Tiểu học Nhựt Tân đạt giải nhất thi hùng biện tiếng Anh cấp quận 2016

 Ngày h?i nói ti?ng Anh c?p Qu?n ???c t? ch?c vào sáng ngày 30/3/2016 v?i s? tham gia c?a toàn b? 20 tr??ng Ti?u H?c ?óng trên ??a bàn qu?n Gò V?p, Tp.HCM
H?i thi v?i ch? ?? “ Em là ??i s?” ?ã k?t thúc t?t ??p v?i gi?i Nh?t thu?c v? tr??ng ti?u h?c t? th?c Nh?t Tân, gi?i Nhì thu?c v? các tr??ng Nguy?n Th??ng Hi?n, L??ng Th? Vinh, Hoàng V?n Th?.

H?i thi là m?t sân ch?i lành m?nh, b? ích c?a h?c sinh l?a tu?i ti?u h?c và trung h?c c? s?. ?ây c?ng chính là c? h?i ?? các em th? hi?n n?ng khi?u cá nhân, s? t? tin, n?ng l?c sáng t?o, rèn luy?n k? n?ng hung bi?n l?u loát b?ng ti?ng Anh.
P1
P1
P2
P2

P3
P3