Thông tin cần chú ý khi viết Resume

Resume là n?i b?n gi?i thi?u nh?ng k? n?ng kinh nghi?m c?a mình th?t chi ti?t ?? t?o s? chú ý. Do v?y ?? resume ?? s?c thuy?t ph?c thì vi?c l?a ch?n nh?ng thông tin nào trong ?ó c?ng k?t s?c quan tr?ng. Nh?ng g?ch ??u hàng sau ?ây, có l? là nh?ng ?i?u mà m?t Resume m?nh th??ng có, trên c? s? tham kh?o ý ki?n c?a khá nhi?u b?n ?ã du h?c thành công. M?t s? thông tin b?n nh?t ??nh nên li?t kê, m?t s? khác tu? theo v?n kinh nghi?m và ho?t ??ng c?a b?n.

Thông tin cá nhân: bao g?m ??a ch?, s? ?i?n tho?i, ??a ch? hòm th? ?i?n t?, và link d?n ??n tài kho?n LinkedIn.
N?n t?ng giáo d?c: li?t kê các tr??ng mà b?n ?ã theo h?c, ngành h?c mà các b?n theo ?u?i, và ?i?m s? trung bình. N?u b?n v?n ?ang theo h?c ? tr??ng nào ?ó thì b?n nên ghi kèm thêm thông tin v? ngày mà b?n d? ??nh s? ra tr??ng. N?u b?n ?ã t?t nghi?p thì ghi thông tin v? th?i ?i?m b?n t?t nghi?p.
Kinh nghi?m làm vi?c: li?t kê nh?ng n?i mà b?n ?ã tham gia th?c t?p, ho?c làm vi?c bán ho?c toàn th?i gian theo th? t? g?n nh?t tr??c, xa nh?t sau. Cho m?i công vi?c b?n t?ng tham gia, b?n nên li?t kê c? th? mình làm vi?c ? m?ng nào, b?n làm vi?c cùng v?i nhóm bao nhiêu ng??i, trách nhi?m tr?c ti?p c?a b?n trong nhóm là gì, và ?i?u quan tr?ng nh?t là b?n và nhóm c?a mình ?ã mang l?i l?i ích gì cho công ty ?ó. T?t c? các thông tin này nên ???c trình bày theo g?ch ??u hàng.
Gi?i th??ng và các ch?ng ch?: li?t kê nh?ng h?c b?ng, gi?i th??ng mà b?n ?ã ???c nh?n. Cho m?i gi?i th??ng, b?n có th? thêm vào m?t dòng gi?i thích ng?n g?n v? gi?i th??ng ?ó. Vì n?u b?n ch? ghi tên c?a gi?i th??ng, kh? n?ng nhà tuy?n d?ng ch?a t?ng nghe qua v? gi?i th??ng này là khá cao. Vì v?y b?n nên gi?i thích ng?n g?n ?ây là gi?i th??ng gì, m?t n?m bao nhiêu ng??i ???c nh?n, ? c?p ?? nào. Nh?ng ng?n g?n thôi nhé!
Kh? n?ng lãnh ??o: ?ây là ph?m ch?t mà t?t c? các nhà tuy?n d?ng tìm ki?m ? b?n. B?n t?ng thành l?p, phát tri?n, hay lãnh ??o m?t t? ch?c, câu l?c b?, s? ki?n gì n?i b?t; t?t c? nói lên kh? n?ng lãnh ??o và làm vi?c ??c l?p d??i áp l?c cao.
Các k? n?ng mà b?n có: li?t kê nh?ng ph?n m?m b?n có th? s? d?ng thành th?o, nh?ng ngôn ng? b?n có th? giao ti?p, ho?c b?t c? k? n?ng gì b?n c?m th?y c?n cho công vi?c b?n ?ang nh?m t?i mà b?n có th? làm t?t. L?u ý, b?n không nên li?t kê các s? thích cá nhân c?a mình ? ?ây! Không nên! Không bao gi? nên!
M?t l?u ý r?t quan tr?ng khi b?n vi?t Resume b?ng ti?ng Anh là b?n c?n ph?i ??m b?o Resume c?a mình ???c vi?t b?ng ti?ng Anh chu?n nh?t có th?. Liên h? b?n bè, nh?ng ng??i h?c t?t ngo?i ng? này, ?? nh? h? s?a l?i t? v?ng và ng? pháp cho b?n. ?ây là nh?ng th? r?t nh?, nh?ng b?n hoàn toàn có th? làm th?t v?ng nh?ng ng??i xét duy?t h? s? c?a b?n v?i các l?i ti?ng Anh c? b?n trong Resume.