Thông báo tuyển sinh năm học 2016 – 2017

Ban Giám Hi?u tr??ng THCS-THPT H?ng Hà chân thành c?m ?n các b?c cha m? h?c sinh ?ã quan tâm ??n vi?c tìm hi?u công tác tuy?n sinh ?? cho con em vào tr??ng n?m h?c 2016 – 2017.

tuyensinh 2016-2017

Ban Giám Hi?u nhà tr??ng xin thông báo ?? cha m? h?c sinh bi?t v? th?i gian tuy?n sinh c?a tr??ng nh? sau:
      – B?t ??u nh?n h? s? t? ngày 15/05/2016
Tr??ng có nhi?u chính sách mi?n gi?m h?c phí giành cho các em h?c sinh khá gi?i và di?n chính sách.
Quy trình tuy?n sinh
B??c 1: Tìm hi?u các thông tin v? tr??ng THCS-THPT H?ng Hà
B??c 2: N?p h? s? ??ng kí nh?p h?c (theo m?u c?a nhà tr??ng)
 B? h? s? ??ng kí nh?p h?c g?m:
 –  ??n ??ng ký nh?p h?c.
 –  Quy ??nh nh?p h?c và Chính sách phí
B??c 3: Hoàn t?t th? t?c nh?p h?c
 –  ?óng phí ghi danh/H?c phí.
 –  ??ng ký các d?ch v? ?n tr?a, n?i trú…
 –  N?p b? h? s? nh?p h?c bao g?m:
               *  H?c b? b?n chính.
               *  B?n sao H? kh?u.
               *  B?n sao Gi?y khai sinh.
               *  B?n sao B?ng t?t nghi?p ti?u h?c/trung h?c c? s? (n?u có).
               *  4 hình 4×6.
Kh?i l?p 6
 Ph? huynh vui lòng n?p  gi?y t? h? s? khi ??ng ký nh?p h?c cho h?c sinh:
        –  Hình (3×4 – 4 t?m)
        –  B?n sao khai sinh
        –  B?n sao h? kh?u có công ch?ng
        –  H?c b? ti?u h?c (b?n sao)
        –  N?u h? s? ch?a ??y ?? s? b? sung sau
Kh?i l?p: 7 ??n 9
 Ph? huynh vui lòng n?p ??y ?? gi?y t? h? s? khi ??ng ký nh?p h?c cho h?c sinh:
       –  Hình (3×4 – 4 t?m)
       –  B?n sao khai sinh
       –  B?n sao h? kh?u có công ch?ng
       –  H?c b? THCS + H?c b? Ti?u h?c (b?n sao)
       –  Gi?y gi?i thi?u chuy?n tr??ng c?a tr??ng c?
       –  Gi?y ch?ng nh?n hoàn thành b?c ti?u h?c
       –  N?u h? s? ch?a ??y ?? s? b? sung sau
Kh?i l?p 10
 Ph? huynh vui lòng n?p ??y ?? gi?y t? h? s? khi ??ng ký nh?p h?c cho h?c sinh:
      –  Hình (3×4 – 4 t?m)
      –  B?n sao khai sinh
      –  B?n sao h? kh?u có công ch?ng
      –  H?c b? THCS (b?n sao)
      –  Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THCS t?m th?i (b?n sao)
      –  Gi?y gi?i thi?u chuy?n tr??ng c?a tr??ng c?
      –  N?u h? s? ch?a ??y ?? s? b? sung sau
Kh?i l?p 11 và 12
 Ph? huynh vui lòng n?p ??y ?? gi?y t? h? s? khi ??ng ký nh?p h?c cho h?c sinh:
       –  Hình (3×4 – 4 t?m)
       –  B?n sao khai sinh
       –  B?n sao h? kh?u có công ch?ng
       –  H?c b? THPT + H?c b? THCS (b?n sao)
       –  B?ng t?t nghi?p THCS (b?n sao)
       –  Gi?y ch?ng nh?n ???c tuy?n vào l?p 10 do S? giáo d?c c?p (n?u h?c sinh        chuy?n t? tr??ng c? n?m ngoài ??a bàn TP.HCM)
       –  Gi?y gi?i thi?u chuy?n tr??ng c?a tr??ng c?
       –  Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p ngh? b?c THPT (n?u có)
       –  N?u h? s? ch?a ??y ?? s? b? sung sau
M?i th?c m?c xin liên h?
 – C? s? chính : (08)-62893738 – 0902 793 727
 – C? s? 1 : (08)-62943977 – 0903 973 625 ( Th?y Thi?u )
Ban Giám Hi?u Nhà Tr??ng Trân Tr?ng Cám ?n S? Quan Tâm C?a Qúy PHHS.