30 C
Hồ Chí Minh
Thứ Tư, Tháng Bảy 18, 2018

Thư Cám Ơn Báo Mực Tím

Nh?m cám ?n s? ?óng góp c?a nhà tr??ng ?ã ?ng h? ch??ng trình "H?c b?ng xã h?i giành cho nh?ng em nghèo ??c...

Thư Ngõ Hiệu Trưởng Đầu Năm Học Mới

                        C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM            ...

Nội quy học sinh

S? GIÁO D?C & ?ÀO T?O TP.HCM          C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM TR??NG THCS - THPT H?NG HÀ                              ??c L?p...

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 trong lòng m?i ng??i chúng ta ?ã tr? nên r?t ??i quen thu?c và g?n g?i. Ngày hôm...

Ban Giám Hiệu

T.S Cô Hà Th? Kim Sa - Hi?u Tr??ng kiêm Ch? T?ch H?QT Ông Ph?m Minh : C? v?n H?QT - GS.TSKH H? Anh Tu?n :...

Đội ngũ giáo viên

??i ng? giáo viên ???c ch?n l?c t? các tr??ng ?H, các tr??ng chuyên và THPT có nhi?u kinh nghi?m v? chuyên môn và...

Những thành tích đạt được của nhà trường

B?NG KHEN B? GIÁO D?C & ?ÀO T?O B?NG KHEN TH? T??NG CHÍNH PH? B?NG KHEN TRUNG ??NG ?OÀN THANH NIÊN C?NG S?N VI?T NAM B?NG KHEN...

Giới thiệu chung

H? th?ng Tr??ng THCS - THPT H?ng Hà ???c thành l?p theo quy?t ??nh s?: - 11/GD-?T/TC-Q? ngày 08//5/1997 c?a S? Giáo d?c - ?ào...

“Thắp sáng những ước mơ” 2015

Sáng ngày 13-6-2015 Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã tham d? ch??ng trình "Th?p sáng nh?ng ??c m?" c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính...

Giấy chứng nhận đơn vị “An Toàn về An Ninh Trật...

Th?c hi?n t?t các ?i?u ki?n v? an ninh tr?t t? tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã ???c UBND Qu?n Gò V?p công nh?n là...
- Advertisement -

NÔNG TRẠI HỒNG HÀ