Thang điểm 20 ảnh hưởng gì đến thí sinh ?

Di?n ra ngay khi B? GD-?T v?a công b? d? th?o các quy ch? thi (sáng 19.12), bu?i kh?i ??ng ch??ng trình T? v?n mùa thi 2015 do Báo Thanh Niên ph?i h?p v?i B? GD-?T t? ch?c t?i Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà (TP.HCM) ?ã gi?i ?áp hàng lo?t câu h?i nóng c?a thí sinh.

Thang ?i?m 20 ?nh h??ng gì ??n thí sinh ?Ti?n s? Tr?n ?ình Lý giao l?u h??ng nghi?p v?i h?c sinh trong bu?i kh?i ??ng T? v?n mùa thi n?m 2015 c?a Báo Thanh Niên – ?nh: ?ào Ng?c Th?ch
Ngay ??u ch??ng trình, th?c s? C? T?n Anh V?, Tr??ng phòng Tuy?n sinh Tr??ng ?H Giao thông v?n t?i TP.HCM, cho bi?t thay ??i quan tr?ng nh?t trong n?m 2015 là ch? còn m?t k? thi THPT qu?c gia ?? công nh?n t?t nghi?p và xét tuy?n vào ?H, C? thay vì 2 k? thi riêng bi?t nh? các n?m tr??c. C?ng theo th?c s? V?, B? v?a công b? d? th?o Quy ch? k? thi THPT qu?c gia và Quy ch? tuy?n sinh ?H, C?. Theo ?ó, trong tháng 1.2015, các tr??ng ph?i công b? thông tin tuy?n sinh c?a tr??ng, ?? tháng 3 thí sinh làm h? s? ??ng ký d? thi.
Thay ??i thang ?i?m, thí sinh l?i hay h?i ?
Nh?n m?nh h? s? d? thi, theo d? th?o quy ch?, thí sinh ph?i ??ng ký môn thi, c?m thi và m?c ?ích d? thi. Trong ?ó, m?c ?ích c?a vi?c d? thi tùy thu?c vào t?ng ??i t??ng d? thi g?m: ch? ?? xét t?t nghi?p, v?a xét t?t nghi?p v?a xét tuy?n vào ?H và C?, ch? xét tuy?n vào ?H và C?. T? ?ó, vi?c ??ng ký môn thi s? khác nhau, ch? ??ng ký thi 4 môn c?a k? thi t?t nghi?p ho?c thêm các môn khác ?? ph?c v? m?c ?ích xét tuy?n. “Thí sinh mu?n xét tuy?n vào ?H và C? b?t bu?c ph?i ghi rõ m?c ?ích d? thi này trong h? s?, n?u không thí sinh s? không có quy?n xét tuy?n sau khi ?? t?t nghi?p”, th?c s? V? l?u ý.
Riêng v? ?i?m s?, th?c s? V? nói thêm, n?m t?i có s? thay ??i r?t l?n v? thang ?i?m, c? th? là 20 thay vì thang ?i?m 10 nh? các n?m. Liên quan v?n ?? này, h?c sinh Hoàng Nguy?n ?ã ??t m?t câu h?i r?t th?i s?: “T?i sao có s? thay ??i thang ?i?m t? 10 sang 20, và s? thay ??i này s? có l?i hay có h?i cho thí sinh?”.
Ti?n s? Tr?n ?ình Lý, Tr??ng phòng ?ào t?o Tr??ng ?H Nông lâm TP.HCM, chia s?: “Theo lý gi?i c?a B?, vì n?m t?i ?? thi s? mang tính phân hóa r?t cao, nên thang ?i?m 20 s? ?ánh giá và phân lo?i rõ thí sinh h?n. ??ng th?i, vi?c ch?m thi s? chi ti?t h?n ?? có l?i cho thí sinh. Tuy nhiên, ??n th?i ?i?m này d? th?o v?n ?ang l?y ý ki?n”.
H?c sinh Thùy Trang ??t câu h?i: “N?m 2015, thí sinh có ???c h??ng ?u tiên khu v?c và ??i t??ng khi xét tuy?n ?H, C? không?”. Th?c s? H? Vi?n Ph??ng, Phó tr??ng phòng ?ào t?o Tr??ng ?H L?c H?ng, kh?ng ??nh: “D? th?o quy ch? tuy?n sinh ?ã quy ??nh r?t rõ các ??i t??ng và khu v?c ???c h??ng ?u tiên khi xét tuy?n vào ?H và C?. Vi?c c?ng ?i?m ?u tiên này ???c áp d?ng chung cho các tr??ng xét tuy?n d?a vào k?t qu? k? thi THPT qu?c gia và các ?? án tuy?n sinh riêng”.
Ch?ng ch? ngo?i ng? nào ???c xét tuy?n ?H, C? ?

C?ng r?t th?i s?, h?c sinh H? Th? H?ng th?c m?c: “Nh?ng ch?ng ch? ti?ng Anh nào ???c công nh?n ?? mi?n thi ngo?i ng? qu?c gia và có ???c công nh?n ?? xét tuy?n vào các tr??ng ?H không?”. Th?c s? C? T?n Anh V? cho hay, theo thông tin m?i nh?t t? B? thì có 2 lo?i ch?ng ch? ti?ng Anh ???c công nh?n ?? xét mi?n thi t?t nghi?p môn ti?ng Anh là TOEFL và IELTS. Ngay trong d? th?o quy ch?, nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n mi?n thi ngo?i ng? và ?i?m quy ??i ch? áp d?ng xét công nh?n t?t nghi?p. Thí sinh mu?n s? d?ng k?t qu? thi THPT ?? tuy?n sinh ph?i d? thi môn này trong k? thi THPT qu?c gia.

Th?c s? Hoàng ??c Bình b? sung, trong ?? án tuy?n sinh riêng Tr??ng ?H Hoa Sen s? xét tuy?n th?ng thí sinh vào t?t c? các ngành (t?i ?a 10% ch? tiêu) n?u có ch?ng ch? IELTS t? 6.5 ?i?m tr? lên (không có k? n?ng nào d??i 6) ho?c t??ng ???ng.
Th?c s? Tr?n H?i Nam, Phó tr??ng phòng Tuy?n sinh Tr??ng ?H Công ngh? TP.HCM, c?ng cho hay tr??ng này không xét ch?ng ch? ngo?i ng? trong tuy?n sinh ??u vào mà ch? s? d?ng các ch?ng ch? này ?? xét ??u ra cho sinh viên.
T? h?p môn khác gì v?i kh?i thi truy?n th?ng ?
Tr??c lo l?ng c?a m?t h?c sinh v? khái ni?m t? h?p môn xét tuy?n, th?c s? H? Vi?n Ph??ng cho bi?t theo quy ??nh c?a B?, m?i tr??ng ph?i xây d?ng t? h?p môn ? m?i ngành t?i ?a 4 t? h?p, trong m?i t? h?p ph?i có ít nh?t môn v?n ho?c toán.
Thông tin thêm, th?c s? Hoàng ??c Bình chia s?: “B? quy ??nh r?t rõ r?ng, t?t c? các tr??ng ph?i s? d?ng nh?ng t? h?p môn xét tuy?n theo kh?i thi truy?n th?ng c?a n?m 2014. H?n n?a, trong d? th?o B? c?ng yêu c?u, trong m?i ngành c? th? tr??ng ph?i xét tuy?n 75% ch? tiêu b?ng t? h?p môn truy?n th?ng và ch? xét 25% cho t? h?p môn thi m?i. Còn các t? h?p môn m?i, thí sinh c?n theo dõi thông tin c?p nh?t c?a các tr??ng trên trang web vì ??n th?i ?i?m này, ?? án tuy?n sinh riêng c?a các tr??ng v?n ch?a ???c B? xác nh?n”.
V? c? h?i xét tuy?n, th?c s? V? nh?n m?nh: “Theo d? th?o quy ch?, m?i thí sinh s? ???c c?p 4 gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, m?i gi?y này thí sinh ch? s? d?ng trong m?t ??t xét tuy?n và ???c ??ng ký t?i ?a 4 ngành vào m?t tr??ng ?H, C? nên c? h?i trúng tuy?n s? cao h?n. Trong th?i gian xét tuy?n 20 ngày, n?u không ch?c v? c? h?i trúng tuy?n thí sinh có th? rút h? s? và n?p vào tr??ng ho?c ngành khác”.
Ph?n l?n h?c sinh ch?n thi 6 môn
T?i bu?i t? v?n, ban t? ch?c ti?n hành kh?o sát nhanh ý ki?n h?c sinh Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà v? vi?c ch?n môn thi k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia.
Theo d? th?o quy ch?, k? thi THPT qu?c gia n?m 2015 s? t? ch?c 8 môn: toán, ng? v?n, l?ch s?, ??a lý, v?t lý, hóa h?c, sinh h?c, ngo?i ng?. ?? xét công nh?n t?t nghi?p, thí sinh ph?i thi 4 môn g?m 3 môn b?t bu?c là toán, v?n, ngo?i ng? và m?t môn t? ch?n. Thí sinh d? thi v?a xét công nh?n t?t nghi?p v?a xét tuy?n ?H, C? ngoài 4 môn thi t?i thi?u ph?i d? thi thêm các môn phù h?p v?i kh?i thi do tr??ng ?H, C? quy ??nh.
Ph?n l?n h?c sinh Tr??ng H?ng Hà cho bi?t s? thi 6 môn, kho?ng 15% thi 5 môn, r?t ít h?c sinh ch?n thi 4 môn. Ch? m?t HS trong s? 600 h?c sinh l?p 12 c?a tr??ng ch?n thi 7 – 8 môn.