Tham Quan Dã Ngoại tại Đà Lạt

N?m trong k? ho?ch ho?t ??ng c?a nhà tr??ng n?m h?c 2013-2014, ??ng th?i t?o khí th? thi ?ua sôi n?i trong gi?ng d?y và h?c t?p, t?o ?i?u ki?n cho h?c sinh và giáo viên nhà tr??ng trao ??i, giao l?u, sinh ho?t v?i ph??ng châm “ vui t??i, lành m?nh, an toàn, b? ích”, nâng cao tinh th?n ?oàn k?t, g?n bó, chu?n b? cho h?c k? 2 ??t k?t qu? t?t, ngày 4/11/2013, ???c s? ??ng tình ?ng h? c?a PHHS, Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã t? ch?c cho giáo viên, h?c sinh nhà tr??ng tham quan dã ngo?i t?i thành ph? Hoa ?à L?t.

 

dalat1

T?i thành ph? ?à L?t ?oàn ?ã t? ch?c cho giáo viên và h?c sinh nhà tr??ng tham quan các khu di tích và th?ng c?nh ??p nh?: bi?t ?i?n bà Tr?n L? Xuân, thung l?ng tinh yêu, vi?n b?o tàng sinh thái , núi Liangbiang, và giao l?u v?i các anh em dân t?c thi?u s?.

dala14
T?p th? h?c sinh l?p 12A4
dala11
Các em h?c sinh l?p 11A6 ch?p hình cùng cô ch? nhi?m

T?i các ??a ?i?m tham quan, dã ngo?i, ph?i h?p cùng v?i Ban qu?n lý các khu di tích, ?oàn ?ã gi?i thi?u t?ng quan v? l?ch s? và quá trình thành l?p, hình thành, tôn t?o c?ng nh? t? ch?c các ho?t ??ng vui ch?i t?i ?ây.

dalat
L?p 12A4 ch?p hình t?i thác Prenn
dalat2
Các em h?c sinh l?p 12A8

T?i bi?t ?i?n c?a bà Tr?n L? Xuân các em h?c sinh ?ã ôn l?i ki?n th?c l?ch s? và hi?u rõ h?n cu?c ??u tranh anh d?ng c?a nhân dân ta trong cu?c chi?n ??u giành l?i ??c l?p, t? do cho dân t?c

dalat6
Các em h?c sinh ch?m chú nghe v? l?ch s? dân t?c
dalat15
Tham quan t?i vi?n b?o tàng sinh thái ?à L?t

Ngoài ra ?oàn tham quan t? ch?c cho các em “?êm h?i c?ng chiêng” t?i ?ây các em h?c sinh ???c giao l?u nh?y múa và hi?u rõ h?n v? v?n hóa c?ng nh? cu?c s?ng c?a dân t?c K’Ho

dala19
Ti?t m?c c?ng chiêng
dala20
Tham gia nh?y múa v?i dân t?c K’Ho
dala26
Tham gia trò ch?i cùng dân t?c K’Ho
dala22
Các em h?c sinh l?p 7A2 t?i ?êm h?i
dala21
Th?y cô ch?p hình l?u ni?m

Qua cu?c tham quan dã ngo?i và tham quan, th?m vi?ng các khu du tích l?n n?y, nhà tr??ng ?ã t?o ?i?u ki?n cho các em h?c sinh hi?u bi?t thêm v? l?ch s?, b? sung ki?n th?c c?ng nh? t?o ra tinh th?n ?oàn k?t, hào h?ng, sôi n?i t?o khí th? thi ?ua m?i trong gi?ng d?y và h?c t?p cho th?y trò tr??ng THCS-THPT H?ng Hà trong h?c k? 2 s?p t?i.

dala30
T?p th? l?p 12A2 ch?p hình t?i chân núi LangBiang

dalat9

Cu?c tham quan dã ngo?i k?t thúc an toàn cùng ngày trong không khí ?oàn k?t, vui t??i, ph?n kh?i.