“Xuân ấm áp – Tết yêu thương” cùng mẹ Việt Nam Anh Hùng

Nhân d?p T?t nguyên ?án n?m 2016,sáng ngày 19-01-2016 ?oàn tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã t? ch?c ?i th?m h?i, t?ng quà cho m? Vi?t Nam anh hùng và gia ?ình di?n chính sách t?i xã Th?nh L?i – B?n L?c – Long An

baner1
Chia s? tình c?m v?i m? VNAH Nguy?n Th? Qu?n và các gia ?ình di?n chính sách

?oàn ?ã ??n th?m h?i s?c kh?e, ??ng viên tinh th?n m? VNAH Nguy?n Th? Qu?n và bày t? tri ân ??i v?i s? hy sinh cao c? c?a các m? vì n?n ??c l?p t? do c?a T? qu?c. Ân c?n ??ng viên các m? ti?p t?c s?ng kh?e, s?ng vui, luôn là t?m g??ng sáng cho các th? h? con cháu noi theo.Ngoài vi?c th?m h?i và ??ng viên m?, nhà tr??ng còn có h?n 100 ph?n quà cho các gia ?ình thu?c di?n chính sách t?i xã Th?nh L?i giúp cho các gia ?ình này gia ?ình này h??ng ???c m?t mùa xuân ?m áp, h?nh phúc.