Rèn chữ đẹp ” Nét chữ-Nết người”

Ti?n s? Hà Th? Kim Sa, Hi?u tr??ng nhà tr??ng quan ni?m: “Nét ch? là n?t ng??i nên nhà tr??ng chú tr?ng t? ch?c các l?p luy?n vi?t ch? ??p, giúp các em có s? kiên nh?n, ??ng th?i c?ng là cách ?? rèn luy?n nhân cách s?ng ??p cho h?c sinh”

renchu2

Chính vì v?y, rèn ch? ??p ?ã tr? thành m?t trong nh?ng phong trào tiêu bi?u c?a tr??ng tác ??ng tích c?c ??n nhi?u m?t, giúp các em h??ng ??n cái ??p, yêu cái ??p t? nh?ng bài h?c n?n nót trên trang v? c?a mình.

renchu1

Gi? h?c rèn ch? c?a các em h?c sinh

renchu4

M?t s? bài rèn ch? c?a các em h?c sinh

renchu5

renchu6