Bà Tr??ng M? Hoa (? gi?a) nguyên Phó ch? t?ch n??c CHXHCN Vi?t Nam cùng các v? quan khách trong bu?i l? khai gi?ng n?m h?c 2014- 2015 t?i Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà.