Ôn luyện thế nào để làm tốt bài thi Ngữ văn

Ôn luy?n th? nào ?? làm t?t bài thi Ng? v?n

H?c sinh c?n quan tâm ??n m?t s? v?n ?? nh?: bi?n ??o và trách nhi?m c?a th? h? tr? v?i bi?n ??o ??t n??c; G?c Ma – vòng tròn b?t t?; th?i c? thách th?c c?a Vi?t Nam khi gia nh?p TPP; th?c ph?m b?n ?ang ??u ??c ng??i dân và l??ng tâm con ng??i…

K? thi THPT qu?c gia ?ang ??n r?t g?n, theo thông báo chính th?c t? B? Giáo d?c và ?ào t?o, c?u trúc ?? thi h?u nh? không có s? thay ??i so v?i 2015. Chính vì th?, ?ây là th?i ?i?m h?c sinh l?p 12 c?n ph?i có k? ho?ch ôn t?p th?t khoa h?c, k? n?ng làm bài th?t t?t, ??c bi?t là môn Ng? V?n – môn thi b?t bu?c.

M?i h?c sinh nên t?p trung ôn t?p v? m?t k? n?ng và ph??ng pháp làm 2 d?ng bài: “??c hi?u v?n b?n” và k? n?ng v? “Làm v?n”.

Ph?n ??c hi?u v?n b?n: C?n quan tâm ??n hi?n th?c ??i s?ng

Các v?n b?n c?n ??c hi?u ??u n?m ngoài ch??ng trình sách giáo khoa, là nh?ng v?n b?n hoàn toàn m?i. Vì v?y c?n rèn luy?n các k? n?ng làm ph?n ??c hi?u, t? ?ó m?i có th? gi?i quy?t t?t ph?n này. Ph?n ??c hi?u c?ng nên chú tr?ng ??n các v?n b?n ngh? lu?n, liên quan ??n các v?n ?? trên, ho?c ?? c?p ??n các v?n ?? v? b?o v? v?n hóa dân t?c, thói sùng ngo?i, bài ngo?i, lòng t? tr?ng, lòng nhân ái khoan dung, thói vô c?m c?a con ng??i, gi? gìn s? trong sáng c?a ti?ng Vi?t…

Bên c?nh ?ó, c?ng c?n quan tâm ??n m?t s? v?n ?? nh?: bi?n ??o và trách nhi?m c?a th? h? tr? v?i bi?n ??o c?a ??t n??c; G?c Ma – vòng tròn b?t t?; th?i c? thách th?c c?a Vi?t Nam khi gia nh?p TPP; th?c ph?m b?n ?ang ??u ??c ng??i dân và l??ng tâm con ng??i; ý th?c con ng??i v? bi?n ??i khí h?u; ng?p m?n, h?n hán ? ??ng b?ng sông C?u Long, vai trò c?a ngu?n n??c trong cu?c s?ng; lý t??ng, l? s?ng, ph?m ch?t, s? thành ??t c?a tu?i tr?, ngh? l?c s?ng c?a con ng??i (qua các t?m g??ng Tr?n L?p, chú lính chì d?ng c?m Nguy?n Thi?n Nhân)…

Các em c?ng nên chú ý ??n v?n b?n th? vi?t v? bi?n ??o, lòng nhân ái và tình yêu quê h??ng ??t n??c. T? ?ó, c?n n?m v?ng ki?n th?c v? các lo?i hình phong cách ngôn ng?, ph??ng th?c hi?u ??t, thao tác l?p lu?n, các d?ng ngh? thu?t tu t? và nêu tác d?ng. Ki?n th?c ??c hi?u v?n b?n c?ng yêu c?u vi?t nh?ng ?o?n v?n ng?n theo ch? ?? mà ng? li?u h??ng t?i.

Ph?n làm v?n c?n chú ý ??n k? n?ng vi?t bài

Câu ngh? lu?n xã h?i c?n rèn luy?n th?t t?t ph??ng pháp và k? n?ng làm bài. Trên th?c t?, ?? v? m?ng này ch? y?u là v?n ?? trong cu?c s?ng. C?n n?m v?ng các k? n?ng làm d?ng ?? ngh? lu?n xã h?i, cách làm ph? thông nh?t.

M?t bài ngh? lu?n xã h?i dù dung l??ng không dài c?ng v?n ph?i ??m b?o c?u trúc c?a m?t bài làm v?n, ngh?a là v?n ph?i có m? ??u, thân bài và k?t lu?n. Ph?n m? bài c?n nêu ???c v?n ?? tr?ng tâm mà ?? ra yêu c?u. Ph?n thân bài, ph?i tri?n khai ti?p các lu?n ?i?m ?ã ???c nêu ra ? ph?n m?t. Và cu?i cùng, ph?n k?t lu?n, ng??i vi?t ph?i ??a ra t?ng k?t c?a cá nhân v? v?n ?? ?ã nêu, ?úng hay sai, bài h?c nào ???c rút ra cho cá nhân ng??i vi?t?

Tóm l?i, v?i m?t bài ngh? lu?n xã h?i, b? c?c chung c?a bài làm nên l?n l??t tri?n khai theo các b??c sau ?ây:

• Ý 1: Nêu và gi?i thích ý ki?n câu h?i ?? thi.

• Ý 2: Bàn lu?n m? r?ng v? ý ki?n câu h?i ?? thi.

• Ý 3: Rút ra bài h?c nh?n th?c và hành ??ng cho b?n thân và cho m?i ng??i.

D?ng câu h?i ngh? lu?n xã h?i ch? ???c cho t?i ?a 3 ?i?m, nên dung l??ng bài vi?t c?ng không nên quá dài. Trong yêu c?u c? th?, ?? thi có th? ghi rõ bài vi?t không v??t quá 600 t?, ngh?a là v?i kh? gi?y thi ???c s? d?ng chính th?c nh? hi?n nay, ch? c?n không quá 2 trang. Vi?t ng?n qu? là khó h?n vi?t dài, thí sinh c?n ph?i chú ý th?i gian ?? không b? phân tán t? t??ng, tránh ?nh h??ng ??n ph?n bài làm khác.

Câu làm v?n: Ôn t?p th?t khoa h?c và nghiêm túc theo ch??ng trình

D?ng ?? ch? y?u nh?ng n?m g?n ?ây là: Phân tích c?m nh?n v?n h?c, so sánh và bình lu?n v?n h?c.

Vì th?i gian ch? còn kho?ng hai tháng nên m?i h?c sinh c?n ph?i bi?t cách ôn t?p m?t cách khoa h?c. Trong tháng 5 nên t?ng ôn ki?n th?c m?t cách nhanh nh?t theo s? ?? t? duy, ngh?a là h? th?ng l?i ki?n th?c thành các ý l?n, và các ý nh?; không nên h?c quá chi ti?t, c? th?. ??ng th?i, c?n ôn l?i ph??ng pháp, k? n?ng làm bài thi. Ngoài ph??ng pháp, k? n?ng nh? trên, h?c sinh nên t?p trung ôn t?p k? các v?n b?n l?p 12, g?m 14 v?n b?n t? “Tuyên ngôn ??c l?p” ??n “H?n Tr??ng Ba, da hàng th?t”.

Trong tháng 6 nên t?p trung v?a ôn t?p các tr?ng tâm do k? ho?ch c?a nhà tr??ng ?? ra; v?a k?t h?p luy?n ?? thi, thi th? và rút kinh nghi?m. T? ch? v?n d?ng các k? n?ng, ph??ng pháp và ki?n th?c ?? làm th? các ?? thi, khi ch?a ??, chúng ta s? k?p th?i rút kinh nghi?m ?? kh?c ph?c nh?ng h?n ch?. Càng có nhi?u c? h?i làm bài thi th? càng t?t. ?ây là hình th?c c?ng c? ki?n th?c, rèn luy?n k? n?ng, ph??ng pháp làm bài. Có th? tích c?c m? r?ng b?ng cách lên m?ng tìm các ?? kh?o sát r?i t? làm bài, nh? th?y cô giáo c?a mình ch?m ho?c ki?m tra giúp, t? ?ó m?i phát hi?n ra nh?ng l?i và ?i?m y?u ?? có th? b? sung k?p th?i.

Th?c s? ?? Trung Kiên