Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Ch? nh?t, 23 Tháng 11 2014 00:00

H??ng ??n k? ni?m 32 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 – 20/11/2014), Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã t? ch?c chu?i các ho?t ??ng chào m?ng trong không khí vô cùng hân hoan và sôi n?i, th? hi?n ???c tinh th?n “Tôn s? tr?ng ??o” trong toàn tr??ng.

20-11-14-9

Nga?y 20/11 là d?p ?? các th? h? h?c trò th? hi?n lòng tri ân ??i v?i các th?y cô giáo, là c? h?i ?? các th?y cô g?p g? l?n nhau, chia s? ni?m vui và ni?m t? hào trong ngày l? c?a riêng mình. Hòa chung v?i không khí t?ng b?ng ?y, sáng nay 19/11/2014, Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã long tr?ng t? ch?c Lê? ky? ni?m 32 n?m ngày Nhà giáo Vi?t nam 20/11 v?i ?ông ?? khách m?i, t?p th? CBGV- CNV nhà tr??ng và toàn th? các em h?c sinh ??n tham d?.

20-11-14-1
Ti?t m?c múa c?a các em h?c sinh l?p 6A1

20-11-14-3

Pha?t biê?u ta?i buô?i Lê?, Ts Hà Th? Kim Sa – Hi?u tr??ng Nhà tr??ng nh?n m?nh: “Tôn s? tr?ng ??o” là truy?n th?ng, ??o lý t?t ??p c?a dân t?c ta. Ngh? d?y h?c là ngh? cao quý nh?t trong các ngh? cao quý và luôn ???c c? xã h?i ??c bi?t quan tâm, coi tr?ng, tôn vinh. Hình ?nh nhà giáo ?ã tr? thành m?t bi?u t??ng cao ??p. Nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam, cô ?a? g?i l?i chúc m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam ??n toàn th? cán b?, gia?o viên, nhân viên toàn tr??ng và nh?n g?i m?i cán b?, gia?o viên, nhân viên c?n n? l?c nâng cao trách nhi?m c?a mình, không ng?ng rèn luy?n, tu d??ng ph?m ch?t, ??o ??c, tinh th?n t? h?c và sáng t?o v? trình ?? chuyên môn và n?ng l?c qu?n lý, v? tinh th?n t?n t?y và trách nhi?m trong công vi?c ?? ??i m?i n?i dung và ph??ng pháp d?y h?c; ?em h?t kh? n?ng, tâm huy?t trong vi?c giáo d?c, ?ào t?o, b?i d??ng, truy?n th? tri th?c, kinh nghi?m cho th? h? tr?; ti?p t?c ph?n ??u, phát huy nh?ng thành tích ?ã ??t ???c, th?c s? là t?m g??ng sáng cho sinh viên noi theo.

20-11-14-5
TS Hà Th? Kim Sa – Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i l?
20-11-14-4
??i di?n qu?n ?oàn trao quà cho nhà tr??ng

Nhân d?p này, Ban ??i di?n cha m? h?c sinh Bà Nguy?n Th? Bích Hà ?ã có vài l?i phát bi?u cám ?n ??i v?i ??i ng? giáo viên nhà tr??ng, và c?n d?n các em h?c sinh toàn tr??ng c?n ph?i c? g?ng h?n n?a ?? không ph?  long  th?y cô.

20-11-14-6

20-11-14-7

M?t s? hình ?nh khác:

20-11-14-11
Th?y Tr?n ?ình K? – P.Hi?u Tr??ng nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i l?
20-11-14-10
Bài thuy?t trình báo t??ng ?o?t gi?i nh?t
20-11-14-9
??i di?n các em h?c sinh t?ng hoa cho Ban Giám Hi?u

20-11-14-8

20-11-14-2

20-11-14-12

20-11-14-13

20-11-14-14