Mùa thi… nên ăn gì?

Theo BS. Ngô Th? Phi Y?n (Trung tâm Dinh d??ng TP.HCM) thì vi?c h?c hành, thi c? c?a các em h?c sinh gi?ng nh? m?t cu?c ch?y ?ua ???ng dài. Vì v?y, ?? có s?c kh?e d?o dai và kh? n?ng ho?t ??ng trí óc t?t thì c?n ph?i có m?t ch? ?? dinh d??ng h?p lý.

“Theo tôi, nh?ng ki?n th?c v? dinh d??ng, v? b?a ?n h?p lý càng ph?i ???c tuyên truy?n r?ng trong ph?m vi h?c ???ng. Tuy nhiên, ki?n th?c này ph?i làm sao cho phù h?p v?i kh? n?ng nh?n th?c, trình ?? c?a h?c sinh. V? ch? ?? ?n u?ng h?p lý cho h?c sinh trong mùa thi, quan tr?ng nh?t là v?n ?? s?c kh?e c?a các em ph?i ???c ??m b?o trong su?t th?i gian ôn thi” – BS. Phi Y?n cho bi?t.
B?i th?c vì… óc heo
Có con gái ?ang h?c l?p 12 ? m?t tr??ng dân l?p, ch? Nguy?n Hà (qu?n 3 – TP.HCM) r?t nóng ru?t khi th?y con có nh?ng bi?u hi?n m?t m?i, m?t t?p trung, h?c ?âu quên ?ó. Th? là su?t m?y tháng li?n, ch? Hà “lên l?ch” n?u m?i ngày hai b?a óc heo v?i bí ??, óc heo ch?ng v?i h?t gà ho?c canh óc heo ?? b?i b? não cho con. Nh?ng ?n mãi, H?ng (con ch? Hà) ngán ??n m?c ph?i tuyên b?: “N?u m? còn ép con ?n óc heo n?a, con s? b? h?c luôn”?!? T??ng t?, n?m nay, M.Hùng s? thi t?t nghi?p, ??i h?c. Vì là “con c?u con kh?n” ??ng th?i c?ng là cháu ?ích tôn c?a dòng h? nên M.Hùng t?ng t?c ôn luy?n cho các k? thi quan tr?ng s?p ??n ?? “làm r?ng danh dòng h?”. Ba m? M.Hùng c?ng mua m?t lo?t ??c s?n nh? gà ác, y?n sào, th?t bò Úc và nh?t là óc heo… v? ch? bi?n b?i d??ng cho con. Sáng ?n óc heo, tr?a ?n bò, t?i ?n y?n, khuya l?i ?n thêm… óc heo. ???c h?n 1 tu?n, M.Hùng th?y s? không mu?n ?n n?a nh?ng ba m? c? ép mãi. M?t bu?i t?i vì ?n quá nhi?u, M.Hùng ?ã nôn ra t?t c? r?i n?m r? r??i, m?t m?i, khó th?. Ba m? M.Hùng ph?i g?i xe ??a M.Hùng ?i c?p c?u vì b?i th?c.
BS. Phi Y?n gi?i thích: “Óc heo là m?t th?c ph?m giàu ch?t béo nh?ng t? l? các ch?t dinh d??ng l?i không cân ??i. Óc heo có l??ng ??m th?p, ch? b?ng 1/2 l??ng ??m có trong th?t cá (100g th?t bò có 21g ??m và cá thu là 18,2g) nh?ng l??ng ch?t béo và cholesterol l?i quá cao (l?n l??t là 9,5g và 2,2g/100g óc heo). Vì v?y, n?u cho con ?n nhi?u, nh?t là khi không có s? k?t h?p cân b?ng v?i các th?c ph?m khác trong th?i gian dài s? khi?n con b? béo phì, không t?t cho s?c kh?e ch? không ph?i là thu?c t?ng c??ng trí thông minh nh? nhi?u ng??i ngh?. Vì th?, vi?c ?n óc heo ph?i ???c s? d?ng m?t cách khoa h?c, không nên quá l?m d?ng nó”.
Khôn ngoan khi ch?n ??u xanh
Mùa thi thì ??u óc ph?i làm vi?c nhi?u, tiêu hao n?ng l??ng ?áng k?. Trong khi ?ó, mùa thi h?c k? II, t?t nghi?p, ??i h?c l?i là mùa hè nóng b?c, c? th? ph?i c? g?ng thích nghi vì v?y mà càng m?t m?i, khó tránh kh?i ?nh h??ng c?a th?i ti?t. M?t trong nh?ng bi?n pháp h?u hi?u là ch?m lo b?i d??ng ?n u?ng chu ?áo và thích h?p. BS. Ph?m Kh?c Trí cho bi?t: “Quá trình ch?n l?c, v?i s? liên h? ?ông – Tây y h?c v? ch? ?? cho não vào mùa hè, thì th?y ??u xanh là nguyên li?u ?? ch? bi?n các lo?i món ?n và thu?c v?i kh? n?ng giúp t?ng c??ng s?c kh?e t??ng ??i toàn di?n (ch?ng nóng b?c, t?ng c??ng kh? n?ng ?? kháng c?a c? th? và trí nh?) trong nh?ng ngày thi c?. Mùa thi, bi?t ch?n ??u xanh ?? ?n là khôn ngoan. Theo quan ni?m c?a Tây y, trong 100g ??u xanh có 22,8g ch?t ??m (protein), 0,5g ch?t béo (lipid), 58,8g ???ng (glucoza), 0,22g ti?n sinh t? A (carotene), 0,53g sinh t? nhóm B1, 1,8g sinh t? nhóm PP, 80mg ch?t vôi (calcium), 360g sinh t? nhóm P, 6,8mg ch?t s?t (Fe.), 332 nhi?t l??ng (calory). L?i ích chính là ??u xanh cung c?p ch?t carbohydrates tiêu hóa và h?p th? ch?m ?? duy trì ngu?n sinh l?c kéo dài. Nh? v?y, ??u xanh s? giúp ích cho thí sinh ho?t ??ng t?t trí não trong mùa thi”.