30 C
Hồ Chí Minh
Thứ Tư, Tháng Bảy 18, 2018

H?i ??ng Qu?n tr? và Ban Giám hi?u xin g?i l?i c?m ?n ??n t?t c? quí v? PHHS ?ã ??t tr?n ni?m tin cho tr??ng H?ng Hà trong nhi?u n?m qua. ?ó là ni?m khích l? l?n ??i v?i H?i ??ng Qu?n Tr?, Ban Giám Hi?u cùng toàn th? Giáo viên, nhân viên c?a tr??ng và là ??ng l?c giúp chúng tôi ti?n b??c trên con ???ng c?ng hi?n s? nghi?p giáo d?c ?? xây d?ng th? h? tr? tài ??c v?n toàn cho ??t n??c. Bên c?nh ?ó chúng tôi c?ng r?t c?m ?n s? h?p tác nhi?t tình c?a quý PHHS trong th?i gian qua, s? k?t h?p gi?a ph? huynh và nhà tr??ng cùng giáo d?c h?c sinh, ?? chúng ta cùng nhau th?c hi?n ???c ph??ng châm v?ng ch?c :

“T?T C? VÌ H?C SINH THÂN YÊU”

Ngay t? nh?ng bu?i ??u thành l?p, Nhà tr??ng ?ã ???c S? GD-?T và UBND TP.HCM giao tr?ng trách ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho quá trình phát tri?n và h?i nh?p kinh t? c?a khu v?c và trên th? gi?i. ?i?u ?ó v?a là ni?m t? hào, v?a là ??ng l?c ?? t?p th? cán b?, giáo viên, nhân viên Nhà tr??ng không ng?ng ph?n ??u, hoàn thi?n s? m?nh tr?ng ng??i cao c? c?a mình.

  • C? s? chính (c?p 2 và 3 : Hai bu?i, bán trú và n?i trú) : 170 Quang Trung, P.10, Q. Gò V?p.
  • C? s? 2 (C?p 2 : Hai bu?i, bán trú và n?i trú) : 72 Tr??ng Qu?c Dung, P10, Q. Phú Nhu?n.
  • C? s? 3 (C?p 2 và 3 : Hai bu?i và bán trú) : 342 BIS Nguy?n Tr?ng Tuy?n – P.2 – Q.Tân Bình.
  • C? s? 4 (C?p 1 : Hai bu?i, bán trú và n?i trú) : s? 3 ???ng s? 9, P.9, Q. Gò V?p.

??a ch?

TR??NG THCS – THPT H?NG HÀ
170,Quang Trung, P.10, Q.Gò V?p, TP.HCM.

0902 793 727 / (08)62893728
(650) 123-0247 (fax)

Email: thpthongha@yahoo.com

Chúng tôi tin r?ng

H?NG HÀ – N?i ?áp ?ng T?t Nh?t M?i Nguy?n V?ng C?a Ph? Huynh H?c Sinh.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Thông Tin M?i C?p Nh?t

Pelicans though averaging 35 points zone for a touchdown DJ Moore...

continued to progress each and every day. Jim VandeHei and D. Then he started pounding balls through the goalposts into the seats. We think that Wholesale NFL...
- T? Gi?i Thi?u -
bolsos michael kors outlet bolsos michael kors outlet