Lịch thăm quan & học tập ngoại khóa kỳ II

THÔNG BÁO

V? VI?C THAM QUAN VÀ H?C T?P NGO?I KHÓA K? II

Th?m th?c hi?n k? ho?ch n?m h?c 2015-2016 c?a Phòng GD&?T v? vi?c ti?p t?c ??y m?nh vi?c d?y h?c ngoài tr?i, t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i khóa, rèn k? n?ng s?ng, hi?u bi?t xã h?i cho h?c sinh.

Ban giám hi?u tr??ng Ti?u h?c Nh?t Tân trân tr?ng thông báo:

  • Th? sáu, ngày 15 tháng 4 n?m 2016: Tr??ng Ti?u h?c Nh?t Tân s? t? ch?c cho t?t c? h?c sinh t? l?p 1 ??n l?p 5 ???c h?c t?p, tham quan ngo?i khóa t?i Su?i Tiên. ??n th?m khu di tích ??n Hùng-?? các em h?c sinh hi?u h?n v? c?i ngu?n dân t?c. T?i ?ây các em còn ???c dâng h??ng và k?t n?p ??i.
  • Các em d?o vòng tham quan toàn c?nh Su?i Tiên b?ng xe l?a, xem màn bi?u di?n xi?c th?t thú v? c?a các chú cá heo và s? t? bi?n. Ngoài ra các em còn ???c vui ch?i th?a thích trong n??c ? Bi?n Tiên ??ng.
    ??c bi?t các em còn có c? h?i áp d?ng v?n t? ti?ng Anh c?a mình trong ho?t ??ng ngo?i khóa này.
  • Có m?t t?i tr??ng Ti?u h?c Nh?t Tân vào lúc : 6h30, th? sáu ngày 15 tháng 4 n?m 2016
    ?? em ???c tham d? bu?i h?c t?p ngo?i khóa nói trên.

Trân tr?ng!
Gò V?p, ngày 31 tháng 3 n?m 2016
Hi?u tr??ng
Tr?n Th? Thu Nguy?t