Lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học

Gi?m nghèo bên v?ng là m?t trong nh?ng n?i dung tr?ng tâm c?a chi?n l??c phát tri?n kinh t? xã h?i nh?m c?i thi?n t?ng b??c và nâng cao ?i?u ki?n s?ng c?a ng??i nghèo. V?i m?c tiêu ?ó, chi?u ngày 4/10/2013, ?y ban nhân dân Ph??ng 13 k?t h?p tr??ng THCS- THPT H?ng Hà t? ch?c l? trao h?c b?ng cho các em h?c sinh nghèo hi?u h?c trên ??a bàn ph??ng. Tham d? bu?i l? có Bà Lê Th? Kim H?nh- Phó Ch? t?ch UBND qu?n Gò V?p, Bà Ph?m Th? Thanh Tú- Ch? t?ch H?i Khuy?n h?c qu?n Gò V?p.

hocbong

Bà Lê Th? Kim H?nh- Phó Ch? t?ch UBND qu?n Gò V?p cùng ông Ph?m Minh- ??i di?n tr??ng THCS- THPT H?ng Hà trao h?c b?ng cho các em h?c sinh nghèo hi?u h?c
T?i bu?i l?, lãnh ??o UBND ph??ng 13 và Ban giám hi?u tr??ng THCS- THPT H?ng Hà ?ã trao t?ng 10 su?t h?c b?ng tr? giá 1,2 tri?u ??ng cho 10 em h?c sinh nghèo ??t thành tích xu?t s?c trong n?m h?c 2011-2012 và nh?n nuôi d?y mi?n phí 10 em h?c sinh t? l?p 6 ??n l?p 12, có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n t?i ??a ph??ng.
???c bi?t, hi?n ph??ng 13 có 158 h? nghèo, trong ?ó h? có thu nh?p d??i 8 tri?u ??ng/ng??i/n?m là 56 h?, thu nh?p t? 8-10 tri?u ??ng/ng??i/n?m là 56 h?, thu nh?p t? 10-12 tri?u ??ng/ng??i/n?m là 50 h?. ?ây là m?t trong nhi?u ch??ng trình h? tr? tr? em nghèo thi?t th?c mà ph??ng 13 ?ã và ?ang th?c hi?n.
??i di?n cho các em h?c sinh ???c nh?n h?c b?ng ??t này, em Tr?n Th?y Xuân ?ào c?m ?n lãnh ??o UBND ph??ng 13 và các m?nh th??ng quân ?ã giúp ?? các em nh?ng món quà ??y ý ngh?a và h?a s? h?c t?p th?t t?t ?? tr? thành ng??i công dân có ích cho ??t n??c.
hocbong1