LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2013 – 2014

Sáng ngày 30/5, Tr??ng Ti?u h?c Nh?t Tân long tr?ng  t? ch?c l? t?ng k?t và trao th??ng cho t?p th?, cá nhân có thành tích xu?t s?c trong n?m h?c 2013-2014. ??n d? và chia vui v?i th?y và trò nhà tr??ng có ??i di?n lãnh ??o chính quy?n ??a ph??ng , lãnh ??o PGD-?T Qu?n Gò V?p, Ph? huynh h?c sinh và quý quan khách. 

So v?i n?m h?c tr??c, ch?t l??ng giáo d?c c?a nhà tr??ng ?ã có chuy?n bi?n theo h??ng tích c?c, k? c??ng, n? n?p ???c t?ng c??ng. Nhà tr??ng ti?p t?c ??i m?i ph??ng pháp d?y h?c theo h??ng phát huy tính tích c?c h?c t?p c?a h?c sinh, s? d?ng các ph??ng ti?n, thi?t b? d?y h?c, ?ng d?ng công ngh? thông tin vào d?y h?c.

I. K?t qu? ??t ???c trong d?y – h?c :

* 100% HS  Th?c hi?n ??y ?? 5 nhi?m v? HS.
* 100%  HS l?p 5 Hoàn thành b?c ti?u h?c.
* 100 %  Lên l?p th?ng.
*  Môn Ti?ng Vi?t: Gi?i ??t 82.60%.; Khá :16.10%  ?YC: 1.34% ;Y?u: 0
*  Môn Toán: Gi?i ??t 84.40%; Khá 13.40%, ??t yêu c?u 2.23 %; Y?u: 0
* 100 % HS ??t yêu c?u Các môn khoa h?c, l?ch s?, ??a lý t? l? ?i?m khá gi?i cao.
* 100% HS hoàn thành ho?c Hoàn thành t?t môn ??o ??c, TNXH, Âm nh?c, M? thu?t, Th? công,Th? d?c.
*  Môn Ti?ng Anh: Gi?i ??t 68.75%; Khá :24.55%; ?YC: 6.69%; Y?u: 0
*  Môn Tin h?c: Gi?i ??t 27.68%; Khá :52.23% ; ?YC: 20.09%; Y?u: 0
II. Các danh hi?u thi ?ua ??t ???c trong n?m h?c :
– 172 HS ??t danh hi?u H?c sinh gi?i
– 43  HS ??t danh hi?u H?c sinh tiên ti?n
– 132 HS Gi?i Ti?ng Anh ( 37 xu?t s?c )
–  62 HS Gi?i Tin h?c (27 xu?t s?c )
– 216 HS ??t danh hi?u Cháu ngoan  Bác H?.
– 1 HS ??t gi?i khuy?n khích cu?c thi “Hùng bi?n ti?ng Anh” c?p qu?n.
– 2 HS ??t danh hi?u cá nhân xu?t s?c c?p qu?n.
– 1 HS ??t gi?i nh?t cu?i thi Ph? trách sao gi?i c?p Qu?n.
– 10 HS ??t gi?i cu?c thi “Em vi?t ?úng vi?t ??p” c?p qu?n (trong ?ó 2III+ 1KK)
– 5 HS  ??t gi?i Olympic Ti?ng Anh trên Internet c?p qu?n.
– 14 HS ??t gi?i Olympic Ti?ng Toán trên Internet c?p qu?n.
– 20 em vào chung kh?o nét v? xanh thành ph?.
– 1 em ??t gi?i khuy?n khích cu?c thi ATGT cho n? c??i tr? th? do hãng Honda t? ch?c.
– 39 HS ??t ch?ng ch? qu?c t? Cambridge; Starters, Movers, flyers c?a  H?i ??ng Anh ( trong ?ó có 15/39 em ??t ?i?m tuy?t ??i 15/15khiên).
– L?p 1/2; 5/1  ??t danh hi?u  T?p th? Xu?t s?c.
??t nh?ng thành tích  trên ngoài s? n? l?c ph?n ??u không ng?ng c?a Th?y – trò tr??ng Nh?t Tân, còn có s? ??u t? tích c?c CSVC  c?a H?QT. Bên c?nh ?ó  ???c s? ?óng  góp nhi?t tình v? v?t ch?t tinh th?n c?a c?a quý v? PHHS  cho công tác giáo d?c c?a nhà tr??ng.
p.gv
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4