Lễ Tổng Kết Năm Học 2014-2015

Sáng ngày 23-05-2015 long tr?ng t? ch?c L? T?ng k?t và tri ân cha m? th?y cô n?m h?c 2014-2015. V? tham d? có ??i di?n BGH Nhà tr??ng, BCH H?i Ph? huynh, toàn th? cán b?, giáo viên và ??i di?n 700 em h?c sinh Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà.

Ti?t m?c v?n ngh? nh?c k?ch m? ??u bu?i l?

Ti?t m?c v?n ngh? múa c?a các em h?c sinh l?p 6

Sau ph?n bi?u di?n v?n ngh? và nghi th?c chào c?, trong l?i phát bi?u t?ng k?t, TS. Hà Th? Kim Sa Hi?u tr??ng nhà tr??ng – phát bi?u: N?m h?c 2014 – 2015 là n?m h?c ti?p t?c g?t hái nhi?u thành tích t?t. ?ó là thành tích n?i b?t trong công tác b?i d??ng h?c sinh gi?i, ch?m lo và rèn luy?n cho các em, k?t qu? cu?i n?m ??t ???c trên 128 h?c sinh gi?i, 550 h?c sinh khá,…Có ???c nh?ng th?ng l?i ?y là nh? s? tâm huy?t say mê c?a ??i ng? cán b?, giáo viên; s? c? g?ng n? l?c c?a h?c sinh và s? ph?i h?p ch?t ch? c?a H?i Cha m? h?c sinh.

Quý v? ??i bi?u cùng toàn th? nhà tr??ng chào c? trong bu?i l?

Trong l?i phát bi?u. Cô ?ã g?i g?m nh?ng n?i ni?m xúc ??ng khi nói l?i chia tay v?i h?c sinh kh?i 12, hy v?ng các em s? ??t k?t qu? t?t nh?t trong k? thi t?t nghi?p (TN) và ??i h?c (?H) s?p t?i. Còn ??i v?i các em kh?i 10 và 11. Cô nh?n nh?: “S? là ni?m h?nh phúc cho th?y cô khi các em ch?m ngoan, tr??ng thành, và ??t nh?ng gi?i cao trong các k? thi,…”

Nhà Giáo TS.Hà Th? Kim Sa phát bi?u trong bu?i l?

Sau khi nghe cô hi?u tr??ng ??c báo cáo t?ng k?t, thay m?t cho H?i cha m? h?c sinh, bà H? Th? Út Dung ?ã có bài phát bi?u g?i l?i c?m ?n chân thành, sâu s?c t?i t?p th? s? ph?m nhà tr??ng v? thành tích ??t ???c, nh?ng n? l?c c?a con em. Bác mong r?ng nhà tr??ng luôn là ??a ch? tin c?y ?? các b?c cha m? g?i g?m con em mình, mong mu?n H?i cha m? h?c sinh s? luôn là c?u n?i v?ng ch?c trong m?i quan h? gia ?ình, nhà tr??ng và xã h?i

Ti?p theo th?y Tr?n ?ình K? – P.Hi?u tr??ng thay m?t BGH phát bi?u và báo cáo các thành tích nhà tr??ng ??t ???c trong n?m h?c v?a qua. Ph?n cu?i cùng c?a bi?u l? t?ng k?t là ph?n phát th??ng cho các em h?c sinh ?ã ??t thành tích cao trong h?c t?p và ??t k?t qu? cao trong k? thi c?p thành ph?.

Thay m?t cho toàn th? h?c sinh kh?i 12 em Hu?nh Ngân h?c sinh l?p 12A1 nói lên nh?ng suy ngh? c?a mình và các b?n sau nh?ng n?m h?c t?p và rèn luy?n d??i mái tr??ng THCS-THPT H?ng Hà . L?i phát bi?u ?y là n?i ni?m xúc ??ng b?i h?i khi giây phút chia tay s?p ??n, là nh?ng l?i tri ân, t?m lòng bi?t ?n c?a các em v?i th?y cô giáo, là ni?m t? hào, kiêu hãnh khi ???c là h?c sinh c?a tr??ng. ??ng th?i c?ng là lúc ?? các em bày t? ??c m?, hoài bão c?ng nh? xác ??nh trách nhi?m c?a mình v?i gia ?ình và xã h?i. Mong r?ng nh?ng ki?n th?c ???c h?c d??i mái nhà chung H?ng Hà  là n?n t?ng, là hành trang v?ng ch?c ?? các em b??c ti?p trên ???ng ??i dài và r?ng.

M?t s? hình ?nh khác:

Th?y Kevin giáo viên d?y ti?ng anh nhà tr??ng trình bày 1 bài hát

Các em h?c sinh t?ng hoa tri ân th?y cô

Cô Hà Th? Kim Sa trao ph?n th??ng cho các em h?c sinh gi?i  V? A Dính