Trường THCS – THPT Hồng Hà: Lễ khai giảng đón chào năm học mới 2014 – 2015

Trong không khí hân hoan, cùng hàng tri?u h?c sinh trong c? n??c ?ón chào n?m h?c m?i, sáng ngày 9/9 tr??ng THCS-THPT H?ng Hà t? ch?c tr?ng th? L? Khai gi?ng n?m h?c 2014-2015. Trong bu?i l?, nhà tr??ng vinh d? ?ón ti?p s? tham d? c?a Bà Tr??ng M? Hoa – nguyên Phó Ch? t?ch n??c, ch? t?ch Qu? h?c b?ng V? A Dính; Ông Nguy?n V?n Hi?u – Phó Giám ??c S? GD&?T TP.HCM; Ông Nguy?n H?ng – Bí th? qu?n ?y; Bà Lê Th? Kim H?nh – Phó Ch? t?ch UBND Qu?n Gò V?p, Lãnh ??o ??a ph??ng cùng toàn th? quý ph? huynh, h?c sinh tr??ng H?ng Hà.

Bà Tr??ng M? Hoa (? gi?a) nguyên Phó ch? t?ch n??c CHXHCN Vi?t Nam cùng các v? quan khách trong bu?i l?

Tr?i qua h?n 17 n?m ph?n ??u và tr??ng thành, tr??ng THCS-THPT H?ng Hà hi?n là m?t trong nh?ng lá c? ??u c?a h? th?ng tr??ng ngoài công l?p t?i TP.HCM trong công tác giáo d?c HS phát tri?n toàn di?n v? ??c – Trí – Th? – M? – K?. Bên c?nh th? m?nh nhà tr??ng là CSVC hoành tráng, m?t môi tr??ng h?c t?p lý t??ng cho HS; ??n “chi?n l??c chuyên môn” ?úng ??n c?a BGH, s? ph?i h?p c?a các b?c PHHS ?ã k?t h?p ch?t ch? v?i nhà tr??ng trong vi?c qu?n lý và giáo d?c con em c?a mình, s? gi?ng d?y nhi?t tình, h?t lòng vì HS thân yêu c?a ??i ng? Giáo viên v?ng vàng v? s? ph?m v?i nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y. Tr??ng H?ng Hà ???c S? GD&?T ?ánh giá cao và ???c xã h?i công nh?n qua nh?ng thành tích mà nhà tr??ng ?ã ??t ???c nh?: Liên t?c nhi?u n?m qua, HS thi t?t nghi?p THCS và THPT ??u ??t t? l? 100%; các n?m li?n tr??ng ??u có h?c sinh gi?i c?p thành ph?. S? l??ng HS ??u vào các tr??ng ?H-C? hàng n?m t?ng cao.
K?t qu? n?m h?c 2013-2014, HS tr??ng H?ng Hà 100% ??u vào các tr??ng ?H-C?, trong ?ó 80% các em ??u vào các Tr??ng ?H uy tín. Ngoài ra, nhà tr??ng ?ã ???c B? GD&?T, S? GD&?T, UBND qu?n c?p nhi?u b?ng khen và gi?y khen nh?: B? tr??ng B? GD&?T dành cho tr??ng 2 b?ng khen: T?p th? tr??ng và cá nhân Hi?u tr??ng “có thành tích ?óng góp cho s? nghi?p giáo d?c”; H?i ??ng Thi ?ua khen th??ng ngành xét công nh?n danh hi?u “T?p th? lao ??ng tiên ti?n”; Ngôi tr??ng duy nh?t ???c UBND qu?n Gò V?p trao t?ng gi?y khen tr??ng h?c ??t tiêu chu?n an toàn v? an ninh tr?t t?.
Ho?t ??ng v?n ngh? ?ón chào n?m h?c m?i
???c bi?t, tr??ng THCS-THPT H?ng Hà còn là ??n v? tiêu bi?u c?a ngành trong vi?c chú tr?ng các ho?t ??ng công tác xã h?i. Nhà tr??ng ?ã trao t?ng nhi?u su?t h?c b?ng cho h?c sinh nghèo ??t thành tích xu?t s?c trong n?m h?c, nh?n nuôi d??ng các em h?c sinh có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n t?i ??a ph??ng; phát ??ng Qu? vì Tr??ng Sa thân yêu; phát ??ng “tháng phong trào nuôi heo ??t ?ng h? Qu? vì Tr??ng Sa thân yêu”. Ngoài ra, tr??ng H?ng Hà hoàn thành t?t nhi?m v? nh?n nuôi d?y các em c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính và ?ng h? nhi?u su?t h?c b?ng cho Qu?. N?m h?c m?i 2014-2015, nhà tr??ng nh?n thêm 5 em (trong ?ó có 2 em là con c?a chi?n s? h?i quân). Bà Tr??ng M? Hoa – nguyên Phó Ch? t?ch n??c, ch? t?ch Qu? h?c b?ng V? A Dính, phát bi?u trong bu?i l?, Bà khen ng?i tr??ng H?ng Hà ?ã có nhi?u ?óng góp tích c?c cho ngành giáo d?c n??c nhà ??c bi?t góp ph?n xây d?ng, phát tri?n cho Qu? h?c b?ng V? A Dính.
N?m h?c m?i b?t ??u, s? là m?t n?m h?c ??y h?a h?n và thành công c?a th?y và trò tr??ng H?ng Hà. Chia s? t?i bu?i l?, Nhà giáo, Ths. Hà Th? Kim Sa – Hi?u tr??ng kiêm Ch? t?ch H?QT tr??ng THCS-THPT H?ng Hà, cho bi?t: “N?m h?c 2014-2015 th?y trò Tr??ng H?ng Hà quy?t tâm n? l?c, phát huy truy?n th?ng giáo d?c c?a nhà tr??ng, hoàn thành t?t nhi?m v? n?m h?c, xây d?ng tr??ng h?c tiên ti?n, hi?n ??i; th?c s? là m?t trung tâm v?n hóa, giáo d?c. G?n giáo d?c tri th?c, ??o ??c v?i giáo d?c th? ch?t, giáo d?c truy?n th?ng v?n hóa; rèn luy?n con ng??i v? lý t??ng, ph?m ch?t, nhân cách, l?i s?ng… Thay m?t nhà tr??ng, xin chân thành tri ân sâu s?c ??n lãnh ??o c?a các c? quan, ban ngành, chính quy?n ??a ph??ng, quý ph? huynh ?ã luôn giúp ??, tin yêu và ?ng h? tr??ng H?ng Hà”.
XUÂN L?
(Báo Giáo D?c)