Kỳ thi quốc gia: 91,66% ủng hộ phương án 1

TTO – Chi?u t?i 9-9, bu?i h?p báo “k? l?c” v? th?i gian do B? GD-?T t? ch?c m?i xong v?i r?t nhi?u thông tin mu?n rõ h?n v? kì thi qu?c gia vào n?m 2015.

betqa6if

Th? tr??ng B? GD-DT Nguy?n Vinh Hi?n – ?nh: VI?T D?NG

fftaxn6w

Quang c?nh bu?i h?p báo – ?nh: VI?T D?NG

t9a85gju

Th? tr??ng B? GD-?T Bùi V?n Ga (ph?i) – ?nh: VI?T D?NG

vn7pyjag

PGS TS Tr?n V?n Ngh?a, Phó c?c tr??ng C?c Kh?o thí và ki?m ??nh ch?t l??ng – ?nh: VI?T D?NG

f6euv9i1

Ông Mai V?n Trinh- C?c tr??ng C?c Kh?o thí và ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c – ?nh: VI?T D?NG

qw5hgjdn

Thí sinh tham d? k? thi tuy?n sinh ?H, C? n?m 2014 – ?nh Nh? Hùng

Kì thi qu?c gia n?m 2015 d? ki?n t? ch?c vào ngày 9,10,11,12 tháng 6.

Các môn Toán, Ng? v?n, L?ch s?, ??a lí: Thi t? lu?n, th?i gian thi 180 phút. Các môn V?t lí, Hóa h?c, Sinh h?c, Ngo?i ng?: Thi tr?c nghi?m, th?i gian thi 90 phút.

Nhi?u ?i?m m?i liên quan t?i quy?n l?i c?a thí sinh ???c lãnh ??o B? GD-?T gi?i ?áp.

1. Ch? còn m?t kì thi qu?c gia duy nh?t

Theo quy?t ??nh c?a B? GD-?T thì n?m 2015, h?c sinh h?c h?t ch??ng trình THPT s? không có 2 kì thi riêng r? ?? xét t?t nghi?p THPT và tuy?n sinh ?H-C? mà ch? ph?i tham gia 1 kì thi qu?c gia duy nh?t.

K?t qu? thi c?a thí sinh s? ???c s? d?ng ?? xét t?t nghi?p THPT và là m?t c?n c? quan tr?ng ?? các tr??ng ?H-C? tuy?n sinh.

2.  Có b?n môn thi t?i thi?u ?? xét t?t nghi?p, không còn kh?i thi ?H

B? GD-?T quy?t ??nh là m?i thí sinh ph?i d? thi 4 môn (g?i là các môn thi t?i thi?u) g?m: 3 môn b?t bu?c là Toán, Ng? v?n, Ngo?i ng? và 1 môn do thí sinh t? ch?n trong s? các môn: V?t lí, Hóa h?c, Sinh h?c, L?ch s? và ??a lí.

K?t qu? c?a 4 môn thi t?i thi?u ???c s? d?ng ?? xét công nh?n t?t nghi?p và c?ng ???c s? d?ng ?? ??ng ký xét tuy?n vào các tr??ng ?H, C? có các môn thi phù h?p v?i ngành ?ào t?o;

Ngoài 4 môn thi nói trên, thí sinh có quy?n ??ng ký thi thêm các môn thi còn l?i c?a K? thi ?? s? d?ng cho vi?c ??ng ký tuy?n sinh ?H, C? theo yêu c?u c?a các ngành ?ào t?o do t?ng tr??ng ?H, C? quy ??nh trong ?? án tuy?n sinh c?a tr??ng. Nh? v?y s? không còn kh?i thi truy?n th?ng nh? tr??c ?ây.

Thí sinh c?ng có nhi?u h?n c? h?i ?? tuy?n sinh vào các ngành, tr??ng khác nhau tùy thu?c vào s? l??ng môn thi thí sinh l?a ch?n.

V?i nh?ng h?c sinh, h?c viên không ???c h?c môn Ngo?i ng? ho?c h?c trong ?i?u ki?n không ??m b?o ch?t l??ng d?y và h?c thì không b?t bu?c ph?i thi môn Ngo?i ng?, thí sinh t? ch?n môn thay th? trong s? các môn V?t lí, Hóa h?c, Sinh h?c, L?ch s? và ??a lí.

Thí sinh t? do ch?a t?t nghi?p THPT nh?ng n?m tr??c có th? ??ng ký d? thi ho?c là ch? ?? ???c xét công nh?n t?t nghi?p ho?c v?i m?c ?ích v?a ?? xét công nh?n t?t nghi?p v?a l?y k?t qu? xét tuy?n vào ?H, C? s? ??ng ký môn thi tùy theo m?c ?ích d? thi.

Thí sinh t? do ?ã có b?ng t?t nghi?p THPT r?i, n?u có nguy?n v?ng thi ?? l?y k?t qu? xét tuy?n vào ?H, C? thì ch? ??ng ký thi nh?ng môn mình l?a ch?n ?? xét tuy?n vào các ngành, tr??ng t??ng ?ng, không nh?t thi?t ph?i thi các môn b?t bu?c n?u các môn ?ó không ph?c v? cho xét tuy?n vào các ngành, tr??ng ?H, C? mà các em l?a ch?n.

3. ??ng kí tuy?n sinh vào các ngành, tr??ng sau khi thi

?i?m khác bi?t ? kì thi n?m t?i là thí sinh s? không ph?i ??ng ký tuy?n sinh vào các ngành ?ào t?o, các tr??ng tr??c khi di?n ra kì thi.

Sau khi tham gia kì thi qu?c gia và có k?t qu? thi, thí sinh c?n c? vào yêu c?u c?a các tr??ng, các ngành ?ào t?o ( công b? trên website c?a các tr??ng) và k?t qu? thi c?a mình ?? ??ng kí d? tuy?n vào ??a ch? phù h?p.

Vi?c này s? tránh cho thí sinh ph?i ch?u r?i ro cao, không b? sót nh?ng thí sinh có k?t qu? ?i?m thi t?t nh?ng ??ng kí vào ngành quá s?c c?a mình.

4. Có hai lo?i c?m thi

?? ??m b?o tính nghiêm túc, tính chính xác, khách quan và ?? tin c?y c?a k?t qu? thi s? b? trí t? ch?c coi thi, ch?m thi theo các C?m thi t?p trung. Công tác coi thi, ch?m thi s? có s? tham gia c?a cán b?, gi?ng viên các tr??ng ?H, C? cùng v?i giáo viên các tr??ng THPT.

Các thí sinh d? thi ch? ?? xét công nh?n t?t nghi?p THPT, không tham gia xét tuy?n vào các tr??ng ?H, C? có s? d?ng k?t qu? c?a K? thi ?? tuy?n sinh, s? d? thi t?i các C?m thi t?i ??a ph??ng do các S? GD?T ch? trì, ph?i h?p v?i các tr??ng ?H, C?.

Các  thí sinh d? thi ?? xét t?t nghi?p và s? d?ng k?t qu? vào tuy?n sinh ?H, C? thì s? d? thi t?i các C?m thi ? các tr??ng ?H do các tr??ng ?H ch? trì, ph?i h?p v?i các s? GD?T.

Các c?m thi dành cho thí sinh  có nguy?n v?ng tuy?n sinh ?H-C? s? ???c t? ch?c nh? các c?m thi c?a kì thi tuy?n sinh ?H-C? “Ba chung” tr??c ?ây.

Nh?ng thí sinh d? thi t?i c?m thi ??a ph??ng tuy không ???c s? d?ng k?t qu? c?a kì thi qu?c gia ?? xét tuy?n ?H-C? nh?ng v?n có th? ???c phép tham d? các kì thi tuy?n sinh ?H-C? c?a các tr??ng có ph??ng án tuy?n sinh riêng.

5. Các tr??ng ?H-C? ???c phép t? ch?  tuy?n sinh

K?t qu? c?a kì thi qu?c gia có th? ???c s? d?ng nh? c?n c? duy nh?t ho?c m?t trong nh?ng c?n c? quan tr?ng ?? các tr??ng ?H-C? tuy?n sinh.

Nh? v?y, tùy theo yêu c?u ?ào t?o, ??c thù riêng c?a các tr??ng, ngành ?ào t?o, có th? t? ch?c các kì ki?m tra b? sung bên c?nh k?t qu? c?a kì thi qu?c gia ( hình th?c ph?ng v?n, ki?m tra n?ng khi?u, bài vi?t lu?n, xét h?c b? ? b?c ph? thông….).

Ngoài ra, các tr??ng có ph??ng án tuy?n sinh riêng ( trình và ???c B? GD-?T ??ng ý) có th? t? ch?c kì thi riêng, l?y k?t qu? xét tuy?n.

6. ?? thi t?ng c??ng ?? phân hóa, nhi?u câu h?i m?

?? thi c?a K? thi THPT qu?c gia, trong nh?ng n?m ??u có c?u trúc t??ng t? nh? ?? thi tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng n?m 2014: bám sát ch??ng trình THPT, ch? y?u l?p 12, có 2 ph?n (ph?n ki?m tra ki?n th?c c? b?n dùng ?? xét t?t nghi?p THPT và ph?n nâng cao ?? sàng l?c thí sinh trong tuy?n sinh vào các tr??ng ??i h?c, cao ??ng chi?m) và t?ng b??c t?ng c??ng ?ánh giá n?ng l?c x? lý các v?n ?? th?c t? c?a h?c sinh.

Các môn: Toán, Ng? V?n, L?ch s?, ??a lý ???c ra theo hình th?c t? lu?n; các môn còn l?i ra theo hình th?c tr?c nghi?m.

?? thi s? t?ng d?n các câu h?i ? m?c ?? v?n d?ng, câu h?i m? yêu c?u thí sinh s? d?ng ki?n th?c t?ng h?p trong t?ng môn h?c, ki?n th?c liên môn và hi?u bi?t xã h?i, k? n?ng s?ng ?? tr? l?i. V?i ??nh h??ng này, các môn thi s? chuy?n d?n thành các bài thi t?ng h?p, tích h?p m?t cách có l? trình, phù h?p v?i ??i m?i ph??ng pháp d?y h?c và ki?m tra, ?ánh giá trong các nhà tr??ng.

B? GD?T s? thành l?p c? quan chuyên trách, ch?u trách nhi?m xây d?ng, hoàn thi?n, phát tri?n ngân hàng câu h?i thi ?? xây d?ng ?? thi cho K? thi THPT qu?c gia.

L? trình ti?p theo

Cùng v?i vi?c ??i m?i ch??ng trình-SGK ph? thông, ??i m?i ph??ng pháp d?y h?c, ?ánh giá ? b?c ph? thông, kì thi qu?c gia c?ng s? có nh?ng ?i?u ch?nh ti?p ? các n?m sau. Theo ?ó d? ki?n t? n?m 2017, s? chuy?n t? các môn thi sang các bài thi. Các bài thi sau này s? g?m các ph?n ???c thi?t k? theo h??ng t?ng h?p, l?ng ghép d?n (ví d?: trong bài thi Toán s? có ph?n n?i dung v? Tin h?c, trong bài thi Ng? v?n có có ki?n th?c v? L?ch s?, ??a lí, Giáo d?c công dân, trong bài thi V?t lý có ki?n th?c v? Hóa h?c, Sinh h?c….) ?? ?ánh giá toàn di?n n?ng l?c c?a h?c sinh.

?a s? ý ki?n ??ng ý ph??ng án 1

16g50 B? GD-?T chính th?c công b? ph??ng án t? ch?c kì thi qu?c gia.

Theo s? li?u do B? GD-?T v?a công b?,  trong s? 24 ý ki?n c?a các giám ??c s? GD-?T thì có 91,66% ?ng h? ph??ng án 1, 4,16% ?ng h? ph??ng án 2, 4,16% ?ng h? ph??ng án 3.

T?i h?i ngh? t?ng k?t n?m h?c b?c GD ph? thông, GD th??ng xuyên, GD chuyên nghi?p, có 142 ý ki?n v? ph??ng án t? ch?c kì thi qu?c gia, có 80,98% ?ng h? ph??ng án 1, 17,6% ?ng h? ph??ng án 2 và 1,4% ?ng h? ph??ng án 3. Có 120 ý ki?n c?a ??i di?n các tr??ng ?H-C?, trong ?ó có 65,83% ?ng h? ph??ng án 1, 24,16% ?ng h? ph??ng án 2, 9,16% ?ng h? ph??ng án 3.

Có 2.788 tr??ng THPT, trung tâm GD th??ng xuyên thu?c 63 s? GD-?T và C?c nhà tr??ng ???c h?i ý ki?n v? m?t kì thi qu?c gia, trong ?ó có 137.379 ý ki?n c?a cán b? qu?n lý, giáo viên ( 85,23% ?ng h? ph??ng án 1; 7,965 ?ng h? ph??ng  án 2; 2,68% ?ng h? ph??ng án 3); có 929.584 ý ki?n c?a h?c sinh ( 87,235 ?ng h? ph??ng án 1; 6,91% ?ng h? ph??ng ans2; 2,12% ?ng h? ph??ng án 3).

Ông Mai V?n Trinh- C?c tr??ng C?c Kh?o thí và ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c- B? GD-?T kh?ng ??nh vi?c ??i m?i k? thi qu?c gia 2015 không làm xáo tr?n vi?c d?y- h?c trong các nhà tr??ng, song cách th?c t? ch?c ?ã có nh?ng ??i m?i k?p th?i.

Trong ?ó, l?c l??ng coi thi s? huy ??ng c? giáo viên các tr??ng ?H và các tr??ng THPT. Riêng quy trình xét tuy?n sinh s? thay ??i khi thí sinh thi tr??c và ch?n tr??ng ?H sau.

V?i kì thi qu?c gia, ?? thi có ??i m?i nh? th? nào? Thí sinh c?n ph?i chu?n b? gì ?? ?áp ?ng?

PGS TS Tr?n V?n Ngh?a, Phó c?c tr??ng C?c Kh?o thí và ki?m ??nh ch?t l??ng GD- B? GD-?T: ?? thi khá gi?ng v?i ?? thi tuy?n sinh ?H-C? n?m 2014. D? nhiên s? ti?p t?c làm ??m h?n nh?ng ?i?m ??i m?i nh?  t?ng c??ng câu h?i m?, v?n d?ng ki?n th?c liên môn ?? tr? l?i. Quy ??nh v? các môn t? lu?n, tr?c nghi?m, th?i gian t? ch?c môn thi v?n gi? nguyên nh? n?m 2014 ?? thí sinh không g?p khó kh?n, b? ng?.

Thí sinh có ch?ng ch? ngo?i ng? ???c mi?n thi t?t nghi?p THPT. V?y nh?ng ch?ng ch? nào thì ???c xét mi?n thi?  B? có quy ??nh gì ?? ng?n ch?n chuy?n mua b?ng, ch?ng ch? ti?ng Anh khi ngoài th? tr??ng ch? c?n 200-300 ngàn ??ng c?ng mua ???c ch?ng ch? ti?ng Anh?

PGS TS Tr?n V?n Ngh?a: B? s? ra quy ??nh c? th? là ch?ng ch? nào ???c phép mi?n thi. Ch?ng ch? qu?c t? ch?c ch?n ???c xét mi?n thi, còn nh?ng ch?ng ch? mua ???c d? dàng 200-300 … B? GD-?T s? t? ch?c các trung tâm ki?m tra, ?ánh giá trình ?? ngo?i ng?. D?n d?n các trung tâm này s? c?p các ch?ng ch? ngo?i ng?, gi?m ki?m tra t?p trung ??i v?i môn Ngo?i ng? nh? hi?n nay.

Các tr??ng có kh?ng ch? s? các tr??ng có kì ki?m tra b? sung bên c?nh kì thi qu?c gia không?

Th? tr??ng Bùi V?n Ga: M?c ?ích c?a kì thi qu?c gia là cung c?p d? li?u cho các tr??ng ?H-C? ?? tuy?n sinh. Vì th? B? GD-?T mong có nhi?u tr??ng s? d?ng k?t qu? này ?? gi?m t?n kém, áp l?c cho xã h?i và ng??i dân.

Tuy nhiên, B? GD-?T không kh?ng ch? vi?c các tr??ng t? ch? tuy?n sinh riêng ho?c có thêm kì ki?m tra b? sung bên c?nh k?t qu? c?a kì thi qu?c gia. Các tr??ng hoàn toàn có th? s? d?ng toàn ph?n, ho?c m?t ph?n k?t qu? c?a kì thi qu?c gia, tùy thu?c vào yêu c?u, ??c thù ?ào t?o c?a tr??ng mình.

Tr??c b?n kho?n v? vi?c t? ch?c c?m thi th? nào ?? b?o ??m an toàn, nghiêm túc, ông Mai V?n Trinh- c?c tr??ng C?c Kh?o thí và ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c- B? GD-?T cho hay b? s? ch?n nh?ng tr??ng ?H ??m nhi?m vai trò c?m tr??ng c?m thi d?a vào chính n?ng l?c th?c t? c?a tr??ng (v? ??i ng? cán b?, c? s? v?t ch?t, kinh nghi?m t? ch?c thi).

“Còn v? lo l?ng v?i l?u l??ng thí sinh quá l?n, B? có l??ng tr??c nh?ng khó kh?n v? giao thông hay không thì xin kh?ng ??nh câu tr? l?i n?m ? chính vi?c t? ch?c k? thi ba chung h?n 10 n?m qua.

Hi?n t?i, B? GD-?T ?ã th?ng kê tình hình tham d? các k? thi t?t nghi?p THPT, tuy?n sinh trên toàn qu?c trong n?m n?m qua ?? l??ng tr??c quy mô thí sinh. D?a trên nh?ng y?u t? này, b? s? xem xét m? r?ng l??ng c?m thi phù h?p, v?a s?c v?i nhà tr??ng, v?i thí sinh”- ông Trinh kh?ng ??nh.

Nhi?u thí sinh thi tr??t ?H t? các n?m tr??c không gi?u ???c hoang mang, lo l?ng v? vi?c s? tham d? k? thi qu?c gia duy nh?t n?m 2015 th? nào khi các em ?ã ?? t?t nghi?p THPT, ch? có nguy?n v?ng vào ?H.

?áp l?i lo l?ng này, ông Mai V?n Trinh kh?ng ??nh v?i nh?ng tr??ng h?p này, thí sinh ch? c?n ch?n các môn ?? thi tuy?n sinh mà không ph?i thi t?i thi?u b?n môn nh? h?c sinh c?n xét t?t nghi?p THPT.

Theo ?ó, các tr??ng ?H, C? ph?i công b? ph??ng th?c tuy?n sinh c? th? c?a tr??ng mình, trong ?ó nêu rõ m?c ?? s? d?ng k?t qu? k? thi qu?c gia ?? thí sinh chu?n b? và ch?n l?a, ??ng ký vào các tr??ng phù h?p.

V?i vi?c t? ch?c kì thi qu?c gia n?m nay, li?u có th? ??m b?o ?? tin c?y không khi tr??c ?ây t?ng có n?m B? GD-?T tung hàng ngàn thanh tra v? các ??a ph??ng nh?ng không ng?n ch?n ???c tiêu c?c và t? l? t?t nghi?p n?m t?i s? ti?p t?c t?ng?  Li?u n?m t?i B? GD-?Tcó công b? ph? ?i?m thi ?? xã h?i ki?m soát không?

Th? tr??ng B? GD-DT Nguy?n Vinh Hi?n: B? không ??t ra v?n ?? ?? t?t nghi?p bao nhiêu, nh?ng chúng tôi tin không có bi?n ??ng nhi?u vì B? GD-?T s? có gi?i pháp ?? ??m b?o ?? tin c?y c?a kì thi v?i mô hình t? ch?c thi theo c?m, t??ng t? nh? kì thi “ba chung” ?ã làm thành công.

Kì thi qu?c gia n?m nay s? công khai ?i?m trên m?ng, yêu c?u xét tuy?n c?a m?i tr??ng c?ng ???c công khai trên m?ng. Nh? v?y thí sinh có th? c?n c? vào d? li?u công khai ?? ??ng kí xét tuy?n, xã h?i c?ng s? giám sát ???c kì thi.

Li?u v?i vi?c ??i m?i thi n?m t?i, có mâu thu?n v?i vi?c d?y h?c khi h?c sinh ph? thông v?n h?c ch??ng trình c?. B? GD-?T s? ch? ??o vi?c d?y và h?c s? th? nào ?? h?c sinh có th? ?áp ?ng yêu c?u c?a kì thi?

Th? tr??ng Nguy?n Vinh Hi?n: Kì thi t?i s? phát huy thành công c?a các kì thi tr??c, ??c bi?t là kì thi t?t nghi?p THPT và tuy?n sinh ?H-C? n?m 2014 ?? thi?t k? kì thi qu?c gia cho n?m t?i nên không có mâu thu?n gi?a vi?c ??i m?i thi và vi?c th?c hi?n ch??ng trình GD hi?n hành.

Tuy nhiên, B? GD-?T s? yêu c?u nâng cao ch?t l??ng d?y h?c theo t?ng n?m theo h??ng phát tri?n n?ng l?c.

Cùng v?i ?ó, t? l? các câu h?i khó, yêu c?u cao s? t?ng lên so v?i m?i n?m. H?c sinh s? ph?i làm quen v?i các câu h?i yêu c?u phát huy n?ng l?c t? duy, sáng t?o, n?ng l?c v?n d?ng ki?n th?c liên môn và liên h? v?i th?c t?.

Vi?c ??i m?i n?i dung ?? thi s? ???c ti?n hành t?ng b??c ?? không gây s?c cho thí sinh.

* Khi h?p nh?t hai k? thi qu?c gia, Quy ch? tuy?n sinh ?H, C?  li?u có ???c s?a ??i không? N?u s?a ??i, thì nh?ng quy ??nh quan tr?ng nào s? c?n thi?t ?i?u ch?nh cho phù h?p?

– Th? tr??ng Bùi V?n Ga: ?úng là khi th?c hi?n k? thi qu?c gia 2015, B? GD-?T s? ph?i s?a ??i Quy ch? tuy?n sinh ?H, C? chính quy cho phù h?p. Trong ?ó, s? quy ??nh vi?c t? ch?c c?m thi th? nào.

?i?u khác bi?t c?a k? thi này là thí sinh không còn ph?i ??ng ký tr??ng tr??c r?i m?i thi nh? lâu nay v?n làm, mà thí sinh thi xong, s? c?n c? vào k?t qu? c? th? c?a mình ?? ??ng ký tr??ng ?H, C? cho phù h?p.

V? phía tr??ng ?H-C?, các tr??ng s? ph?i công b? m?c ?i?m xét tuy?n c? th? cùng các ?i?u ki?n ?i kèm ?? thí sinh ??ng ký khi ?ã ??m b?o ??y ?? các yêu c?u do tr??ng ?H-C? ??t ra.

V?i nh?ng thay ??i này, B? s? thay ??i ph?n m?m tuy?n sinh.

?i?m m?i dành cho thí sinh là các em không ph?i nh?n gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, phi?u báo ?i?m do các tr??ng cung c?p nh? tr??c ?ây, mà các em có th? in k?t qu? thi tr?c ti?p t? m?ng Internet.

Riêng v? c?m thi, B? ch? tr??ng t? ch?c quy mô c?m thi ? ch?ng 30.000-40.000 thí sinh/c?m thi.

B? GD-?T quy ??nh thí sinh ch? c?n xét t?t nghi?p s? thi theo c?m do ??a ph??ng t? ch?c, còn mu?n thi ?H ph?i thi t?i c?m do tr??ng ?H t? ch?c. Tuy nhiên, li?u có tr??ng h?p ??a ph??ng lo t? l? t?t nghi?p th?p khi thí sinh d? thi t?i c?m thi c?a tr??ng ?H mà ép thí sinh thi t?i c?m thi c?a ??i ph??ng không?

Th? tr??ng B? GD-?T Bùi V?n Ga: Ch?c ch?c không th? có chuy?n ép thí sinh nh? v?y ???c. Thí sinh có nguy?n v?ng nào s? d? thi theo cách th?c ?ó.

Vi?c xét t?t nghi?p THPT n?m 2015 có gì khác so v?i n?m 2014?

Ông Tr?n V?n Kiên, Phó c?c tr??ng C?c Kh?o thí và ki?m ??nh ch?t l??ng GD- B? GD-?T:  B? s? duy trì quy ??nh xét tuy?n THPT nh? n?m 2014. Theo ?ó, vi?c xét t?t nghi?p THPT s? c?n c? vào ?i?m thi các môn thi t?i thi?u (4 môn thi) và ?i?m ?ánh giá quá trình h?c t?p c?a h?c sinh ? l?p 12.

?? thi c?a kì thi qu?c gia n?m 2015 s? có bao nhiêu ph?n tr?m ki?n th?c, k? n?ng l?p 12, và các l?p khác ? b?c THPT?  T? l? câu h?i s? phân chia nh? th? nào cho hai m?c ?ích xét t?t nghi?p và tuy?n sinh ?H-C??

B? GD-?T s? k? th?a nh?ng thành công c?a các kì thi tr??c. Vì th?, ?? thi c?ng theo tinh th?n này.

?? thi s? n?m trong ch??ng trình THPT, ch? y?u l?p 12. ?? có ph?n nh?n bi?t, thông hi?u, v?n d?ng và v?n d?ng cao, ?áp ?ng yêu c?u cho thí sinh trung bình ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p và có m?t t? l? câu h?i phân hóa, nh?m ?áp ?ng yêu c?u tuy?n sinh ?H-C?.

V?i  vi?c l?y k?t qu? c?a kì thi qu?c gia ?? tuy?n sinh vào các tr??ng ?H-C?, thí sinh s? có t?i ?a bao nhiêu nguy?n v?ng xét tuy?n. M?t thí sinh ?ã trúng tuy?n vào m?t tr??ng ?H thì có ???c phép xét tuy?n vào tr??ng khác hay ngành khác không? N?u ???c thì B? GD-?T c?n quy ??nh nh? th? nào ?? giúp các tr??ng kh?c ph?c tình tr?ng thí sinh “?o”?

Ông Tr?n V?n Ngh?a: Hi?n nay  ?ã có bài h?c th?c t? t? vi?c tuy?n sinh nguy?n v?ng b? sung c?a kì thi tuy?n sinh ?H-C? theo ph??ng th?c “ba chung” r?i. Nên cách th?c xét tuy?n ?H-C? v?i kì thi qu?c gia n?m sau s? th?c hi?n t??ng t? nh? v?y, v?i nguyên t?c t?o ?i?u ki?n t?i ?a cho h?c sinh và không gây khó kh?n cho tr??ng. Vi?c này s? ???c c? th? hóa trong quy ch? thi c?a n?m 2015.

Khi áp d?ng m?t k? thi qu?c gia vào n?m 2015, các tr??ng ?H khi tuy?n sinh, trong ?ó có tuy?n sinh riêng, s? áp d?ng chính sách ?u tiên th? nào ?? b?o ??m quy?n l?i c?a thí sinh?

Th? tr??ng B? GD-?T Bùi V?n Ga: Các chính sách ?u tiên c? th? áp d?ng cho thí sinh s? ???c ??a vào quy ch? tuy?n sinh ?H, C?. Ngay các tr??ng ?H tuy?n sinh riêng n?m 2014 c?ng v?n áp d?ng chính sách ?u tiên chung mà B? GD-?T quy ??nh. N?m 2015, b?t k? áp d?ng ph??ng th?c tuy?n sinh riêng nào, tr??ng c?ng s? ph?i th?c hi?n chính sách ?u tiên chung.