Khai Giảng Năm Học 2015-2016

Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà là tr??ng ??u tiên t? ch?c l? khai gi?ng n?m h?c m?i 2015-2016 trong c? n??c. Trong l? khai gi?ng, ngôi tr??ng này chào ?ón 15 h?c sinh là con em c? dân ??o Tr??ng Sa, con b? ??i H?i quân trong ch??ng trình c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính ti?p t?c nuôi ??c m? h?c t?p.

V??t sóng, nh?ng h?c sinh là con em c? dân ??o Tr??ng Sa ??n v?i thành ph? mang tên Bác ?? ti?p t?c con ???ng h?c t?p c?a mình. B? qua nh?ng b? ng? ban ??u, các em ?ã hòa nh?p t?t v?i b?n bè ? môi tr??ng m?i. ??c bi?t, trong ngày khai gi?ng n?m h?c này, các em h?c sinh này còn t? tin ?? bi?u di?n v?n ngh? tr??c toàn th? 2.000 h?c sinh c? tr??ng.

H? Xuân Huy, h?c sinh l?p 8 c?ng là m?t h?c sinh khá ??c bi?t. ?ây là th? 3 Huy tham d? l? khai gi?ng n?m h?c m?i ? ??t li?n. Huy r?i ??o Song T? Tây ?? b?t ??u h?c l?p 6 t?i ngôi tr??ng H?ng Hà này. Ngày ??u tiên ??n tr??ng, em mang ??n món quà là nh?ng qu? bàng vuông t? hòn ??o mà em sinh s?ng t?ng cho b?n bè, th?y cô ? ngôi tr??ng m?i.

khaigiang2

Nh?c v? hòn ??o mà em t?ng s?ng 5 n?m qua, Huy cho bi?t dù ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t ? ??o thi?u th?n nh?ng ? ?ó em c?m th?y r?t vui vì lâu lâu l?i ???c ch?i ?ùa v?i các chú b? ??i trên ??o. Lúc m?i vào TPHCM, em c?ng th?y b? ng? và có chút s? hãi nh?ng v?i s? quan tâm c?a th?y cô em ?ã hòa nh?p t?t v?i các b?n trong tr??ng. Nh? s? ??ng viên, Huy c? g?ng h?c t?p và 2 n?m li?n em ??u ??t danh hi?u h?c sinh gi?i.

??n t? ??o Sinh T?n, Tr?n Th? Thu Hi?n h?c sinh l?p 9A2 cho bi?t ?úng nh? tên g?i ng??i dân ? hòn ??o này ph?i n? l?c ?? có th? sinh t?n. “Không nh? ??o Tr??ng Sa L?n hay Song T? Tây, ??o Sinh T?n nh? và v?ng ng??i h?n. M?i l?n mu?n di chuy?n sang các hòn ??o l?n h?n thì ph?i m?t c? ngày tr?i ?i tàu. Hi?n t?i, ? ?ó ba m? em v?n ?ang sinh s?ng và làm vi?c”.

T? n?m l?p 7 Hi?n ???c vào h?c ? tr??ng H?ng Hà. Xa gia ?ình nh?ng vì t??ng lai em quy?t tâm ?? h?c t?p. Cu?i n?m l?p 7,8 em ??u ??t thành tích h?c sinh gi?i, riêng cu?i n?m l?p 8 Hi?n ??t ?i?m t?ng k?t là 9,1 ?i?m.

T??ng t?, em Phan Th? Thu Quy?n, h?c sinh l?p 9A2, l?n lên ? xã ??o Song T? Tây, huy?n ??o Tr??ng Sa (Khánh Hòa), n?m l?p 6, Thu Quy?n vào ??t li?n h?c t?p. Qua ba n?m sinh s?ng và h?c t?p t?i mái nhà, mái tr??ng H?ng Hà,  Thu Quy?n luôn nh?n ???c tình yêu th??ng và s? quan tâm ??c bi?t c?a th?y giáo, cô giáo trong tr??ng và các cô chú c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính. Không ph? s? ??ng viên, giúp ?? ?ó, Thu Quy?n luôn c? g?ng h?c t?p và tr? thành h?c sinh gi?i toàn di?n trong nhi?u n?m li?n. Em 1 trong 3 h?c sinh c?a Qu? h?c b?ng d? ??i h?i Cháu ngoan Bác H? toàn qu?c t?i Hà N?i n?m nay.

TS Hà Th? Kim Sa, hi?u tr??ng tr??ng H?ng Hà cho bi?t ?ây là n?m th? 3 tr??ng H?ng Hà ti?p nh?n nhi?u h?c sinh nghèo, con em ? bi?n ??o trong d? án “??m m?m tài n?ng t??ng lai” c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính. Hi?n, tính luôn 15 em v?a ti?p nh?n trong n?m h?c này thì tr??ng có t?ng c?ng 46 em v?i t?ng chi phí g?n tám t? ??ng. ?a ph?n các em ??u thu?c di?n khó kh?n, thi?u th?n, còn b? ng? v?i sinh ho?t ? thành ph?, cho nên, ngoài vi?c d?y ch?, nhà tr??ng c?ng ??c bi?t quan tâm ??n vi?c ch?m lo ??i s?ng cho các em, giúp các em hình thành nhân cách. ?i?u ?áng m?ng là t?t c? các em này khi ???c h?c t?p t?i tr??ng ??u có ???c nh?ng thành tích xu?t s?c.

Nguyên Phó ch? t?ch n??c Tr??ng M? Hoa, Ch? t?ch Qu? h?c b?ng V? A Dính cho bi?t “??m m?m t??ng lai” là d? án ???c Qu? H?c b?ng V? A Dính ph?i h?p v?i các tr??ng THCS-THPT t?i thành ph? H? Chí Minh ti?p nh?n các em h?c sinh dân t?c thi?u s? có hoàn c?nh khó kh?n, h?c sinh nghèo ? các huy?n ??o, h?c sinh là con c?a các chi?n s? h?i quân nh?ng bi?t ph?n ??u v??n lên trong h?c t?p v? ?n ?, h?c t?p t?i tr??ng. ?ây là d? án dành cho các em h?c sinh kh?i 6. Các em s? ???c th? h??ng d? án h?c b?ng này ??n h?t n?m h?c l?p 12. D? án “??m m?m t??ng lai” ??i t??ng dân t?c thi?u s?,

??n nay, d? án ?ã h? tr? cho 204 em h?c là con em c?a 36 dân t?c thu?c 38 t?nh thành ???c th? h??ng. TP H? Chí Minh có 19 ??n v? ?ang nuôi d?y các em h?c sinh thu?c d? án ?? sau này xây d?ng quê h??ng ? nh?ng ??a ph??ng còn nhi?u khó kh?n. Riêng trong ?ó có 58 em là con c? dân bi?n ??o, b? ??i H?i quân trong ?ó 40 em ? 10 ??o thu?c huy?n ??o Tr??ng Sa. Còn l?i 18 em là con c?a cán b? thu?c H?m ??i tàu ng?m Kilo và b? ??i vùng 4 H?i quân.

Lê Ph??ng