HỌC TẬP NGOẠI KHÓA

Cùng hòa mình vào không khí hào hùng c?a dân t?c, th?y và trò tr??ng ti?u h?c Nh?t Tân ?ã có nh?ng ho?t ??ng nh? bé nh?ng thi?t th?c ?? k? ni?m 70 n?m ngày thành l?p quân ??i nhân dân Vi?t Nam.Chúng em ?ã cùng nhau ghé th?m b?o tàng Ch?ng tích chi?n tranh, t?n m?t ch?ng ki?n và ???c nghe thuy?t trình v? nh?ng hy sinh gian kh? c?a cha ông.

p1
p1
p2
p2
p3
p3
Chuy?n ?i ?ã giúp chúng em hi?u r?ng: Quân ??i Nhân dân Vi?t Nam, tr?i qua 70 n?m chi?n ??u, xây d?ng và tr??ng thành, cùng v?i nh?ng chi?n công mãi mãi ghi vào l?ch s? dân t?c nh? nh?ng bi?u t??ng sáng ng?i v? m?t quân ??i t? nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chi?n ??u, ph?c v?. T? hào v? truy?n th?ng dân t?c, tri ân nh?ng hy sinh cao quý c?a cha ông, chúng em thêm yêu ??t n??c, yêu ngu?n c?i c?a mình; th?m nh? cùng nhau c? g?ng h?c t?t, rèn luy?n t?t ?? không ph? lòng nh?ng th? h? ?i tr??c ?ã không ng?i dùng máu x??ng c?a mình ?? ??i l?y cu?c s?ng hòa bình, h?nh phúc mà chúng em ?ang ???c h??ng. D??i bóng c? thiêng liêng c?a t? qu?c, chúng em ?ã cùng nhau b??c vào hàng ng? c?a ??i thi?u niên ti?n phong H? Chí Minh ?? cùng nhau rèn luy?n, cùng ti?p b??c cha anh làm theo l?i Bác.
K?t thúc chuy?n th?m b?o tàng Ch?ng tích chi?n tranh, chúng em ???c th?y cô h??ng d?n tham gia bu?i h?c ngo?i khóa ??y ?p tr?i nghi?m thú v?, b? ích t?i công viên V?n hóa ??m Sen. Ch? trong m?t kho?ng th?i gian ng?n, chúng em ?ã có c? h?i b? sung cho mình ???c bi?t bao ki?n th?c mà sách v? ch?a mang l?i ???c.
Chuy?n ?i k?t thúc v?i th?t nhi?u c?m xúc t?t ??p, chúng em t? h?a v?i mình s? c? g?ng ch?m ngoan h?n n?a, h?c t?t h?n n?a ?? x?ng ?áng là cháu ngoan Bác H?, x?ng ?áng v?i truy?n th?ng hào hung c?a dân t?c.
T?ng Ph? Trách ??i.