Hoạt Động Trung Thu Đoàn Quận Phú Nhuận

Hòa chung trong không khí c?a ngày T?t Trung Thu, ???c s? quan tâm c?a c?p ?y, chính quy?n,và BGH tr??ng H?ng Hà ?ã ph?i h?p t? ch?c nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c, t?o không khí cho các em thi?u nhi toàn qu?n ?ón cái T?t trung thu 2013 th?t vui v?, ?m áp và ??y ý ngh?a

doan-trungthu6

T?i 17/9/2013 t?i H?i tr??ng UBND , Ban Th??ng v? ?oàn ?ã  t? ch?c vui t?t trung thu cho thi?u nhi. Cùng v?i vui t?t phá c?, các em c?ng ?ã ???c các t? ch?c ?oàn th? và nhi?u ??n v?, cá nhân h?o tâm quyên góp h? tr? trao t?ng các su?t h?c b?ng, các ph?n quà cho các em thi?u nhi có hoàn c?nh khó kh?n.
doan-trungthu1
Ph?n Thi “D?n Mâm C?”

Trong ?êm Trung Thu các em ?ã ???c vui ch?i th?a thích, ???c phá c? ?êm tr?ng, r??c ?èn, ???c làm quen v?i các anh ch? ph? trách, ???c l?ng nghe và hòa mình vào nh?ng câu chuy?n c? tích nhi?u ý ngh?a, tham gia nh?ng trò ch?i dân gian vui nh?n

trungthu-doan2
Tham Gia Cu?c Thi “Trang Trí L?ng ?èn”
V?i nh?ng s?c màu thú v?, m?c dù th?i ti?t không thu?n l?i, nh?ng các ho?t ??ng T?t Trung Thu 2013 ?? l?i nhi?u ?n t??ng trong sáng, cao ??p trong cu?c s?ng c?a m?i thi?u nhi huy?n nhà. Qua ?ó, kh?i d?y trong thi?u nhi lòng t? hào v? truy?n th?ng c?a quê h??ng, ??t n??c, giúp các em có thêm ??ng l?c tr? thành nh?ng con ngoan, trò gi?i, cháu ngoan Bác H?.
doan-trungthu3
doan-trungthu4
Ti?t M?c V?n Ngh? “Múa Hi?n ??i”
doan-trungthu5