HÈ VUI DƯỚI MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Ôi, nhanh quá, th? là m?t mùa hè ?ã s?p qua r?i ?ó.
Chúng t? ?ã có nh?ng ngày hè r?t vui nha; t? thì h?c bóng r? cho c? th? kh?e m?nh, d?o dai, còn m?y b?n n? l?p t? thì tha h? th? trí t??ng t??ng bay b?ng v?i nào màu, nào c?.

Ch? m?y tháng hè thôi mà t? ?ã có th? ném bóng vào r? r?t chu?n, l?i còn bi?t tranh bóng, chuy?n bóng cho các b?n…và quan tr?ng nh?t là t? th?y mình kh?e kh?n, nhanh nh?n h?n ra mà l?i còn t?ng thêm ???c m?y ký, làm m? t? vui thi?t là vui.
Các b?n bi?t không? T? còn xin ba m? cho t? h?c võ ngay trong tr??ng; ??n gi? h?c, t?t c? chúng t? m?c võ ph?c, x?p hàng ngay ng?n, nét m?t ai nhìn c?ng tâp trung, nghiêm túc l?m nha.
Mà các b?n bi?t không? m?y b?n n? trong tr??ng thì còn vui h?n n?a, các b?n có l?p múa hi?n ??i; ??n gi? h?c c?a các b?n, c? tr??ng r?n ràng h?n lên vì ti?ng nh?c, vui l?m luôn ?ó…
Ch? còn ít ngày n?a thôi là ??n n?m h?c m?i, chúng t? ?ã ???c chu?n b? c? v? th? ch?t l?n tinh th?n cho m?t n?m h?c thi?t là hào h?ng r?i ?ó…chúng mình cùng nhau t?m bi?t mùa hè ?? ?ón chào n?m h?c m?i nha….
L?p 5 Thân Yêu.
L?p h?a s? nhí
L?p h?a s? nhí
L?p luy?n ch? ??p
L?p luy?n ch? ??p
Bài ki?m tra nét vi?t sau khóa h?c
Bài ki?m tra nét vi?t sau khóa h?c
L?p bóng r?
L?p bóng r?
C?u lông thi ??u
C?u lông thi ??u