Giữ gìn sức khỏe mùa thi

Mùa thi r?i vào mùa nóng nh?t trong n?m. Làm sao ?? gi? m?t tinh th?n s?ng khoái và m?t s?c kho? t?t? Các chuyên gia s?n sàng cung c?p cho b?n m?t bí kíp tr??c khi “xông pha tr?n m?c”.

anh 1

?N – QUAN TR?NG L?M!

?n u?ng theo ?òi h?i c? th?

Ngh?a là ch? c?n ?n ?? 3 b?a chính, m?i b?a ??u b?o ??m có ?? các nhóm th?c ph?m: b?t- ???ng-béo-??m- x?, và 2 b?a ?n ph? vào lúc x? chi?u, và t?i khuya. Th?c ??n cho b?a ?n ph? ch? c?n m?t chén chè, bánh l?t, m?t li s?a t??i, m?t h? ya-ua…là ???c.

??n mùa thi, nhi?u b?n ra s?c nh?i óc heo, óc bò… v?i hy v?ng là “?n óc b? óc”. ?i?u này th?c ra không m?y c?n thi?t. Vì t?t c? nh?ng món ?n khi vào c? th? b?n c?ng s? ???c “hô bi?n” thành n?ng l??ng nuôi m?i c? quan, ngh?a là b?n s? ???c b? ?? th? ch? không riêng gì… óc!

NG? – C?NG QUAN TR?NG KHÔNG KÉM!

Nh?ng thói quen không t?t nên t? b?

?n khuya

N?u b?n ?n nhi?u vào bu?i t?i, c? quan tiêu hoá ph?i làm vi?c v?t v?, m?t m?i, khó tiêu, gi?c ng? s? ??n v?i b?n r?t khó kh?n. Hôm nào l? ?n quá nhi?u thì b?n nên th? b? t? 30 – 45 phút, r?i t?m n??c ?m; t?o không gian phòng ng? thoáng mát, yên t?nh… ?? v? gi?c nhé!

U?ng nhi?u cà phê, trà t??i

 

Khá nhi?u b?n thú nh?n thích u?ng cà phê ho?c trà xanh ?? th?c khuya h?c bài. C?m giác an th?n t?m th?i giúp b?n “t?nh nh? sáo” su?t ?êm l?i chính là nguyên nhân khi?n b?n tr? nên l? ??, khó t?p trung vào hôm sau. ?ó là ch?a k? v? lâu dài, các ch?t caféin trong cà phê, trà xanh còn khi?n b?n b? gi?m trí nh?. Vì v?y, sau 18 gi?, b?n không nên dùng các lo?i n??c u?ng có ch?t kích thích này.

H?c bài trên… gi??ng ng?

?ã khuya mà b?n v?n ch?a thanh toán xong ??ng bài v?? Lúc này n?u có c? nh?i nhét b?n v?n s? không ?? t?nh táo ?? hoàn thành h?t ?âu. T?t nh?t là b?n hãy t?t ?èn, lên gi??ng và ng? m?t gi?c th?t ngon lành, sau khi ?ã ?? ??ng h? báo th?c vào r?ng sáng hôm sau. D?y s?m h?c bài thay vì th?c khuya h?c bài, b?n s? th?y rõ s? khác bi?t ?ó!

TH? GIÃN – R?T C?N THI?T

Có 3 cách ph? bi?n sau:

Ch?i m?t môn th? thao

anh2

?nh minh h?a

Khi gi?i phóng n?ng l??ng cho các b? ph?n: tay, chân…, b?n c?ng ?ang gi?i to? áp l?c cho ??u óc c?a mình. B?n có th? ch?n m?t môn th? thao h?p v?i mình nh?: c?u lông, ch?y b?, bóng bàn, b?i l?i… Ch?i th? thao m?c ?? v?a ph?i (3 bu?i/tu?n) và không t?ng li?u l??ng h?n giai ?o?n bình th??ng.

Xem phim, nghe nh?c…

Xem phim hài, nghe nh?c nh?, ??c truy?n ng?n, truy?n vui c??i… là m?t li?u pháp t?t cho nh?ng lúc ??u óc b?n “c?ng nh? dây ?àn”.

Hít vào, th? ra!

Khi th?y m?t m?i, b?n th? cách này xem: ng?i xu?ng gh? êm ho?c ng?i xu?ng n?n nhà, m?t nh?m l?i, ??u óc th? giãn, không suy ngh?, hít sâu-th? ra ch?m ch?m, nh? nhàng kho?ng 3-5 phút/ l?n . Th?c hi?n nhi?u l?n trong ngày, b?n s? th?y b?t c?ng th?ng.

Tuy nhiên c?n l?u ý nhé: không nên ch?n quá nhi?u cách th? giãn, b?n s? d? sa ?à vào chuy?n… ngh? h?n h?c là tiêu tùng luôn!

GI? M?I ??N H?C

H?c bao nhiêu ti?ng là ???

Th?i gian h?c v?i m?i b?n không gi?ng nhau. Tuy nhiên, nó ??u có chung m?t nguyên t?c là t?ng nh?p ??u ??n thì b?n m?i có th? ti?p thu ki?n th?c t?t và nh? lâu ???c. C? th?, b?n không nên h?c d?n d?p 3 tu?n tr??c khi thi mà ph?i h?c tr??c ?ó ít nh?t 3-4 tháng. Trong th?i gian này, b?n nên h?c t? 2-3 ti?ng/bu?i, ngh? ng?i gi?a gi? t? 15-20 phút. 3 tu?n sau cùng, b?n b?t ??u h?c gi?m nh?, có th? ch? còn 1-2 ti?ng và t?ng c??ng nh?ng gi? gi?i lao ?? ??u óc ???c “x? h?i”. R?t nhi?u b?n ch? t?p trung h?c vào m?t hai tháng cao ?i?m cu?i cùng c?a mùa thi. ?i?u này hoàn toàn sai. H?c “th?n t?c”, khi b??c chân vào phòng thi, ki?n th?c c?a b?n s? r?t lung tung. Cho dù may m?n có nh? bài, h?c và thi xong, ch? ngh?a c?a b?n c?ng bay m?t tiêu ho?c… “tr? th?y tr? cô” luôn r?i.