Nông trại Hồng Hà

T?i các thành ph? l?n hi?n nay, nhi?u ph? huynh ?ang cho các em h?c sinh ti?p xúc quá nhi?u v?i các thi?t b?, công ngh? hi?n ??i. Và, s? phát tri?n ??y ?? v? v?t ch?t c?a các em l?i d?n ??n nh?ng h?n ch? hi?u bi?t v? cu?c s?ng t? nhiên và nh?ng ?i?u gi?n ??n trong cu?c s?ng th??ng ngày. Không ph?i ng?u nhiên mà t? lâu, giáo d?c qu?c t? ?ã chú tr?ng ??n vi?c b?t bu?c t? ch?c nh?ng hình th?c tham quan dã ngo?i cho các em ?? b? sung ki?n th?c và hi?u bi?t v? nh?ng môn h?c ??a lý, sinh h?c, t? nhiên xã h?i… ??ng th?i phát tri?n và hoàn thi?n k? n?ng s?ng cho tr?. Chính vì v?y tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã cho xây d?ng khu nông tr?i riêng dành cho các em h?c sinh trên tinh th?n phi l?i nhu?n.

nongtraibanner
C?ng vào Nông Tr?i H?ng Hà

Nông tr?i H?NG HÀ ???c xây d?ng theo mô hình trang tr?i h?u c? v?i di?n tích trên 60.000m2 (không dùng b?t k? s?n ph?m hóa h?c nào trong ch?n nuôi, tr?ng tr?t), nh?m m?c ?ích cung c?p th?c ?n s?ch cho toàn tr??ng, t?o môi tr??ng hoàn toàn t? nhiên và an toàn cho các em h?c sinh ??n tham quan và h?c t?p. Bên c?nh ?ó vi?c ?? các h?c sinh ???c ti?p xúc v?i các s?n ph?m s?ch và thân thi?n v?i môi tr??ng còn giúp các em hình thành t? duy thân thi?n v?i môi tr??ng, ngoài ra các em c?ng s? ???c rèn luy?n k? n?ng s?ng.

nongtrai1
Các em h?c sinh thu ho?ch rau t?i nông tr?i.

TS.Hà Th? Kim Sa – HT nhà tr??ng chia s? “hàng tu?n cô s? cho các em h?c sinh ??n tham quan trang tr?i và cho các em h?c sinh tr?i nghi?m “M?t ngày làm nông dân”, m?i l?p các em s? có khu v??n riêng c?a mình ?? các em ch?m sóc và s? d?ng nh?ng thành qu? mà các em làm ra, và ?ây c?ng chính là n?i mà  nhà tr??ng d?y k? n?ng s?ng, nâng cao ph?m ch?t, n?ng l?c cá nhân cho các em HS”.

nongtrai2
Các em h?c sinh thu ho?ch rau t?i nông tr?i.

C?ng theo cô Sa, t? “nông tr?i” này mà các em s? có nh?ng ti?t h?c th?c hành sinh ??ng và b? ích. ?i?u quan tr?ng, v?i mô hình này không ch? ??n thu?n giúp các em HS h?c t?p mà còn là môi tr??ng ?? các em ???c tr?i nghi?m th?c t?; giúp các em t? ch? bi?t lao ??ng ??n yêu lao ??ng và yêu thiên nhiên, ??ng v?t b?o v? môi tr??ng.

nongtrai3
Các em h?c sinh thu ho?ch b?p t?i nông tr?i.

N?I DUNG SINH HO?T T?I NÔNG TR?I H?NG HÀ

* Tham gia các ho?t ??ng s?n xu?t nông nghi?p nh?: làm ??t, tr?ng và ch?m  sóc cây, nh?n bi?t ???c nhi?u lo?i rau, c?, qu?.

* Tr?i nghi?m qua nh?ng ho?t ??ng s?n xu?t nông nghi?p, h?c sinh s? nh?n bi?t và phân bi?t ???c t?ng lo?i ??ng v?t, th?c v?t.

* Nh?n bi?t nhi?u lo?i nông s?n dùng ch? bi?n th?c ?n hàng ngày.

* Tham gia thu ho?ch th?y s?n nh? ?ánh b?t cá d??i m?i hình th?c.

* Trang tr?i có di?n tích r?ng ??: T? ch?c vui ch?i và sinh ho?t t?p th? cho h?c sinh b?ng nh?ng trò ch?i dân gian và trò ch?i hi?n ??i…

nongtrai4
Sinh ho?t ngo?i khóa t??i cây và tr?ng rau t?i nông tr?i.

Nh?ng tr?i nghi?m v? c?m xúc thú v? mà các em c?m nh?n ???c trong các ho?t ??ng sinh ho?t t?i trang tr?i s? mang l?i nhi?u suy ngh? m?i và t?o nên m?t th? gi?i quan cho các em n?ng ??ng h?n, t? tin h?n. Các k? n?ng s?ng s? ???c hoàn thi?n thông qua các ho?t ??ng th?c t? phù h?p và em h?c sinh s? phát tri?n m?t cách toàn di?n v? th? ch?t, tâm lý và trí tu?.

nongtrai9

Ngoài ra khu nông tr?i H?ng Hà còn có m?t v??n thú mini, t?i ?ây các em h?c sinh s? tham quan ???c nh?ng con v?t mà các em ch? ???c th?y trong SGK nh?: Ng?a v?n, ?à ?i?u, gà ?ông T?o, tr?n, kh?, chim ??i Bàng …

M?t s? hình ?nh khác v? Sinh ho?t ngo?i khóa t??i cây và tr?ng rau t?i nông tr?i.

nongtrai5 nongtrai8