Giới thiệu chung

H? th?ng Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà ???c thành l?p theo quy?t ??nh s?:

– 11/GD-?T/TC-Q? ngày 08//5/1997 c?a S? Giáo d?c – ?ào t?o cho phép ???c m? Tr??ng Trung h?c c? s? Dân l?p H?ng Hà.

– 4059/Q?-UB-VX ngày 07/8/1998 c?a UBND TP.HCM cho phép chuy?n thành Tr??ng Ph? thông c?p 2-3 Dân l?p H?ng Hà.

– 5662/Q?-UBND ngày 23 tháng 11 n?m 2011 c?a UBND TP. HCM cho phép ??i tên Tr??ng THPT Dân L?p H?ng Hà thành Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà.

– 522/Q?-UBQ ngày -4/5/1995 c?a UBND Q. Gò V?p cho phép thành l?p Tr??ng Ti?u h?c Dân l?p Nh?t Tân.

– 1050/Q?-UBND ngày 17/10/2011 c?a UBND Q. Gò V?p cho phép ??i tên Tr??ng Ti?u h?c Dân l?p Nh?t Tân thành Tr??ng Ti?u h?c T? th?c Nh?t Tân.

csvc1

??a ch? t?i Thành ph? H? Chí Minh :

1/ C? s? chính (c?p 2 và 3 : Hai bu?i, bán trú và n?i trú) : 170 Quang Trung, P.10, Q. Gò V?p.

2/ C? s? 2 (C?p 2 : Hai bu?i, bán trú và n?i trú) : 72 Tr??ng Qu?c Dung, P10, Q. Phú Nhu?n.

3/ C? s? 3 (C?p 2 và 3 : Hai bu?i và bán trú) : 342 BIS Nguy?n Tr?ng Tuy?n – P.2 – Q.Tân Bình.

4/ C? s? 4 (C?p 1 :  Hai bu?i, bán trú và n?i trú) : s? 3 ???ng s? 9, P.9, Q. Gò V?p.

Ngay t? nh?ng bu?i ??u thành l?p, Nhà tr??ng ?ã ???c S? GD-?T và UBND TP.HCM giao tr?ng trách ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho quá trình phát tri?n và h?i nh?p kinh t? c?a khu v?c và trên th? gi?i. ?i?u ?ó v?a là ni?m t? hào, v?a là ??ng l?c ?? t?p th? cán b?, giáo viên, nhân viên Nhà tr??ng không ng?ng ph?n ??u, hoàn thi?n s? m?nh tr?ng ng??i cao c? c?a mình..

csvc2

Cùng v?i s? l?n m?nh không ng?ng c?a thành ph?, Tr??ng H?ng Hà ?ã và ?ang quy?t tâm n? l?c xây d?ng thành tr??ng tr?ng ?i?m ch?t l??ng cao c?a ngành giáo d?c và ?ào t?o, luôn là ??a ch? tin c?y c?a ph? huynh và h?c sinh trong kh?p m?i mi?n ??t n??c.

csvc3

V?i m?t t?p th? ?oàn k?t cùng chi?n l??c phát tri?n ?úng ??n c?a mình, tin r?ng Nhà Tr??ng s? vi?t ti?p nh?ng trang s? ?áng t? hào c?a mình trong s? nghi?p tr?ng ng??i và hoàn thành trách nhi?m ??i v?i xã h?i.

csvc4

H?NG HÀ – N?i ?áp ?ng T?t Nh?t M?i Nguy?n V?ng C?a PHHS

???c thành l?p t? n?m 1997 v?i g?n 100 h?c sinh ??n nay (2014), Tr??ng THCS – THPT H?NG HÀ ?ã có nhi?u n?m ho?t ??ng giáo d?c và ?ào t?o các th? h? h?c sinh t?i TP.HCM và kh?p các t?nh, thành trong c? n??c, các em ?ã tr??ng thành và thành nh?ng công dân v?a có tài, v?a có ??c giúp ích cho xã h?i. Nhà tr??ng ?ã liên t?c nhi?u n?m li?n ??t thành tích thi t?t nghi?p THPT v?i t? l? cao 100%. Nhà tr??ng ?ã ???c Giám ??c S? GD & ?T t?ng nhi?u b?ng khen v? thành tích này. N?m h?c 2013-2014, m?t l?n n?a, Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà l?i ti?p t?c có thành tích ??u t?t nghi?p THPT 100% và thi ??u 100% vào các tr??ng cao ??ng, ??i h?c. Nhà tr??ng c?ng nhi?u n?m ???c các c?p chính quy?n t?ng b?ng khen là Tr??ng có môi tr??ng an toàn ?? h?c sinh yên tâm sinh ho?t n?i trú và h?c t?p, vì Nhà tr??ng gi?i quy?t t?n g?c m?i v?n ?? mâu thu?n c?a h?c sinh nên không ?? x?y ra các v? vi?c nghiêm tr?ng. Nhà tr??ng c?ng ??c bi?t t? ch?c l?p luy?n thi ??i h?c ngay t? h?c k? 2 cho l?p 12 nên h?c sinh c?a Tr??ng th??ng xuyên ??u cao trong các ??t tuy?n sinh vào các Tr??ng ??i h?c và Cao ??ng. Trong su?t th?i gian qua, nh?ng thành qu? mà Tr??ng H?ng Hà ??t ???c c?ng ?ã ph?n nào khích l? th?y cô và cán b? qu?n lý ph?n ??u làm t?t công vi?c tr?ng ng??i. ?ó c?ng là ni?m t? hào cho các th? h? h?c sinh, nh?ng em ?ã và ?ang h?c t?i Tr??ng H?ng Hà, nh?ng ng??i ?ã thành ??t v?i s? d?n d?t t?n tình c?a th?y cô.

csvc2 (1)

Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà là tr??ng t?n tâm, uy tín, có nhi?u kinh nghi?m trong gi?ng d?y b?c ph? thông và luy?n thi ??i h?c , v?i ??i ng? giáo viên c? h?u, th?nh gi?ng gi?ng d?y ? các tr??ng chuyên, tr??ng tr?ng ?i?m ch?t l??ng cao c?a Thành ph?. Th??ng xuyên t? ch?c ôn t?p, ki?m tra, dò bài ??n t?ng em giúp các em có kh? n?ng làm bài tr?c nghi?m và t? lu?n t?t. ??c bi?t, nhà tr??ng t? ch?c các l?p rèn ch? ??p ?? các em có ???c c?m tình các giáo viên, nh?t là c?a các giám kh?o ch?m thi khi ch?m bài c?a các em.

Trong th?i k? h?i nh?p Qu?c t?, Ti?ng Anh là ngôn ng? chính ?? giao l?u trên kh?p th? gi?i v? m?i ph??ng di?n và t? niên h?c này (2014-2015), Ti?ng Anh c?ng là m?t trong ba môn h?c b?t bu?c trong k? thi t?t nghi?p THPT Qu?c gia nên nhà tr??ng ?ã có thêm l?p h?c Ti?ng Anh t?ng c??ng và thành l?p Câu L?c B? Ti?ng Anh ?? nâng cao trình ?? nghe, nói c?a các em.

– ??i ng? giáo viên Qu?n nhi?m t?t nghi?p ??i h?c S? ph?m – tâm lý giáo d?c h?c nên có nhi?u kinh nghi?m t?n tâm d?y d? qu?n lý và ch?m sóc ??n t?ng em v? h?c t?p và chuyên c?n. Ngoài vi?c h?c t?p, Nhà tr??ng còn chú tr?ng ??n vi?c rèn luy?n cho t?ng h?c sinh có m?t nhân cách t?t nh?: l? phép và bi?t th?a g?i chào h?i ng??i l?n, th?y cô, ph? huynh ??n th?m Tr??ng. Bi?u hi?n giao ti?p có v?n hóa, không dùng ngôn ng? khi?m nhã thi?u v?n hóa. Nhà tr??ng luôn giáo d?c h?c sinh ý th?c tinh th?n “Tiên h?c L?, H?u h?c V?n”.

csvc2 (2)

Biên ch? l?p h?p lý theo h?c l?c và h?nh ki?m t?o ?i?u ki?n cho giáo viên ch?m sóc t?t ??n t?ng h?c sinh.

+ L?p ch?t l??ng cao g?m HSTT và HS gi?i.

+ L?p b?i d??ng h?c sinh trung bình lên khá, gi?i.

+ L?p ph? ??o h?c sinh m?t c?n b?n lên trung bình.

+ H?c sinh ???c th?y cô dò bài k? t?ng em sau m?i bu?i h?c.

+ H?c sinh không ph?i h?c thêm ? ngoài v?n có ?? trình ??, kh? n?ng thi lên l?p, ??u T?t nghi?p và ??u vào ??i h?c.

V?i h?c sinh N?I TRÚ: Các phòng n?i trú khang trang s?ch s?. ???c trang b? c? s? v?t ch?t v?i các ti?n nghi hi?n ??i nh?t nh? gi??ng t?, máy l?nh, máy qu?t, tivi, có phòng máy chi?u, phòng th? vi?n ??y ?? các lo?i sách, phòng vi tính có n?i m?ng internet cho h?c sinh truy c?p d? li?u h?c t?p d??i s? giám sát b?i giáo viên. ???c ch?m sóc chu ?áo v? h?c t?p, ?n u?ng, ngh? ng?i, t?m gi?t, vui ch?i gi?i trí ??u có th?y cô trông coi ch?m sóc ??n t?ng em. Ch? ?? dinh d??ng h?p lý, ?i?u ki?n sinh ho?t và h?c t?p t?t giúp các em c?m th?y tho?i mái nh? ?ang s?ng t?i nhà. Ngoài ra Nhà tr??ng không ng?i t?n kém, còn l?p ??t h? th?ng camera ?? giám sát m?i ho?t ??ng trong Tr??ng 24/24, do ?ó ?ã k?p th?i phát hi?n nh?ng sai sót c?a h?c sinh trong gi? chính khóa, gi? ngo?i khóa (HS n?i trú), ?? k?p th?i ch?n ch?nh và giúp cho công tác qu?n lý, giáo d?c h?c sinh ??t hi?u qu? cao. Có th? nói ?ây là Tr??ng duy nh?t trong thành ph? có h? th?ng camera ?? ?óng vai trò tích c?c qu?n lý và giáo d?c h?c sinh.

csvc2 (3)

T?i c? s? 170 Quang Trung, P. 10, Q. Gò V?p, nhà tr??ng ?ã xây d?ng h? b?i ??t chu?n ?? sau gi? h?c t?p, các em th?a thích b?i l?i v?i s? giám sát c?a hu?n luy?n viên.

csvc2 (4)

H?ng n?m, sau nh?ng mùa thi c?ng th?ng và ?? th?c hành ti?t h?c ngoài gi? lên l?p, tr??ng ?ã t? ch?c các bu?i tham quan dã ngo?i (NGLL theo công v?n s? 962/GD?T-TrH và 963/GD?T-TrH ngày 15-9-2008 v? h??ng d?n t? ch?c th?c hi?n ho?t ??ng giáo duc NGLL (Ngoài Gi? Lên L?p) d??i s? qu?n lý c?a BGH, TGT, GVCN các em ?ã ???c tham gia các trò ch?i ,th? giãn, vui nh?n mang tính giáo d?c. Các bu?i l?a tr?i ??m ?m ngh?a th?y trò, k? ni?m th?t kh?c sâu trong lòng m?i em, nh?t là h?c sinh cu?i c?p.

csvc2 (5)

Vào ??u n?m h?c, BGH ?ã cho ?? v?n “các em ?ã s?ng và l?n lên nh? th? nào ?” v?i m?c ?ích là ?? các em t? bày tâm t?, tình c?m v? hoàn c?nh c?a mình. T? ?ó, các GV CN ,BGH hi?u ???c tâm lý t?ng HS ?? ?? ra các ph??ng pháp giáo d?c thích h?p cho t?ng em.

Nhà tr??ng ?ã m?i các chuyên gia t? v?n tâm lý giáo d?c nh? TS Hu?nh V?n S?n, cán b? trung ??ng ?oàn TNCS thuy?t trình các ?? tài v? k? n?ng s?ng và giáo d?c gi?i tính ?? trang b? hành trang cho các em b??c vào ??i.

csvc2 (6)

Tr??ng H?ng Hà ?ã và ?ang ???c xã h?i, các báo ?ài và PHHS, các khách ??n th?m ??u khen ng?i là tr??ng có c? s? v?t ch?t r?ng rãi khang trang, h?c sinh r?t ngoan và l? phép. Nhìn th?y HS tr??ng H?ng Hà luôn ??ng ph?c nghiêm túc chào h?i ng??i l?n, các Th?y, Cô. Th?c hành ?úng nh? kh?u hi?u “Tiên H?c L?, H?u H?c V?n”; ngay t? l?p 6 ??n l?p 12 hs ?ã ???c rèn luy?n nhân cách theo ph??ng châm “KHÔNG CH? H?C CH?, MÀ CÒN ???C RÈN LUY?N V? NHÂN CÁCH”, ?? th? hi?n mình là ng??i có v?n hóa, s?ng trong xã h?i v?n minh và ?ang h?i nh?p v?i qu?c t? nh? n??c ta hi?n nay… Sau ?ây là m?t vài t? báo uy tín có s? l??ng ??c gi? ?ông nh?t t?i VN hàng ngày mua ??c :

Báo Thanh Niên:

?? h?c sinh thích thú chào c? ??u tu?n

Hi?n nay, có nhi?u tr??ng ph? thông ch? ??ng t?o nên nh?ng bu?i sinh ho?t c? thú v? và ??y ý ngh?a. ??c thêm…..

Báo Ng??i Lao ??ng – 27/09/2013

?i ?? th?y mình còn may m?n

H??ng cho h?c sinh làm các ch??ng trình t? thi?n ?? các em chia s? tình th??ng v?i nh?ng mãnh ??i b?t h?nh. ??ng th?i qua ?ó ?? các em bi?t trân tr?ng giá tr? cu?c s?ng mình ?ang có

??c thêm….

Báo Thanh Niên – 13/05/2014 : PV : ?.Nguyên – N.T?p  – M.Luân

Bu?i chào c? ??c bi?t

Sáng th? hai, ngày 12.5, bu?i chào c? c?a h?c sinh nhi?u tr??ng THPT t?i TP.HCM ?ã tr? thành bu?i sinh ho?t v? ch? ?? bi?n ??o.  ??c thêm….

Báo Thanh Niên – 03/06/2014 : PV : Thanh Tâm

Cha m? h?nh phúc khi con ngoan hi?n, h?c gi?i

Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà trong nhi?u n?m qua n?i ti?ng v?i vi?c giáo d?c h?c sinh ch?a ngoan tr? nên ngoan hi?n, thành ng??i t?t và s?ng hi?u ??o v?i cha m?. Nhi?u ph? huynh ?ã tâm s? r?ng, h? th?c s? h?nh phúc khi nhìn th?y con có nh?ng chuy?n bi?n r?t tích c?c trong sinh ho?t, h?c t?p… khi theo h?c ? ?ây.

??c thêm…

Báo M?c Tím – 20-9-2013 : PV  Ph??c An

Chia s? yêu th??ng

Ti?ng hát, ti?ng c??i ?ã xóa tan không khí t?nh l?ng c?a th??ng nh?t c?a ngôi tr??ng này.

?ó là nh?ng hình ?nh ?m áp trong bu?i giao l?u c?a các b?n h?c sinh l?p 11A 5 tr??ngTHPT H?ng Hà v?i tr??ng Giáo d?c Chuyên bi?t Ni?m Tin sáng 19/9.

??c thêm…

Báo Giáo D?c (Th? Sáu, 25 Tháng n?m 2012)

Bài ?nh: Ph??ng H?ng

H?ng Hà – n?i vi?t ti?p ??c m? cho h?c trò

Nhi?u n?m qua, bên c?nh s? hình thành và phát tri?n h? th?ng tr??ng công l?p thì có r?t nhi?u tr??ng dân l?p, t? th?c ???c m? ra ?? chia s? tr?ng trách ?ào t?o, b?i d??ng ki?n th?c và l?i s?ng cho h?c sinh. M?t trong nh?ng ngôi tr??ng ???c nhi?u b?c ph? huynh tin t??ng, tín nhi?m ?? g?i g?m con em vào h?c là Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà. V?i tiêu chí xây d?ng môi tr??ng giáo d?c thân thi?n, hi?n ??i, hi?u qu? và k? lu?t, qua 15 n?m hình thành và phát tri?n, Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà t? m?t c? s? ban ??u nay ?ã phát tri?n lên 4 c? s?, v?i hàng ngàn h?c sinh ?ang tham gia h?c t?p t?i tr??ng và ?ây c?ng là n?i ?ã vi?t ti?p ??c m? cho bao th? h? h?c trò v?ng b??c vào ??i..

??c thêm…

Báo Công Lu?n – Th? n?m, 05/12/2013 : Phóng viên ??c C??ng

“Tr?ng ng??i” qua nh?ng chuy?n ?i tình ngh?a

Không ch? lo d?y ch?, nhi?u n?m qua BGH và t?p th? giáo viên tr??ng THCS-THPT H?ng Hà(P.10,Q.Gò V?p,TP.HCM) còn quan tâm ??n chuy?n “tr?ng ng??i” thông qua vi?c giáo d?c h?c sinh ph?i bi?t s?ng nhân ái b?ng nhi?u vi?c làm thi?t th?c,có ích cho c?ng ??ng…

??c thêm…

BÁO QU? H?C B?NG V? A DÍNH (TW ?OÀN):

Bài và ?nh: Cúc tr?ng, H?i Bình – 17-02-2014

TR??NG H?NG HÀ H?I THU HEO ??T ?NG H? CÁC B?N TR??NG SA

??n tham d? ch??ng trình s? k?t “Vì h?c sinh Tr??ng Sa thân yêu – Giai ?o?n II”, cô Hà Th? Kim Sa – Hi?u tr??ng tr??ng THCS-THPT H?ng Hà, ngôi tr??ng ?ang nh?n nuôi d??ng 4 b?n h?c sinh trong d? án “??m m?m t??ng lai” c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính t? Tr??ng Sa chuy?n vào, r?t xúc ??ng và tâm ??c tr??c phong trào “Em t?ng gia nuôi heo ??t Vì h?c sinh Tr??ng Sa thân yêu” c?a các b?n h?c sinh quân 8.

??c thêm…

Báo Thanh Niên – 03/06/2014 – PV : Thanh Tâm

Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà: Chú tr?ng d?y h?c sinh làm ng??i t?t

Qua 17 n?m hình thành và phát tri?n, Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà luôn có nh?ng b??c ti?n v?ng ch?c trong s? nghi?p tr?ng ng??i. C?ng trong ng?n ?y th?i gian, nhà tr??ng luôn nh?n ???c s? tin t??ng c?a hàng ch?c ngàn quý ph? huynh ?ã g?i g?m con em mình theo h?c.

??c thêm…

Báo Giáo D?c – 9/12/2014 – PV: XUÂN L?

Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà: T?ng b?ng l? khai gi?ng ?ón chào n?m h?c m?i 2014 – 2015 (Báo Giáo D?c)

Trong không khí hân hoan, cùng hàng tri?u h?c sinh trong c? n??c ?ón chào n?m h?c m?i, sáng ngày 9/9 tr??ng THCS-THPT H?ng Hà t? ch?c tr?ng th? L? Khai gi?ng n?m h?c 2014-2015. Trong bu?i l?, nhà tr??ng vinh d? ?ón ti?p s? tham d? c?a Bà Tr??ng M? Hoa – nguyên Phó Ch? t?ch n??c, ch? t?ch Qu? h?c b?ng V? A Dính; Ông Nguy?n V?n Hi?u – Phó Giám ??c S? GD&?T TP.HCM; Ông Nguy?n H?ng – Bí th? qu?n ?y; Bà Lê Th? Kim H?nh – Phó Ch? t?ch UBND Qu?n Gò V?p, Lãnh ??o ??a ph??ng cùng toàn th? quý ph? huynh, h?c sinh tr??ng H?ng Hà.

??c thêm…

Báo Giáo D?c Thành ph? H? Chí Minh – phóng viên :  HOÀI ÂN

Tr??ng THPT Dân l?p H?ng Hà: ?i?m sáng v? hi?u qu? giáo d?c toàn di?n

Sau h?n 15 n?m thành l?p và tr??ng thành, b?ng ph??ng pháp qu?n lý hi?u qu?, s? ??u t? toàn di?n, Tr??ng THPT H?ng Hà ?ã ?áp ?ng t?t s? mong ??i c?a ph? huynh, h?c sinh t?i TP.HCM và nh?ng vùng lân c?n…

??c thêm…

Báo Thanh Niên – 07/06/2014- PV : Thanh Tâm

Vì sao h?c sinh luôn nh? v? Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?

Nhi?u th? h? h?c sinh ?ang h?c và ?ã h?c ? Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ??u có chung nh?n ??nh, ?ây là ngôi tr??ng mà các em c?m nh?n ???c tình th??ng yêu, c?m nh?n ???c s? quan tâm, ân c?n giúp ??, d?y b?o t?n tình và t?n tâm c?a các th?y cô giáo.

??c thêm…

Bu?i t? v?n h??ng nghi?p t?i Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà

Hàng n?m nhà tr??ng ??u t? ch?c ho?t ??ng giáo d?c h??ng nghi?p cho h?c sinh l?p t? l?p 9 ??n l?p12, do các gi?ng viên các tr??ng ??i h?c danh ti?ng h??ng d?n ?? các em ch?n ?úng ngành, ngh? mà các em yêu thích và vào ??i h?c b?ng con ???ng ng?n nh?t. Bên c?nh ?ó nhà tr??ng có t? ch?c các bu?i h?i th?o t? v?n gi?i thi?u các hình th?c du h?c vào các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c n??c ngoài nh? Anh, M?, Úc, Canada, Singapore….

csvc5

H?ng tu?n các em ??u ???c h?c tr?c ti?p v?i GV n??c ngoài ?? các em t? tin và có k? n?ng giao ti?p b?ng Anh ng?.

csvc6

csvc7
Khuôn viên tr??ng Ti?u h?c T? th?c Nh?t Tân

Ph? huynh s? hoàn toàn an tâm khi g?i con em t?i Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà. V?i ph??ng châm “T?T C? VÌ H?C SINH TH??NG YÊU” , Giáo viên không ng?ng c?p nh?t ph??ng pháp ??i m?i trong gi?ng d?y, chu?n b? k? t?ng ti?t d?y ?? t?ng h?c sinh d? hi?u, d? nh?, ng?n g?n, ??y ?? chính xác v? ki?n th?c c?ng v?i C? s? v?t ch?t khang trang – ??i ng? giáo viên gi?i t?n tình ?ã giúp các h?c sinh Tr??ng H?ng Hà ti?n b? nhanh trong h?c t?p, thành qu? c? th? là h?c sinh Tr??ng H?ng Hà liên t?c thi t?t nghi?p THPT ??u t? l? cao 100%. Hàng n?m ??n Ngày Nhà giáo Vi?t Nam, ?ã có r?t nhi?u Bác s?, K? s?, Ki?n trúc s?, Lu?t s?, S? quan Công an, Giáo viên, Giám ??c Công ty …. v? th?m ngôi Tr??ng c?, n?i mà các em t?ng mi?t mài h?c t?p. Th?m chí có nhi?u em thành danh ? n??c ngoài c?ng v? th?m Tr??ng H?ng Hà thân yêu c? c?a các em.

H?i ??ng Qu?n tr? và Ban Giám hi?u xin g?i l?i c?m ?n ??n t?t c? quí v? PHHS ?ã ??t tr?n ni?m tin cho tr??ng H?ng Hà trong nhi?u n?m qua. ?ó là ni?m khích l? l?n ??i v?i H?i ??ng Qu?n Tr?, Ban Giám Hi?u cùng toàn th? Giáo viên, nhân viên c?a tr??ng và là ??ng l?c giúp chúng tôi ti?n b??c trên con ???ng c?ng hi?n s? nghi?p giáo d?c ?? xây d?ng th? h? tr? tài ??c v?n toàn cho ??t n??c. Bên c?nh ?ó chúng tôi c?ng r?t c?m ?n s? h?p tác nhi?t tình c?a quý PHHS trong th?i gian qua, s? k?t h?p gi?a ph? huynh và nhà tr??ng cùng giáo d?c h?c sinh, ?? chúng ta cùng nhau th?c hi?n ???c ph??ng châm v?ng ch?c :

“T?T C? VÌ H?C SINH THÂN YÊU”