Giỗ Tổ Hùng Vương 2015

M?i n?m, c? ??n ngày m?ng 10 tháng 3 Âm l?ch, ng??i Vi?t ? kh?p n?i ??u h??ng v? ??t T? ?? t??ng nh? ??n các vua Hùng, các v? ti?n nhân ?ã có công d?ng n??c và gi? n??c, theo ?úng tinh th?n và ??o lý ???c ?úc k?t qua câu ??i t?i ??n Hùng:

“L?ng t?m t? n?m nào, núi T?n, sông ?à, non n??c v?n quy v? ??t T?;
V?n minh ???ng bu?i m?i, con H?ng, cháu L?c, gi?ng nòi còn bi?t nh? m? Ông”.

Dân gian còn có câu ca r?ng:

Dù ai ?i ng??c v? xuôi,
Nh? ngày gi? T? m?ng m??i tháng ba.
Dù ai buôn bán ???ng xa,
Nh? ngày gi? T? tháng ba mà v?.

Gi? T? Hùng V??ng là m?t ho?t ??ng mang tính truy?n th?ng, có ý ngh?a giáo d?c ??i v?i toàn th? nhân dân Vi?t Nam. ?ó là s? kh?ng ??nh lòng yêu n??c, h??ng v? t? tiên, h??ng v? c?i ngu?n, là ??ng l?c tinh th?n góp ph?n t?o nên s?c m?nh ??i ?oàn k?t toàn dân cùng v??t qua nh?ng gian lao, kh?c nghi?t c?a chi?n tranh, thiên tai, khó kh?n…; c?ng c? ni?m tin cho c?ng ??ng ?? cùng nhau h??ng t?i t??ng lai, xây d?ng ??t n??c Vi?t Nam ngày càng giàu m?nh h?n, to ??p h?n.


Hòa cùng lòng t??ng nh? c?a tri?u tri?u ng??i con n??c Vi?t h??ng v? t? tiên d?ng n??c, sáng ngày 20/04/2015, tr??ng THCS-THPT H?ng Hà  thành kính t? ch?c l? Gi? T? Hùng V??ng  nh?m th? hi?n s? tri ân sâu s?c c?a các th? h? ng??i Vi?t Nam, ??i v?i công ??c các vua Hùng và các b?c ti?n nhân ?ã có công d?ng n??c và gi? n??c.

??n tham d? bu?i l? có :
Cô Hi?u Tr??ng TS.Hà Th? Kim Sa

Th?y Ph?m Minh – C? v?n H?QT
* Cùng s? hi?n di?n c?a toàn th? giáo viên, cán b? CNV nhà tr??ng và các ?oàn viên thanh niên và h?c sinh tr??ng THCS-THPT H?ng Hà.

M? ??u bu?i l? th?y Tr?n Xuân Khánh – Tr? Lý Thanh Niên nhà tr??ng ??c di?n v?n khai m?c và ôn l?i truy?n th?ng l?ch s? th?i Hùng V??ng.

Ti?p theo là ch??ng trình v?n ngh? ??c s?c do các em h?c sinh kh?i l?p 6 trình di?n.

??i di?n các em h?c sinh dâng Bánh Ch?ng, Bánh Dày trong bu?i l?

Ban Giám Hi?u tr??ng THCS-THPT H?ng Hà trang tr?ng t? ch?c l? dâng h??ng lên bàn th? Qu?c T? nh?m t??ng nh? công ?n các Vua Hùng.
Cô Hà Th? Kim Sa –  hi?u tr??ng và th?y Ph?m Minh dâng h??ng lên bàn th? Qu?c t?.

??i di?n h?c sinh tr??ng  THCS-THPT H?ng Hà ti?n lên l? ?ài dâng h??ng lên t? tiên.

Cô Hi?u Tr??ng TS. Hà Th? Kim Sa phát bi?u t?i bu?i l?

Bu?i l? ?ã di?n ra trong không khí trang nghiêm th? hi?n s? thành kính và tri ân sâu s?c c?a t?p th? s? ph?m tr??ng THCS-THPT H?ng Hà. Qua bu?i l?, chúng ta hi?u h?n v? ngu?n c?i; bi?t ?n sâu s?c ??n T? tiên và anh linh các v? anh hùng ?ã có công d?ng n??c và gi? n??c; gi? gìn và phát huy truy?n th?ng ??o lý “u?ng n??c nh? ngu?n” c?a dân t?c. L? Gi? T? th?c s?  ?ã tr? thành m?t ho?t ??ng truy?n th?ng c?a nhà tr??ng.