English Club Halloween 30 october 2015

T? v?ng hay cho ngày l? Halloween

?? chu?n b? cho ngày Halloween th?t vui v? vào cu?i tháng này, b?n có th? h?c tr??c

Candy bag: V?t d?ng không thi?u trong ngày l? Halloween là các túi k?o ?? phát cho tr? em.

Witch (/w?t?/): M? phù th?y là nhân v?t th??ng ???c mang ra d?a tr? em trong ngày l? ma qu? này.

Witch’s hat: ?i li?n v?i m? phù th?y là chi?c m? chóp c?a bà ta.

Black cat: Mèo ?en ???c coi là bi?u t??ng c?a ?i?m g?, do ?ó hình ?nh con v?t này th??ng ???c trang trí trong ngày l? Halloween.

Cauldron (/?k??l.dr?n/): V?c d?u, v?c n?u c?a m? phù th?y

Broom (/bru?m/): Cái ch?i cán dài. M? phù th?y dùng ch?i này ?? bay l??n.

Haunted house (/?h??nt?d/): Ngôi nhà có ma, ngôi nhà qu? ám

Vampire (/?væm.pa??r/) – Ma cà r?ngFrankenstein (/?fræ?.k?n.sta?n/) – tên quái v?t n?i ti?ng b?t ngu?n t? m?t cu?n ti?u thuy?t gi? t??ng

Skeleton (/?skel.?.t?n/ ): b? x??ng

Skull (/sk?l/): ??u lâu

?ây là các hình ?nh g?n li?n v?i ngày l? Halloween. Ng??i ta tin r?ng n?u hóa trang thành nh?ng hình ?nh này, h? s? ?ánh l?a ???c ma qu?, khi?n ma qu? tin r?ng h? là “??ng minh” và không hãm h?i n?a.

Vampire (/?væm.pa??r/) – Ma cà r?ng

Frankenstein (/?fræ?.k?n.sta?n/) – tên quái v?t n?i ti?ng b?t ngu?n t? m?t cu?n ti?u thuy?t gi? t??ng

Skeleton (/?skel.?.t?n/ ): b? x??ng

Skull (/sk?l/): ??u lâu

?ây là các hình ?nh g?n li?n v?i ngày l? Halloween. Ng??i ta tin r?ng n?u hóa trang thành nh?ng hình ?nh này, h? s? ?ánh l?a ???c ma qu?, khi?n ma qu? tin r?ng h? là “??ng minh” và không hãm h?i n?a.

 

Werewolf (/?w??.w?lf/): Ma sói, ?ây là nhân v?t t??ng t??ng. M?t ng??i bi?n thành ma sói khi nhìn vào m?t tr?ng r?m

Devil (/?dev.?l/): Ma, qu?

Ghost (/?o?st/): Ma

Mummy (/?m?mi/): Xác ??p

Nh?ng hình ?nh trên ??u g?n li?n v?i ngày l? Halloween 31/10. Nhi?u ng??i hóa trang thành nh?ng nhân v?t này ho?c treo hình n?m lên ?? v?a ?? trang trí v?a ?? xua ?u?i ma qu?.

Pumpkin (/?p?mp.k?n/): qu? bí ngô. Lo?i qu? này ???c mua r?t nhi?u trong ngày l? Halloween vì m?i ng??i s? dùng nó ?? kh?c thành ?èn l?ng.

Pumpkin patch (/pæt?/): ?ám bí ngô. ?ây là kho?nh ??t n?i t?p trung nhi?u bí ngô ?? khách hàng ??n mua, l?a ch?n ho?c nh? v?.

Jack o’ lantern (/?d?æk.??læn.t?n/): ?ây là tên lo?i ?èn l?ng ???c làm t? qu? bí ngô. Ng??i ta khoét ru?t qu? bí, kh?c thành hình g??ng m?t ?áng s? r?i ??t n?n vào bên trong ?? xua ?i n?i s? hãi ma qu? trong ngày này.

Bat (/bæt/): Nhi?u ng??i tin r?ng vi?c nhìn th?y m?t con d?i trong l? Halloween là m?t ?i?m g?. N?u m?t con d?i bay xung quanh ngôi nhà c?a ai ?ó ba l?n, ?i?u ?ó có ngh?a là m?t ng??i nào ?ó trong ngôi nhà s? ch?t s?m. Do ?ó, nhi?u ng??i c?ng hóa trang thành con d?i ?? hù d?a ng??i khác trong ngày này.

 

Spider (/?spa?.d?r): T??ng t? d?i, mèo ?en, nh?n c?ng ???c coi là ?i?m g? trong ngày Halloween. Vào ngày này, ng??i ta tin r?ng n?u con nh?n r?i vào g?n ng?n n?n ?ang th?p ngh?a là linh h?n ng??i ch?t ?ang ? quanh ?âu ?ó.

Tombstone (/?tu?m.st??n/): Bia m?

Owl (/a?l/): Chim cú c?ng là con v?t gây ra n?i ám ?nh trong ngày l? Halloween.

Scarecrow (/?sker.kro?/): Bù nhìn b?ng r?m. Nhi?u n?i c?ng dùng bù nhìn ?? trang trí trong ngày l? Halloween.

 

Trick or treat:

“Trick” ngh?a là trò ?ánh l?a, trò ch?i ranh ma

“Treat” là ti?p ?ón, ??i x? t? t?.

Trong ngày Halloween, các em nh? th??ng hóa trang thành nh?ng chú ma qu? ngh?ch ng?m, ?i gõ c?a h?t nhà này ??n nhà khác và nói câu “trick or treat”, có ngh?a là “n?u không mu?n chúng tôi ch?i x?u thì hãy ?ãi cái gì ?i”.

Các gia ?ình th??ng chu?n b? s?n m?t túi k?o l?n ?? ?ãi nh?ng chú qu? nh? ngh?ch ng?m. ? B?c M?, ?ây ?ã tr? thành m?t phong t?c truy?n th?ng ???c áp d?ng r?ng rãi trong ngày l? Halloween.

” /> 

Trick or treat:

“Trick” ngh?a là trò ?ánh l?a, trò ch?i ranh ma

“Treat” là ti?p ?ón, ??i x? t? t?.

Trong ngày Halloween, các em nh? th??ng hóa trang thành nh?ng chú ma qu? ngh?ch ng?m, ?i gõ c?a h?t nhà này ??n nhà khác và nói câu “trick or treat”, có ngh?a là “n?u không mu?n chúng tôi ch?i x?u thì hãy ?ãi cái gì ?i”.

Các gia ?ình th??ng chu?n b? s?n m?t túi k?o l?n ?? ?ãi nh?ng chú qu? nh? ngh?ch ng?m. ? B?c M?, ?ây ?ã tr? thành m?t phong t?c truy?n th?ng ???c áp d?ng r?ng rãi trong ngày l? Halloween.

  Thanh Bình ( theo vnexpress)