Du học sinh Việt muốn về xây dựng quê hương

Ai h?c xong c?ng mong mu?n tìm cho mình m?t môi tr??ng lam vi?c t?t, l??ng cao, ?n ??nh nh?ng ?óng góp s?c mình cho ??t n??c mong mu?n xây d?ng ??t n??c giàu m?nh h?n l?i là mong mu?n c?a r?t nhi?u du h?c sinh Vi?t Nam.

Nhi?u câu h?i c?a du h?c sinh Vi?t t?i M?, Hàn Qu?c, ??c… ???c ??a ra ?? tìm hi?u cách xin vi?c t?i c? quan Nhà n??c, ?óng góp ch?t xám ph?c v? quê h??ng. 

Trong bu?i giao l?u tr?c tuy?n chi?u 12/3, các du h?c sinh Vi?t Nam ?ang sinh s?ng, h?c t?p t?i n??c ngoài ?ã bày t? nhi?u tâm t?, nguy?n v?ng v?i Th??ng tr?c TW H?i Sinh viên Vi?t Nam, B? Giáo d?c và ?ào T?o, B? N?i v?, ??ng ?y Ngoài n??c.

 

Cu?c giao l?u nh?m t?o s? g?n k?t gi?a H?i Sinh viên Vi?t Nam và du h?c sinh Vi?t ?ang theo h?c t?i các n??c trên th? gi?i. V?i ch? ?? “Sinh viên Vi?t Nam ? ngoài n??c v?i N?m Thanh niên tình nguy?n 2014”, ch??ng trình có s? tham gia c?a sinh viên, nghiên c?u sinh Vi?t Nam ?ang h?c t?p và nghiên c?u t?i các n??c Pháp, B?, Hà Lan, ??c, Anh, Nga, Ba Lan, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Trung Qu?c, Singapore, Lào, Campuchia, Australia.

 

Trong su?t 2 ti?ng giao l?u, các ??i bi?u ?ã gi?i ?áp th?c m?c c?a du h?c sinh, nóng nh?t là ch? ?? du h?c sinh mong mu?n v? n??c c?ng hi?n tài n?ng, trí tu? xây d?ng n??c nhà.

 

T? Vi?n KAIST, Hàn Qu?c, b?n Nguy?n Xuân Thành ??t câu h?i: “ Xin các lãnh ??o B?, Ngành cho bi?t có chính sách ?u ?ãi, khuy?n khích gì n?u du h?c sinh mu?n v? tham gia góp s?c vào các B?, Ngành ?? thu hút ch?t xám, nhân tài? ”.
Ông Doãn ??c H?o, Phó V? tr??ng v? công tác thanh niên, B? N?i v? tr? l?i: “ Hi?n nay, B? N?i ?ang có m?c tiêu ph?n ??u ??n n?m 2020, thu hút ít nh?t 1.000 sinh viên t?t nghi?p xu?t s?c và cán b? khoa h?c tr? có trình ??, n?ng l?c chuyên môn cao, ph?m ch?t ??o ??c t?t (ti?n s? khoa h?c không quá 35 tu?i, ti?n s? không quá 32 tu?i, th?c s? không quá 28 tu?i, sinh viên t?t nghi?p xu?t s?c không quá 25 tu?i) vào làm vi?c trong các c? quan ??ng, Nhà n??c, t? ch?c chính tr? t? Trung ??ng t?i c?p huy?n; các ??n v? s? nghi?p công l?p c?a ??ng, Nhà n??c; l?c l??ng v? trang và doanh nghi?p Nhà n??c ?? b?i d??ng nhân tài, t?o ngu?n cán b?, chuyên gia gi?i trong các l?nh v?c ph?c v? lâu dài cho s? nghi?p phát tri?n kinh t? – xã h?i và b?o v? T? qu?c. (Cá nhân quan tâm tham kh?o chính sách c? th? t?i kênh thông tin c?a B? N?i v?).

 

Bên c?nh ?ó, hi?n nay Th? t??ng Chính ph? giao cho B? N?i v? th?c hi?n ?? án thí ?i?m tuy?n ch?n trí th?c tr? tình nguy?n v? các xã tham gia phát tri?n nông thôn, mi?n núi giai ?o?n 2013 – 2020 v?i m?c tiêu là t?ng c??ng trí th?c tr? có trình ?? ??i h?c v? làm các ch?c danh công ch?c xã c?a 500 xã thu?c vùng có ?i?u ki?n kinh t? – xã h?i ??c bi?t khó kh?n, vùng dân t?c và mi?n núi, nh?m giúp c?p ?y, chính quy?n và nhân dân phát tri?n kinh t? – xã h?i, góp ph?n xóa ?ói, gi?m nghèo, xây d?ng nông thôn m?i, qua ?ó ?ào t?o, b?i d??ng và t?o ngu?n cán b? cho ??a ph??ng ”.

 

H?i Thanh niên – Sinh viên Vi?t Nam t?i Hoa K? h?i: “ Vi?c thuy?t ph?c du h?c sinh tr? v? hay có nh?ng ?óng góp cho s? phát tri?n c?a Vi?t Nam là h?t s?c quan tr?ng. D??i góc nhìn này, H?i Sinh viên Vi?t Nam và các c? quan liên quan ?ã có nh?ng chính sách hay gi?i pháp gì c? th?? ”.
Anh Lê Qu?c Phong, Bí th? Trung ??ng ?oàn, Ch? t?ch H?i Sinh viên Vi?t Nam tr? l?i: “ Du h?c sinh là m?t trong nh?ng ngu?n nhân l?c quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a ??t n??c, H?i Sinh viên Vi?t Nam luôn xem vi?c cung c?p các thông tin v? nhu c?u ngu?n nhân l?c, v? tình hình phát tri?n kinh t?, xã h?i c?a ??t n??c ??n v?i các b?n du h?c sinh là m?t trong nh?ng n?i dung quan tr?ng giúp các b?n du h?c sinh có thông tin và ch? ??ng trong vi?c tham gia ?óng góp cho s? phát tri?n c?a ??t n??c. Khi ?ã ?? nh?ng thông tin c?n thi?t, v?i tình yêu T? qu?c, v?i trách nhi?m c?a m?t ng??i Vi?t Nam, tôi tin vi?c tr? v? ?óng góp cho s? phát tri?n c?a ??t n??c là l?a ch?n hàng ??u c?a các b?n ”.

 

H?i Sinh viên Vi?t Nam t?i Strasbourg, Pháp ki?n ngh? TW H?i Sinh viên Vi?t Nam t?ng c??ng truy?n t?i các thông tin v? vi?c làm, c? h?i, các chính sách, k? ho?ch ?? giúp cho sinh viên Vi?t Nam du h?c v? n??c có ?i?u ki?n gia nh?p vào công cu?c xây d?ng và phát tri?n ??t n??c, c?ng nh? t?o thêm h?ng thú, yêu thích v? n??c làm vi?c? ??i di?n H?i Sinh viên Vi?t Nam cho bi?t n?i dung này s? ???c th?c hi?n ngay trong n?m 2014.

 

Du h?c sinh t?i Ba Lan nêu khó kh?n trong vi?c t? ch?c ho?t ??ng tình nguy?n t?i n??c ngoài, trong khi ho?t ??ng tình nguy?n là m?t tiêu chí c?a sinh viên 5 t?t. Anh Lê Qu?c Phong cho r?ng không nh?t thi?t ph?i ho?t ??ng tình nguy?n t?p trung, các b?n có th? ho?t ??ng tình nguy?n t?i ch?.

 

B?n Nguy?n Thái Hà (thaihanguyen.edu@gmail.com) h?i: “ Trung ??ng ?oàn Thanh niên và H?i sinh viên d? ??nh có nh?ng ch??ng trình gì dành cho các sinh viên Vi?t Nam ?ang sinh s?ng và ho?t ??ng t?i n??c ngoài h??ng ?ng n?m Thanh niên tình nguy?n ?”

 

Anh Lê Qu?c Phong, Bí th? Trung ??ng ?oàn, Ch? t?ch H?i Sinh viên Vi?t Nam tr? l?i: “ M?t trong nh?ng m?c tiêu c?a N?m Thanh niên Tình nguy?n là phát huy tinh th?n xung kích tình nguy?n c?a các b?n thanh niên Vi?t Nam tham gia vào gi?i quy?t nh?ng v?n ?? c?a xã h?i.

 

Tôi ngh? r?ng, tính ch? ??ng trong xác l?p các n?i dung tình nguy?n c?a thanh niên là v?n ?? h?t s?c quan tr?ng. Trong kh? n?ng c?a mình, các b?n sinh viên Vi?t Nam ? ngoài n??c có th? t? thi?t k? các ho?t ??ng tình nguy?n t?i ch?, ho?c k?t n?i v?i các t? ch?c ?oàn-H?i trong n??c ?? tham gia các ho?t ??ng tình nguy?n.

 

?ã có nhi?u du h?c sinh t? ch?c v?n ??ng ngu?n l?c và th?c hi?n các ho?t ??ng tình nguy?n trong n??c vào nh?ng k? ngh?. H?i Sinh viên Vi?t Nam c?ng ?ã ch? ??o H?i Sinh viên các t?nh, thành ti?p nh?n nh?ng b?n, ho?c nhóm b?n du h?c sinh có nhu c?u tham gia tình nguy?n trong các chi?n d?ch tình nguy?n.

 

Mong r?ng, b?n có th? s?m l?a ch?n ???c cho mình m?t ho?t ??ng tình nguy?n phù h?p ?? tham gia ”.
Sinh viên t?i C?ng hòa Séc h?i: “ Hi?n nay có r?t nhi?u các ho?t ??ng tình nguy?n c?a HS,SV Vi?t Nam ? Châu Âu quyên góp ?? giúp ?? ??ng bào trong n??c. Các ho?t ??ng này r?t quy mô và có ph?m vi g?n c? Châu Âu nh? ch??ng trình “C?m có th?t”. Tuy nhiên khi ? xa nên vi?c n?m b?t tình hình th?c t? ? nhà, gi? liên l?c th??ng xuyên, sâu sát tình hình th?c hi?n c?ng g?p không ít khó kh?n. V?y Trung ??ng H?i có bi?t ??n nh?ng ch??ng trình nh? th? và có k? ho?ch gì ?? phát tri?n các ch??ng trình này không?”.

 

Anh Lê Qu?c Phong, Bí th? Trung ??ng ?oàn, Ch? t?ch H?i Sinh viên Vi?t Nam ?áp: “ Chúng tôi ?ánh giá cao nh?ng ho?t ??ng tình nguy?n c?a các b?n sinh viên Vi?t Nam và ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài h??ng v? quê h??ng. K?t n?i thông tin tình nguy?n là m?t trong nh?ng gi?i pháp quan tr?ng ?? phát tri?n phong trào thanh niên tình nguy?n trong giai ?o?n hi?n nay.

 

Trung ??ng ?oàn ?ã thành l?p Trung tâm Tình nguy?n Qu?c gia ?? h? tr? ti?p nh?n, chia s? thông tin gi?a các ??n v?, cá nhân có nhu c?u tham gia tình nguy?n v?i các ??a ph??ng, ??n v?, cá nhân c?n ti?p nh?n các ngu?n l?c tình nguy?n.

 

Các b?n có th? liên h? Trung tâm này ?? giúp các b?n tri?n khai các ho?t ??ng tình nguy?n. Chúc các b?n thành công v?i các ch??ng trình h?t s?c ý ngh?a c?a mình ”.