Du học quốc tế Hồng Hà tổ chức buổi hội thảo du học Nhật Bản

Sáng ngày 25/09/2015 t?i Du h?c qu?c t? H?ng Hà t? ch?c bu?i h?i th?o du h?c Nh?t B?n.

Nh?t B?n là m?t ??t n??c t??i ??p v?i n?n v?n hóa truy?n th?ng lâu ??i và ??c s?c, m?t ??t n??c yên bình và hi?n hòa v?i nh?ng ng??i dân thân thi?n, ?oàn k?t, ??ng th?i c?ng là m?t n??c phát tri?n, m?t môi tr??ng t?t ?? h?c t?p và làm vi?c.

Hi?n nay Nh?t B?n ?ã tr? thành ?i?m ??n c?a r?t nhi?u b?n tr? có mong mu?n h?c t?p, làm vi?c và sinh s?ng t?i n??c ngoài. V?i mong mu?n chia s? kinh nghi?m du h?c Nh?t B?n, T? v?n du h?c qu?c t? H?ng Hà  ph?i h?p cùng H?c vi?n OES Academy t? ch?c bu?i h?i th?o du h?c Nh?t B?n.1

Tham d? h?i th?o b?n s? có c? h?i g?p g? ??i di?n H?c vi?n OES Academy c?ng nh? tìm hi?u cu?c s?ng c?a du h?c sinh t?i Nh?t, giúp b?n có n?n t?ng v?ng ch?c ?? ti?n t?i t??ng lai t??i sáng t?i x? s? M?t tr?i m?c.

44
Kí h?p ??ng ??c quy?n v?i H?c vi?n hàng không OES Academy

?ây là ch??ng trình ??c quy?n c?a Du h?c qu?c t? H?ng Hà v?i “H?c vi?n hàng không OES Academy”

H?c vi?n OES Academy ???c thành l?p n?m 1990, là h?c vi?n duy nh?t t?i Nh?t B?n ???c chính ph? Nh?t b?o tr?. H?c vi?n OES Academy  có b? dày h?n 20 n?m l?ch s?, t?i nay ?ã ?ào t?o r?t  h?c sinh ?u tú ?ang ho?t ??ng tích c?c ngoài xã h?i. Tr??ng có ch??ng trình ?ào t?o ch?t l??ng cao ???c thi?t k? ??c bi?t ?? giúp các b?n sinh viên, ??c bi?t là sinh viên qu?c t? có ???c m?t n?n t?ng v?ng ch?c tr??c khi b??c vào ch??ng trình c? nhân, … H?c vi?n OES Academy  th?c s? là m?t môi tr??ng h?c t?p lý t??ng ??i v?i sinh viên qu?c t?, ??c bi?t là sinh viên Vi?t Nam.

M?i chi ti?t xin liên h? : 0902.793727 – (08) 62893738

M?t s? hình ?nh các em h?c viên khóa ??u du h?c t?i Nh?t B?n

2

Gi? h?c lý thuy?t

3

Các em sinh viên khóa I t?i Nh?t B?n trong gi? h?c

8

Phòng h?c th?c hành

10

Phòng th?c hành t?i h?c vi?n OES Academy

Cô Ozawa – Hi?u tr??ng  h?c vi?n Hàng Không OES Academy

Ph?ng v?n t?i h?c vi?n hang không OES Academy