Đội ngũ GV-CNV

GIÁO VIÊN CH? NHI?M

Lê Th? Bích Th?y – BT. C?p D??ng

a28
Cô Lê Th? Dung – B?o M?u

Cô Nguy?n Th? M? Dung – GVCN 2/1

Cô Nguy?n Th? Thanh Tâm – GVCN 2/2

Cô V? Kim Oanh – GVCN 3/1

Cô Lê Th? Thùy Duyên – GVCN 3/2

Cô Nguy?n Th? Ki?u Hoa – GVCN 5/2

Cô Nguy?n Th? Kim Duyên – GVCN 4/2

GIÁO VIÊN B? MÔN 

Cô Nguy?n Th? Ng?c Uyên – GVBM Ti?ng Anh

Cô Nguy?n Th? Thu Trang – GVBM Ti?ng Anh

Nguy?n Kim Anh – GVBM Ti?ng Anh

Anh Nguy?n H?ng – Tài X?

Nhân viên VP

a18
Nguy?n V?n S? – Y T?
Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan

Nhân viên b?o m?u

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguy?n Th? T?i – B?o M?u

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Tr?n Th? H?ng – B?o M?u

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Th?y Lê Út H?t – GVCN 5/1

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguy?n Th? Ki?u Hoa – GVCN 5/2

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguy?n Th? Ng?c Uyên – GVBM Ti?ng Anh

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguy?n Th? Thu Trang – GVBM Ti?ng Anh

Nguy?n Kim Anh – GVBM Ti?ng Anh

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Nguy?n Th? L? Ng?c – Th? Vi?n THi?t B?

C?p d??ng

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguy?n Th? Lam – GV M? Thu?t

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Nguy?n Th? Thu Trang – NV.C?p D??ng

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Lê Th? Dung – B?o M?u

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Lê Th? Bích Th?y – BT. C?p D??ng