Hi?n nay, có nhi?u tr??ng ph? thông ch? ??ng t?o nên nh?ng bu?i sinh ho?t c? thú v? và ??y ý ngh?a.

H?c sinh Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà tham gia tr? l?i các câu h?i liên quan ??n cu?c ??i và s? nghi?p c?a c? ??i t??ng Võ Nguyên Giáp trong bu?i sinh ho?t d??i c? ??u tu?n – ?nh: Minh Luân

Không qu? trách h?c sinh

Nhi?u h?c sinh (HS) v?n có ?n t??ng nh?ng bu?i sinh ho?t chào c? ??u tu?n th??ng là ?? nhà tr??ng t?ng k?t, nh?c nh? HS. Hi?n nay, nhi?u tr??ng không còn dùng th?i gian này ?? qu? trách HS ch?a ngoan ho?c nói v? k? ho?ch ho?t ??ng c?a tu?n t?i mà thay vào ?ó là nh?ng bài h?c giá tr?.

Ngày 22.9 v?a r?i, Ban giám hi?u Tr??ng THCS – THPT H?ng Hà (Q.Gò V?p, TP.HCM) t? ch?c bu?i chào c? “??c bi?t” cho g?n 1.000 HS c?a tr??ng xoay quanh ch? ?? “K? ni?m m?t n?m ngày m?t c?a ??i t??ng Võ Nguyên Giáp”. Sau các nghi th?c chào c?, giáo viên c?a tr??ng hát trên n?n màn hình chi?u ??t tr??c sân kh?u m?t bài hát liên quan ??n ??i t??ng. Ti?p theo, trình chi?u m?t ?o?n phim kho?ng 10 phút v? ngày sinh, quê quán, nh?ng chi?n công v? ??i c?a ??i t??ng…

Ch??ng trình càng hào h?ng v?i câu h?i và các ph?n quà cho câu tr? l?i ?úng. Minh ??c, HS l?p 12, cho bi?t: “Qua ti?t sinh ho?t d??i c? này, chúng em ???c hi?u rõ h?n v? cu?c ??i ??i t??ng. Tr??c ?ây, em ch? ???c bi?t ??n ông qua báo chí. ?ây là d?p em có th? ôn l?i các ki?n th?c xoay quanh ??i t??ng”. Ng?c D?ng, HS l?p 10A7, nói: “T? khi h?c ti?u h?c ??n gi? thì ?ây là bu?i sinh ho?t d??i c? ??u tiên nh?m m?c ?ích giáo d?c l?ch s? mà em ???c tham gia. Em mong mu?n nh?ng gi? sinh ho?t ti?p theo có th? ??a ra các ch? ?? v? các v? anh hùng ?ã ???c ??t tên ???ng mà chúng em th??ng ?i qua, nh?: Tr?n H?ng ??o, Nguy?n Th? Minh Khai…”. Th?c s? Hà Th? Kim Sa, Hi?u tr??ng nhà tr??ng, thông tin: “Chúng tôi s? ti?p t?c t?o ra nhi?u bu?i sinh ho?t d??i c? v?i n?i dung t??ng t? v? nh?ng v? anh hùng c?a dân t?c. Qua nh?ng bu?i sinh ho?t d??i c? nh? v?y, chúng tôi hy v?ng HS hi?u rõ h?n v? l?ch s? n??c nhà, và ngày càng yêu thích môn s?”.

Sinh ho?t theo ch? ??

Tr??ng THPT Nguy?n Th? Minh Khai (Q.3) c?ng th??ng xuyên t? ch?c các bu?i sinh ho?t d??i c?, xoay quanh các n?i dung v? an toàn giao thông. Tuy?t Vân, HS l?p 11 tr??ng này, nói: “M?i ?ây, tr??ng em t? ch?c sinh ho?t d??i c? theo ch? ?? an toàn giao thông. Trong bu?i l?, có các ti?u ph?m hài mang tính ch?t giáo d?c v? giao thông do chính các b?n trong tr??ng d?ng. Chúng mình xem mà không th? nh?n ???c c??i. Nh?ng c?ng thông qua ti?u ph?m, chúng em hi?u ý ngh?a c?a vi?c c?n ch?p hành ?úng lu?t giao thông, tham gia ?úng làn ???ng, không phóng nhanh, v??t ?u… T? ?ó có th? tránh gây tai n?n ch?t ng??i, d?n t?i nh?ng h?u qu? nghiêm tr?ng”. C?ng theo Vân, HS còn ???c giao l?u ??t câu h?i v?i c?nh sát giao thông v? n?i dung liên quan ??n ch? ?? bu?i sinh ho?t c?.

Tr??ng THPT chuyên Lê H?ng Phong c?ng th??ng xuyên có nh?ng bu?i sinh ho?t d??i c? theo ch? ?? v? th? vi?n tr??ng h?c, bi?n ??o… Minh Long, HS l?p 10, nói: “Mình mong mu?n sau này tr??ng s? t? ch?c nhi?u bu?i sinh ho?t nói v? v?n ?? th?i s? xã h?i, ??t n??c… ?? t? ?ó mình hi?u thêm nh?ng chuy?n ?ang di?n ra. ?i?u này s? giúp ích cho chúng mình trong các k? thi vì th??ng ?? thi v?n và ??a hay cho ra nh?ng câu h?i liên quan ??n v?n ?? th?i s?”.

Minh Luân