Đại Hội Liên Đội Năm Học 2013-2014

Th?c hi?n ch??ng trình công tác ??i và phong trào thi?u nhi n?m h?c 2013 – 2014, chi?u ngày 19 tháng 10 n?m 2013, Liên ??i tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ?ã t? ch?c thành công ??i h?i Liên ??i nhi?m k? 2013 – 2014.

daihoiliendoi6

??i h?i ???c vinh d? ?ón ti?p Th?y Tr?n ?ình K? – Phó Hi?u Tr??ng Nhà Tr??ng, anh Nguy?n T?t Bình- ?y Viên H?i ??ng ??i Q.Phú Nhu?n, các th?y giáo, cô giáo trong h?i ??ng s? ph?m nhà tr??ng, cùng 50 ??i viên ??i di?n các l?p.

daihoiliendoi2
Quí V? ??i Bi?u Trong ??i H?i
daihoiliendoi1
Cô Lê Th? Hu?-T?ng Ph? Trách ??i cùng các em h?c sinh

Trong b?u không khí h?t s?c vui t??i và ph?n kh?i ?ó, quí v? ??i bi?u ?ã ???c l?ng nghe “Báo cáo t?ng k?t ch??ng trình công tác ??i và phong trào thi?u nhi n?m h?c: 2012-2013 c?a liên ??i, v?i thành tích ??t ???c r?t ?áng t? hào

 

daihoiliendoi9
Anh Nguy?n T?t Bình-?y Viên H?i ??ng ??i Q.Phú Nhu?n t?ng quà cho nhà tr??ng
daihoiliendoi7
Th?y Tr?n ?ình K?-P.Hi?u Tr??ng nhà tr??ng phát bi?u trong ??i H?i

Trong khuôn kh? ch??ng trình,  ??i h?i ?ã thông qua báo cáo t?ng k?t ch??ng trình công tác ??i và phong trào thi?u nhi nhi?m k? 2012 – 2013, và d? th?o ph??ng h??ng công tác ??i và phong trào thi?u nhi nhi?m k? 2013 – 2014. Xác ??nh ?ây là n?m h?c “ t?ng t?c” c?a toàn H? th?ng cùng v?i ch? ?? n?m h?c

daihoiliendoi3
Th?y Tr?n ?ình K? trao quà cho ban ch? huy liên ??i nhi?m k? 2012-2013
daihoiliendoi4
Các em ??i viên gi? phi?u bi?u quy?t
daihoiliendoi5
B? phi?u b?u ban ch? huy liên ??i nhi?m k? 2013-2014
daihoiliendoi10
Anh Nguy?n T?t Bình trao c?p hi?u cho ban ch? huy liên ??i nhi?m k? 2013-2014

Ti?t M?c V?n Ngh? T?i ??i H?i

Ti?t m?c “Nh? Mãi N? C??i Xinh”- b?n Lê Xuân