Đại Hội Đại Biểu Năm Học 2013-2014

Chi?u 1/11/2013,tr??ng THCS-THPT H?ng Hà long tr?ng t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2013- 2014.

daihoidoan5

Trong không khí ph?n kh?i c?a tu?i tr?, ??i h?i vui m?ng chào ?ón s? có m?t c?a cô Hà Th? Kim Sa -Ch? t?ch H?QT – Hi?u Tr??ng nhà tr??ng, cùng toàn th? ban giám hi?u.V? phía Qu?n ?oàn có : ?/c Tr?n Nguy?n Quang Hi?n-Bí Th? Qu?n ?oàn Phú Nhu?n, ?/c Nguy?n Hu?nh H?i ??ng-?y Viên Th??ng V?

daihoidoan

daihoidoan2
Quí V? ??i Bi?u cùng các em h?c sinh chào c? trong ??i H?i

??i h?i ?ã thông qua d? th?o báo cáo công tác ?oàn và phong trào thanh niên tr??ng h?c nhi?m kì 2012 – 2013, thông qua d? th?o ch??ng trình công tác ?oàn và phong trào thanh niên nhi?m kì 2013 – 2014. ??i h?i c?ng ???c nghe ph?n ?óng góp nh?ng ý ki?n khá sôi n?i v? các ch? tiêu tr?ng tâm ???c ?? ra và th?c hi?n trong n?m h?c.

daihoidoan4
?/c Tr?n Nguy?n Quang Hi?n-Bí Th? Qu?n ?oàn Phú Nhu?n trao hoa cho ?oàn tr??ng
daihoidoan6
Bà Nguy?n Bích Hà-H?i Tr??ng H?i Ph? Huynh t?ng hoa cho ?oàn tr??ng

BCH ?oàn tr??ng nhi?m k? 2012 – 2013 thông qua b?n t? phê c?a BCH ?oàn tr??ng nhi?m kì tr??c c?ng nh? nhìn nh?n l?i nh?ng k?t qu? ??t và ch?a ???c trong n?m v?a qua, t? ?ó rút ra nh?ng ?u, khuy?t ?i?m ?? ho?t ??ng ?oàn nhi?m kì m?i ngày càng ?i vào chi?u sâu và có hi?u qu? h?n.

daihoidoan7
Ban Ch? Huy ?oàn Tr??ng Niên H?c 2012-2013
daihoidoan12
Cô Hà Th? Kim Sa trao quà cho ?oàn tr??ng

??i h?i bi?u hi?n s? nh?t trí cao, t?p trung qua vi?c bi?u quy?t nh?ng v?n ?? c? b?n c?a báo cáo c?ng nh? các tham lu?n c?a ??i bi?u trình bày t?i ??i h?i.

daihoidoan3
Các em h?c sinh gi? phi?u bi?u quy?t trong ??i H?i

Sau khi ???c nghe ?? án nhân s? cùng v?i tinh th?n t?p trung dân ch? ??i h?i ?ã ti?n hành b?u c? BCH nhi?m kì m?i.

daihoidoan11
B? phi?u b?u ban ch? huy ?oàn nhi?m k? 2013-2014
daihoaidoan10
Ban Ch? Huy ?oàn nhi?m k? 2013-2014

??i h?i r?t vinh d? ???c nghe cô Hà Th? Kim Sa – Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u ch? ??o c?ng nh? chia s?, ??ng viên ?V – TN ph?n ??u ?? công tác ?oàn và phong trào thanh niên nhà tr??ng ??t ???c nh?ng k?t qu? cao h?n.

daihoidoan14