Cô học sinh lớp 9 mơ ước xây trường trên đảo Song Tử Tây

Sáng 27-11, t?i Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà (TP.HCM), bà Tr??ng M? Hoa nguyên Phó Ch? t?ch n??c, Ch? t?ch Qu? H?c b?ng V? A Dính, ?ã có cu?c g?p g? chia s? v?i b?n em h?c sinh “??m m?m t??ng lai” vinh d? tham d? ??i h?i thi ?ua yêu n??c toàn qu?c 2015 s?p t?i. Tr??ng t? hào gi?i thi?u v?i các em ??i di?n tiêu bi?u c?a tr??ng chúng ta:

Phan Th? Thu Quy?n – cây phong ba trên ??o Song T? Tây

Thu Quy?n l?n lên trên ??o Song T? Tây. N?m lên l?p 6, em vào ??t li?n h?c và vinh d? nh?n ???c h?c b?ng “??m m?m t??ng lai” c?a Qu? h?c b?ng V? A Dính. Thu Quy?n hát r?t hay, h?c gi?i, n?ng n? trong ho?t ??ng ?oàn ??i, em ???c b?n bè tín nhi?m b?u ch?n là Liên ??i tr??ng c?a tr??ng. Hi?n t?i, Thu Quy?n ?ang là h?c sinh l?p 9, Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà.

phanthuquyen
Phan Th? Thu Quy?n – cây phong ba trên ??o Song T? Tây. ?nh: Nguy?n Trà

Thu Quy?n chia s? em r?t xúc ??ng và t? hào khi ???c l?a ch?n là m?t trong b?n h?c sinh “??m m?m t??ng lai” d? ??i h?i thi ?ua yêu n??c toàn qu?c. “Con vui l?m, m?y hôm r?i con m?t ng? luôn!”