Chuyến thăm Trường Sa – Hoàng Sa

?? góp ph?n b?o v? t? qu?c và hi?u rõ ???c cu?c s?ng c?a các chi?n s? n?i ??o xa.Cô HT TS.Hà Th? Kim Sa cùng v?i Bà Tr??ng M? Hoa ?ã ghé th?m Tr??ng Sa ?? th?m h?i và ??ng viên các chi?n s?

truongsa1
Cô HT Hà Th? Kim Sa cùng các ??i bi?u t?i sân bay Tân S?n Nh?t
truongsa3
H?i th?m các chi?n s? Tr??ng Sa
truongsa2
Ch?p hình l?u ni?m t?i tr??ng ti?u h?c ? Tr??ng Sa
truongsa8
Th?p nhang t?i nhà t??ng ni?m các chi?n s?
truongsa4
Trao t?p sang cho các chi?n s? h?i quân
truongsa5
Cùng v?i bác Tr??ng M? Hoa h?i th?m các chi?n s? h?i quân

truongsa11

truongsa12
Dùng bu?i tr?a thân m?t v?i các chi?n s? h?i quân
truongsa14
Tham quan ngôi chùa Tr??ng Sa L?n

truongsa10

truongsa9

truongsa7
Tham quan khu ??a ??o t?i Tr??ng Sa

truongsa13

truongsa6