Nh?m ?áp ?ng nguy?n v?ng và nhu c?u thi?t th?c c?a h?c sinh c?ng nh? ph? huynh v? vi?c nâng c?p, trang b? v?n ti?ng anh chuyên ngành cho h?c sinh, phát tri?n k? n?ng giao ti?p vào t?o ?i?u ki?n cho h?c sinh H?ng Hà h?i nh?p v?i môi tr??ng h?c t?p, làm vi?c qu?c t?, n?m h?c 2013 – 2014, tr??ng THCS & THPT H?ng Hà hân h?nh gi?i thi?u ch??ng trình AVTC m?i bao g?m:

A. PUBLIC SPEAKING

Cung c?p cho h?c sinh v?n t? v?ng ti?ng anh thông d?ng thông qua các ch? ?i?m ti?ng anh g?n g?i, thi?t th?c, g?n li?n v?i cu?c s?ng. Giáo viên n??c ngoài s? tr?c ti?p h??ng d?n cho h?c sinh cách phát âm t? v?ng c?ng nh? th?c hành ??i tho?i thông qua nh?ng m?u ?àm tho?i thông d?ng. Ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i, hi?u qu? s? nhanh chóng giúp h?c sinh kh?c ph?c nh?ng l?i phát âm thông d?ng, phát huy t?t k? n?ng giao ti?p, t? tin h?n, n?ng ??ng h?n trong môi tr??ng làm vi?c c?ng nh? m? r?ng cánh c?a du h?c cho du h?c sinh.

B. TOEIC

TOEIC là ch? vi?t t?t c?a c?m t?: TESTS OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (ki?m tra trình ?? giao ti?p ti?ng anh qu?c t?). ?ây là m?t ch??ng trình h?c thi?t th?c nh?m phát tri?n kh? n?ng nghe hi?u các m?u giao ti?p thông d?ng và ??c hi?u các v?n b?n b?ng ti?ng anh qu?c t?. H?c Toeic, h?c sinh phát tri?n ???c kh? n?ng s? d?ng ti?ng anh l?u loát c?ng nh? t? tin h?n trong giao ti?p, làm vi?c, h?c t?p v?i ng??i n??c ngoài. ?úng nh? tên g?i c?a nó “Test of English for International Communication”, TOIEC ???c h?n 10.000 t? ch?c, tr??ng h?c trên h?n 120 qu?c gia trên th? gi?i công nh?n. H?n th? n?a, 450 ?i?m TOEIC còn là chu?n ??u ra c?a h?u h?t t?t c? các tr??ng ?ai h?c và cao ??ng trong c? n??c. Hãy ??n v?i TOEIC H?NG HÀ, t?m vé du h?c và cánh c?a h?c t?p trong n??c và qu?c t? ?ang m? r?ng chào ?ón các b?n.

C. IELTS

Ch? c?n 5.5 ?i?m IELTS, cánh c?a du h?c và ti?p c?n môi tr??ng giáo d?c qu?c t? ?ang m? r?ng chào ?ón b?n. IELTS ???c công nh?n r?ng rãi kh?p n?i trên th? gi?i bao g?m: Anh, Úc, M?, New Zealand, Canada…và h?n 2000 tr??ng t?i M? dùng IELTS làm chu?n ?ánh giá kh? n?ng c?a du h?c sinh qu?c t?. Ch??ng trình IELTS H?NG HÀ s? giúp các b?n m? r?ng cánh c?a m? ??c ?ó. Hãy theo h?c và c?m nh?n s? ti?n b? v??t b?c c?a mình v?i ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i, hi?u qu?, thi?t th?c c?a các giáo viên luy?n thi IELTS nhi?u kinh nghi?m. Thành công ?ang chào ?ón các b?n.