Chương trình du học Nhật Bản

?? ??nh h??ng t??ng lai v?ng ch?c cho các em sau khi t?t nghi?p THPT, nhà tr??ng ?ã m?nh d?n ??u t?  tr??ng và KTX ti?n nghi t?i Nh?t m?t c??ng qu?c hàng ??u th? gi?i v?n minh nh?ng v?n mang ??m tính nhân v?n. Các em du h?c sinh s? s?ng hoàn toàn t? l?p trong môi tr??ng t?t nh?t du?i s? h??ng d?n c?a giáo viên Tr??ng H?ng Hà t?i Nh?t.
T? ngày 14/06/2016 nhà tr??ng b?t ??u d?y Nh?t Ng? và sinh ho?t theo phong cách Nh?t ?? sau khi t?t nghi?p THPT các em t? tin, b?n l?nh, h?i nh?p b??c vào môi tr??ng qu?c t? Nh?t B?n.
??a ch? Tr??ng H?ng Hà t?i Nh?t B?n: 945-310 ToyoShiki, Kashiwa City, Chiba Province, Tokyo, Japan

 

nhat15

T?t c? m?i ho?t ??ng c?a các em h?c viên ??u d??i s? giám sát c?a giáo viên Nh?t B?n và chuyên viên du h?c qu?c t? H?ng Hà ?? chu?n b? cho các em h?c sinh có môi tr??ng t?t ?? h?c t?p.

 

nhat1
Giao l?u v?i BGH tr??ng ti?ng t?i Nh?t B?n
nhat2
Tr??ng cao ??ng t?i Nh?t B?n
nhat7
Tr??ng ??i h?c t?i Nh?t B?n
nhat9
BGH làm vi?c v?i tr? lý th? t??ng chính ph? t?i Nh?t
nhat16
Làm vi?c t?i tòa nhà Qu?c H?i Nh?t B?n
nhat17
BGH làm vi?c v?i th? tr??ng Abiko
nhat8
L?u ni?m v?i các sinh viên Nh?t B?n
nhat13
Làm vi?c các nhà tuy?n d?ng t?o vi?c làm thêm cho du h?c sinh
nhat5
V?n phòng du h?c qu?c t? H?ng Hà t?i Nh?t B?n
nhat4
Khu kí túc xá dành cho các em du h?c sinh
nhat18
Khu kí túc xá dành cho các em du h?c sinh
nhat12
Phòng n?i trú thoáng mát s?ch s?
nhat6
Cô HT ??a các em du HS ?i dã ngo?i trong tu?n l? vàng
nhat14
Xe ??a r??c các em du h?c sinh t?i Nh?t
nhat10
Các em h?c sinh khóa II trong gi? h?c t?i Nh?t B?n
nhat11
Các em du h?c sinh khóa I nh?n ch?ng ch? t?t nghi?p

nhat6