Bữa thiện nguyện ý nghĩa

Sau bu?i h?c chi?u 23/9, 40 HS c?a l?p 11A7 Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà (Gò V?p) ?ã cùng nhau t?i Trung tâm nuôi d??ng b?o tr? tr? em Gò V?p (qu?n Gò V?p, TPHCM) mang theo nh?ng b?ch g?o, thùng mì, thùng bánh, s?a ??n t?n t?ng phòng các tr? ? Trung tâm ?? trao t?ng.

20150924-bua-thien-nguyen-y-nghia-6

? Trung tâm có khu dành cho nh?ng em b? b?i não, nh?ng em b? Down, thi?u n?ng trí tu?, b? khuy?t t?t n?ng, nh?… ?? l?a tu?i khác nhau, các em HS ??u ghé qua ?? trao t?n tay cho các em nh?ng món quà nh?, nh?ng ch?a ??ng r?t nhi?u tình c?m. Nh?ng t??ng h?c sinh c?a Tr??ng THCS-THPT H?ng Hà ??n th?m Trung tâm nhân d?p T?t trung thu, nh?ng qua trao ??i, bà Lê Th? Nguy?t – Phó G? Trung tâm cho bi?t, các em ? tr??ng ??n ?ây r?t th??ng xuyên, khi nào các em c?ng mang theo quà cho b?n tr?, cho Trung tâm, dù không nhi?u nh?ng c?ng r?t ?áng quý b?i ?ó là t?m lòng c?a các em nên Trung tâm r?t trân tr?ng.
Theo th?y Ung Ng?c Ph? – Giáo viên ch? nhi?m l?p, vi?c làm thi?n nguy?n c?a các em trong tr??ng s? ???c duy trì th??ng xuyên, liên t?c.  C? m?i ngày HS c?a m?t l?p trong tr??ng s? ??n m?t ??a ch? c?n giúp ?? trên ??a bàn TPHCM ?? t?ng quà. S? ti?n ?? mua nh?ng v?t ph?m này ??u là do các em t? nguy?n ?óng góp, nhà tr??ng s? h? tr? xe ?? di chuy?n. Sau khi ?i t?i m?t ??a ?i?m, các em có th? vi?t bài c?m nh?n c?a mình r?i n?p l?i cho th?y ch? nhi?m. Khi h?p ph? huynh, th?y cô s? g?i cho ba m? các em xem ?? hi?u rõ h?n v? nh?ng c?m nh?n c?a các em sau khi các em t?i th?m, trò chuy?n, chia s? v?i nh?ng m?nh ??i b?t h?nh xung quanh mình.
20150924-bua-thien-nguyen-y-nghia-120150924-bua-thien-nguyen-y-nghia-2
B?n Khánh Ly chia s?: Vài l?n ghé trung tâm Ly g?p l?i Tr?n V?n Hùng – 17 tu?i, b?n h?c cùng ti?u h?c. Hùng sinh ra ?ã không lành l?n nh? bao b?n bè khác, nh?ng v?n r?t l?c quan và vui v? trong cu?c s?ng, hòa ??ng v?i m?i ng??i… ?i?u này khi?n cho Khánh Ly c?m th?y r?t khâm ph?c. Không ch? có Ly mà h?u h?t các b?n c?a em ??u c?m th?y mình r?t may m?n khi ???c ba m? sinh ra kh?e m?nh, ???c yêu th??ng, ???c h?c t?p ??y ??… ?? t? ?ó c?m thông h?n v?i hoàn c?nh c?a các b?n nh? ? trung tâm.  V?i các em, vi?c làm này tuy bé nh?, nh?ng ?ó là s? s? chia xu?t phát t? t?m lòng, t? trái tim, khi nhìn th?y các em ? trung tâm thích thú khi nh?n ???c nh?ng ph?n quà nh?, ai c?ng th?y r?t vui… Và các em ??u cho r?ng, m?i ngày làm m?t vi?c nh? thì nhi?u ngày s? tr? thành m?t vi?c l?n.
20150924-bua-thien-nguyen-y-nghia-3
Sau khi ghé th?m t?ng phòng trao bánh, s?a cho các l?p ? Trung tâm, các b?n tr? d?ng l?i phòng c?a các em b? h?i ch?ng Down, khi th?y giáo viên ?ang d?y các em múa, nhi?u b?n ?ã hòa mình vào bài hát ?? cùng các em t?p múa t?o nên m?t không khí r?t vui t??i.
Nguyên Th?o