Bí quyết luyện nói tiếng Anh hiệu quả

Bí quy?t luy?n nói ti?ng Anh hi?u qu?

“?? nói ti?ng Anh m?t cách t? nhiên, trôi ch?y, b?n c?n gi?i phóng 3 th?: c?m xúc, n?ng l??ng và s? t? tin. ?i?u th? t? là ph??ng pháp c?a giáo viên”, Ngô Qu?nh Vân t?ng tô?t nghi??p loa?i gio?i 2 tru???ng ??i h?c ? ???c và Phâ?n Lan, chia s?.

Bài vi?t này, tác gi? phân tích v? 3 y?u t? Emotion – Energy – Confidence (C?m xúc – N?ng l??ng – S? t? tin) mà ng??i h?c có th? ch? ??ng t? ?i?u ch?nh và luy?n t?p ?? nói ti?ng Anh t? nhiên và trôi ch?y nh?t.

C?m xúc

Khi ta nói v?i c?m xúc mãnh li?t, ta s? quên r?ng mình ?ang c? nói ti?ng Anh chu?n. Ta quên luôn r?ng ta ?ang ph?i làm m?t ?i?u khó kh?n, trái v?i b?n ch?t c?a chúng ta (ngo?i ng? ch? không ph?i ti?ng m? ??). Do ?ó, bài speaking c?a ta có v? trôi ch?y h?n, m?c dù sai v? m?t ng? pháp nhi?u.

Sai ng? pháp, không sao c?! S?ng 5 n?m ? châu Âu, h?c v?i các giáo s? Anh M?, ch?i khá thân v?i b?n bè Canada, ??c, Ph?n Lan…, mình rút ra thà các b?n sai ng? pháp còn h?n là nói không trôi ch?y, nhát g?ng, nói m?y ch?c giây không di?n ??t ???c m?t ý. N?u các b?n không trôi ch?y, ng??i n??c ngoài s? l?p t?c m?t h?ng thú và b?n s? m?t l??t nói vào tay b?n bè qu?c t?.

H? nói r?t nhanh, r?t t? nhiên, m?c dù v?n sai lè lè, nh?ng h? hi?u nhau. Khi ?ang tranh lu?n trong nhóm, ho?c trên l?p, b?n hoàn toàn có th? b? m?t l??t th? hi?n mình vì b?n bè qu?c t? trình bày ý t??ng c?a b?n nhanh và hi?u qu? h?n. Nh? th? qu? là thi?t thòi và ?áng ti?c!

Chính vì th?, b?n hãy chú tr?ng vào c?m xúc c?a mình, nói v?i s? h?ng thú mãnh li?t, quên ?i l?i ng? pháp nh? nh?t, mi?n sao ng??i ??i di?n hi?u ???c ý c?a b?n, nh? v?y ?ã là thành công r?i. Còn sau này, khi b?n ?ã nói t?t h?n, t? tin h?n, lúc ?ó luy?n ng? pháp c?ng ch?a mu?n.

Tóm l?i, th? t? ?úng: Nói c?m xúc ?? th?t t? nhiên. R?i m?i ch?nh Ng? pháp chu?n. ??ng ng??c l?i nhé! C?u toàn ngay t? ??u là r?t d? n?n.

N?ng l??ng

Ti?ng Anh r?t khác ti?ng Vi?t ? ch? chúng ta không c?n nhi?u n?ng l??ng ?? phát âm ti?ng Vi?t và không có âm cu?i. Trong khi ?ó, ti?ng Anh có nhi?u âm cu?i, ví d? t? Strength – ta c?n phát ra âm “th” ? cu?i t? thì m?i chu?n. Chính vì th?, khi nói ti?ng Anh các b?n c?n b?t h?i ra nhi?u h?n, c? mi?ng ho?t ??ng m?nh h?n ?? phát ra các âm ???c tròn vành rõ ch?.

?? ??t ???c ?i?u này, b?n ph?i nói ti?ng Anh b?ng t?t c? n?ng l??ng c?a mình. Rõ ràng ?? phát ra ???c h?t các âm, ph?i dùng r?t nhi?u n?ng l??ng và body language. N?u các b?n ch? ng?i yên, m?t và ng??i không c? ??ng gì… thì khó có th? nói Anh ng? chu?n ???c.

B?n nên dùng body language vì các c? ch?, ??ng tác ??y giúp b?n t?a ra nhi?u n?ng l??ng cho ti?ng Anh c?a mình. Th? nên khi luy?n nói, các b?n hãy ??ng thay vì ng?i, hãy m? to kh?u hình và “hát” (?úng th?t, nói ti?ng Anh không khác gì hát tròn vành rõ ch?).

S? t? tin

N?u b?n không t? tin, ch?c h?n b?n ch?ng bao gi? dám nói ti?ng Anh th?t to, rõ ràng khi mình còn ??y l?i sai. Ai ch?ng s? sai, s? x?u h?. Tuy nhiên, n?u b?n b??c qua ???c s? s? hãi, san b?ng ranh gi?i gi?a s? t? tin và s? s? sai thì lúc ?ó b?n m?i th?c s? có cái tâm tho?i mái ?? luy?n nói ti?ng Anh.

Hãy m?c l?i, hãy nói v?p. Vì có nh? th? các b?n m?i t? s?a l?i và nói chu?n ???c. Và nh? 3 ?i?u c?m xúc, n?ng l??ng và s? t? tin. Khi có ???c chúng, b?n s? v??t qua m?i rào c?n v? Anh ng?, và nói ti?ng Anh nh? gió, không c?n ngh?.

Ngô Qu?nh Vân (Van AB Road)