BA CÁCH GIÚP TRẺTỰ TIN KHI VÀO LỚP 1

Nh?ng c?p v? ch?ng tr? th??ng có tâm lý lo l?ng và loay hoay v?i núi thông tin khi l?n ??u có con ?i h?c l?p 1. ?i?u ?ó có th? d?n ??n ng?p thông tin và t?p thành áp l?c ??i v?i tr?….TS. Nguy?n Th? Hoa, giám ??c Trung tâm ?ng d?ng Tâm lý h?c – Vi?n Tâm lý h?c cho bi?t nh? v?y t?i h?i th?o “Hành trang cho tr? ??n tr??ng” di?n ra t?i Tr??ng ti?u h?c Ban Mai, Hà N?i ngày 17/4.
Theo TS. Nguy?n Th? Hoa, giai ?o?n chuy?n ti?p t? m?m non lên ti?u h?c là b??c then ch?t trong vi?c hình thành nhân cách c?a tr?. ? giai ?o?n m?i, tr? b?t ??u ch?u m?t s? áp l?c khi hình thành các thói quen h?c t?p, ti?p thu k? n?ng s?ng thay vì ch? vui ch?i tr??c ?ây. N?u thi?u thông tin và ph??ng pháp phù h?p, s? quan tâm, lo l?ng, k? v?ng c?a cha m? vô hình t?o thêm m?t áp l?c m?i cho tr?. Có nh?ng ?i?u r?t nh? nh? chu?n b? qu?n áo, gi? v? sinh thân th?… c?ng có th? gây tr? ng?i, khó kh?n cho bé n?u ch?a thành th?o khi ngày ??u ??n l?p. N?u cha m? có chu?n b? tr??c và l?u tâm giúp con trang b? nh?ng k? n?ng c? b?n này s? giúp bé t? tin h?n r?t nhi?u.
Giúp tr? t? tin khi vào l?p 1, không ph?i ??n gi?n.
T?i h?i th?o “Hành trang cho tr? ??n tr??ng”, nhi?u nhà tâm lý ?ã ??a ra 3 l?nh v?c ?? cha m? giúp cho tr? t? tin h?n khi vào l?p 1.
Góc h?c t?p không nên kê trong phòng ng?
Các b?c ph? huynh c?n t?o góc h?c t?p c?a tr? ?? ánh sáng, yên t?nh và không nên kê trong phòng ng? c?a bé. Giúp tr? chu?n b? s?n các ?? dùng, d?ng c? h?c t?p tr??c khi h?c bài. ??c bi?t, lúc này ch?c ch?n tr? không th? t? h?c m?t mình. ? l?p, tr? ?ã nh?n ???c nh?ng s? ch? d?n c?a giáo viên, song có th? tr? không nh? h?t nh?ng gì ???c h?c. ?? giúp tr?, cha m? hãy tìm hi?u sách giáo khoa, ch??ng trình và k? ho?ch d?y h?c c?a nhà tr??ng và tìm cách khích l? con nh? l?i nh?ng ?i?u trên l?p, ? tr??ng.
Dành 30 phút m?i ngày ?? ch?i cùng tr?
? ??u b?c ti?u h?c, không nên ép tr? h?c nhi?u. Hãy ?? cho tr? cân b?ng gi?a vi?c ch?i và h?c. Ph? huynh nên dành 30 phút m?i ngày ho?c nhi?u h?n ?? ch?i cùng tr? m?t cách th?c s? h?ng thú, say s?a và khuy?n khích tr? tâm s?. Nh? ?ó, các b?c ph? huynh t?o s? h?ng ph?n trong h?c t?p cho con và hi?u ???c nh?ng suy ngh? ho?c nh?ng v?n ?? tr? ?ang g?p ph?i. ?ó là cách giúp tr? phát tri?n IQ và EQ. Bên c?nh ?ó, khuy?n khích tr? tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa, ch??ng trình giáo d?c c?ng ??ng c?a tr??ng, giúp tr? t? tin, nhanh nh? và xây d?ng lòng tr?c ?n.
Giúp con xây d?ng k? n?ng t? ph?c v?
??c bi?t, các b?c ph? huynh nên l?u lý giúp con xây d?ng k? n?ng t? ph?c v? c? b?n, nh?ng ?i?u t??ng r?t nh? nh? chu?n b? qu?n áo, gi? v? sinh thân th?, gi? ?i v? sinh, cách s? d?ng gi?y v? sinh, b?n c?u… nh?ng v?n ?? này n?u bé ch?a thành th?o có th? tr? thành nh?ng tr? ng?i, gây khó kh?n cho bé trong nh?ng ngày ??n l?p.
Do v?y, cha m? hãy l?u tâm giúp con trang b? nh?ng k? n?ng c? b?n nh?: T? chu?n b?, s?p x?p sách v? theo th?i khóa bi?u tr??c khi ??n l?p; t? chu?n b? qu?n áo, m?c qu?n áo tr??c khi ??n l?p, r?a tay tr??c khi ?n, sau khi ?i v? sinh; cách s? d?ng b?n c?u an toàn; cách v? sinh sau khi ?i ti?u ti?n, ??i ti?n, cách g?p qu?n áo ??n gi?n… ??c bi?t nh? s? ?i?n tho?i c?a cha m? và ???ng t? tr??ng v? nhà.
Cha m? và cô giáo nên gi? m?i liên h? th??ng xuyên ?? k?p th?i ??ng viên ho?c u?n n?n tr? k?p th?i; cha m? và bé cùng s? h?u bí quy?t h?c ti?ng Anh th?t t?t; s? d?ng tivi, máy tính và Internet ?úng cách c?ng là m?t ph??ng pháp h?c t?p hi?u qu?; hãy cùng cô giáo khuy?n khích tr? ham ??c sách.
H?ng H?nh
Ngu?n : Dân Trí