5 thực phẩm cực tốt cho mắt

Có th? b?n v?n bi?t r?ng cà r?t cùng nh?ng lo?i rau và trái cây màu cam khác có tác d?ng c?i thi?n s?c kh?e ?ôi m?t c?ng nh? b?o v? th? l?c c?a b?n?

?i?u này hoàn toàn ?úng. Beta-carotene, m?t lo?i vitamin A t?o nên màu cam cho nh?ng lo?i th?c ph?m này, giúp võng m?c và các b? ph?n khác c?a m?t “ho?t ??ng” tr?n tru. Tuy nhiên, ?n nh?ng th?c ph?m ch?a beta-carotene không ph?i là bi?n pháp duy nh?t giúp b?n có t?m nhìn t?t.

M?c dù m?i liên h? gi?a chúng v?i th? l?c ch?a ???c bi?t ??n r?ng rãi, nh?ng m?t s? vitamin và khoáng ch?t khác c?ng r?t quan tr?ng và c?n thi?t cho s?c kh?e c?a ?ôi m?t. D??i ?ây là 5 lo?i th?c ph?m b?n nên b? sung vào ch? ?? dinh d??ng c?a mình ?? gi? cho ?ôi m?t luôn kh?e m?nh:

1. Tr?ng

Theo bác s? Paul Dougherty, giám ??c y t? c?a Dougherty Laser Vision t?i Los Angeles (M?) thì lòng ?? tr?ng là ngu?n cung c?p d?i dào lutein, zeaxanthin, và k?m – nh?ng ch?t giúp gi?m nguy c? thoái hóa ?i?m vàng (macular degeneration) ? m?t. ?ây là m?t trong nh?ng b?nh thông th??ng làm cho nhi?u ng??i l?n tu?i b? loà m?t hay mù.

2. Rau lá xanh

Nh?ng lo?i rau xanh này ch?a nhi?u lutein và zeaxanthin, các ch?t ch?ng oxy hóa và theo các nghiên c?u cho th?y, chúng giúp gi?m nguy c? phát tri?n thoái hóa ?i?m vàng và ??c th?y tinh th? ? m?t.

3. H? cam quýt và qu? m?ng

Các lo?i trái cây này r?t giàu vitamin C – lo?i vitamin v?n ?ã ???c ch?ng minh có tác d?ng gi?m nguy c? phát tri?n thoái hóa ?i?m vàng và ??c th?y tinh th? ? m?t.

4. H?nh nhân

V?n r?t giàu vitamin E, lo?i th?c ph?m này ?ã ???c các nghiên c?u ch?ng minh có tác d?ng làm ch?m quá trình thoái hóa ?i?m vàng. Ch? m?t n?m h?nh nhân c?ng ?ã cung c?p cho b?n m?t n?a l??ng vitamin E c?n thi?t cho m?i ngày.

5. Cá béo

Cá ng?, cá h?i, cá thu, cá c?m… ??u r?t giàu DHA, m?t lo?i axit béo ???c tìm th?y ? võng m?c m?t. Và hàm l??ng axit này th?p có liên quan ??n h?i ch?ng khô m?t.