10 vấn đề thường gặp trog việc học

vande

1. TÔI KHÔNG BI?T B?T ??U H?C T? ?ÂU

Hãy t? ki?m soát vi?c h?c c?a mình. B?n hãy l?p m?t danh sách t?t c? nh?ng vi?c mà b?n c?n ph?i làm, sau ?ó chia nh? kh?i l??ng công vi?c thành nh?ng ph?n nh? h?n, d? hoàn thành h?n. Nh?ng h?c c?ng ph?i có ?u tiên, b?n hãy lên k? ho?ch c?a mình m?t cách th?c t?, không nên b? ti?t khi g?n ??n ngày thi, b?i b?n có th? b? l? m?t s? ti?t ôn t?p trên l?p.

Hãy dùng th?i gian gi?a gi? ?? ôn l?i bài, b?n có th? lên l?ch c? gi? gi?i lao trong quá trình h?c cho mình. Hãy h?c ôn s?m, ngay t? ??u t? 1-2 gi?/ngày và d?n d?n xây d?ng thành thói quen khi kì thi ngày càng ??n g?n.

 

2. TÔI CÓ QUÁ NHI?U TH? PH?I H?C MÀ TH?I GIAN L?I CÒN QUÁ ÍT

Xem l?i các bài ?ã h?c, xem l?i m?t cách k? l??ng ch??ng trình h?c, các tài li?u ??c tham kh?o và nh?ng bài ghi trên l?p c?a b?n. Vi?c ôn t?p l?i nh?ng ph?n ?ã h?c s? ti?t ki?m ???c th?i gian ??c bi?t ??i v?i nh?ng bài không ph?i là tác ph?m v?n h?c, b?i nó giúp b?n t? ch?c s?p x?p l?i nh?ng n?i dung chính và chú tr?ng vào chúng.

Vì v?y, b?n hãy áp d?ng ph??ng pháp này vào cách h?c c?a riêng b?n, áp d?ng nó vào nh?ng tài li?u b?n ?ang ph?i h?c, nh?ng c?n ph?i nh? là vi?c xem l?i các bài ?ã h?c không ph?i là cách thay th? hi?u qu? cho vi?c ??c chúng t? tr??c.

3. PH?N NÀY KHÔ KHAN QUÁ, TÔI TH?M CHÍ KHÔNG TH? NÀO TH?C MÀ ??C ???C NÓ

T?n công vào các ph?n nh? v?y. Hãy ch? ??ng v?i nh?ng bài b?n ??c c?a b?n. B?n hãy t? h?i mình xem “Cái gì quan tr?ng c?n ph?i nh? trong ph?n này?”.

B?n c?ng nên ghi chú hay g?ch chân nh?ng khái ni?m chính trong bài, sau ?ó hãy th?o lu?n chúng v?i các b?n h?c trong l?p. B?n nên h?c nhóm cùng nhau. Tuy nhiên, l?u ý là b?n nên ??i m?t v?i nh?ng ph?n mà b?n th?y không h?ng thú h?n là ch? ??c chúng m?t cách th? ??ng mà l?i b? qua m?t nh?ng ý quan tr?ng.

4. TÔI ?Ã ??C V?N ?? ?Ó. TÔI C?NG HI?U, NH?NG TÔI L?I KHÔNG TH? NH?P TÂM

Hãy gi?i thích các v?n ?? m?t cách c? th?. ??i v?i nh?ng cái mà chúng ta ?ã hi?u thì thông th??ng chúng ta s? nh? r?t lâu. Khi b?n ??c m?t v?n ?? m?i nên c? g?ng gi?i thích nó b?ng nh?ng ví d? c?a chính b?n. Hãy c? g?ng k?t h?p cái b?n ?ang h?c v?i nh?ng gì b?n ?ã bi?t. B?n s? có th? nh? nh?ng v?n ?? m?i t?t h?n n?u b?n liên h? nó v?i ?i?u gì ?ó mà b?n ?ã hi?u. M?t s? cách h?c nh? v?y bao g?m:

– Cách chia nh? v?n ??: ?ây là m?t cách hi?u qu? ?? ??n gi?n hóa và làm cho l??ng thông tin m?i tr? nên có ý ngh?a h?n. Ch?ng h?n nh? b?n mu?n nh? ???c các màu trong quang ph? (??, cam, vàng, xanh lá cây, xanh l?c, chàm, tím) b?n s? ph?i nh? 7 t? theo ?úng th? t? c?a chúng. Nh?ng n?u b?n l?y ch? cái ??u tiên trong tên c?a m?i màu thì b?n có th? ?ánh v?n chúng thành cái tên “Roy G. Biv” và gi?m l??ng thông tin c?n ph?i nh? xu?ng còn m?i 3 t?.

– Thu?t nh?: ?ó là b?t c? ph??ng pháp tr? giúp trí nh? nào mà giúp ta liên h? thông tin m?i v?i nh?ng gì mà ta quen thu?c. Ví d? nh? khi ph?i nh? m?t công th?c hay m?t ph??ng trình toán h?c nào ?ó, chúng ta có th? dùng nh?ng ch? cái trong b?ng ch? cái alphabet ?? thay th? cho nh?ng con s? nh?t ??nh.

Sau ?ó chúng ta có th? ??i nh?ng công th?c tr?u t??ng ?ó thành m?t t? hay m?t c?m t? có ý ngh?a h?n, nh? ?ó mà chúng ta s? nh? nó t?t h?n. Nh?ng cách liên h? t??ng t? nh? v?y c?ng có th? ?em l?i hi?u qu?, ??c bi?t khi ta ?ang c? g?ng h?c m?t ngôn ng? m?i nào ?ó. Song v?n ?? m?u ch?t ? ?ây l?i là ph?i t?o ra s? liên h? c?a riêng b?n, nh? th? mà b?n s? không quên m?t chúng.

5. TÔI ?OÁN LÀ TÔI HI?U V?N ?? ?Ó

T? mình ki?m tra mình. B?n hãy ??t ra các câu h?i cho nh?ng n?i dung chính trong bài h?c hay trong bài ghi c?a b?n. Hãy luôn nh? nh?ng gì mà th?y giáo b?n ?ã nh?n m?nh trong quá trình h?c. Hãy th? ki?m tra m?i quan h? gi?a các khái ni?m v?i các ph?n các ch??ng.

Thông th??ng b?ng m?t cách ??n gi?n là thay ??i tiêu ?? c?a các ph?n các ch??ng thì b?n có th? t?o ra r?t nhi?u câu h?i có hi?u qu? cho vi?c h?c. Ví d? nh? m?t ph?n có tiêu ?? là “S? bàng quan c?a k? ngoài cu?c” có th? ???c ??i thành các câu h?i ??i lo?i nh? “Th? nào là s? bàng quan c?a k? ngoài cu?c?” “Nguyên nhân gây ra s? bàng quan này là gì?” “Nêu m?t vài ví d? v? s? bàng quan c?a k? ngoài cu?c?”.

6. CÓ QUÁ NHI?U TH? PH?I GHI NH?

H? th?ng l?i nh?ng gì ?ã h?c. B?n s? nh? l?i nh?ng ki?n th?c ?ã h?c t?t h?n, có h? th?ng h?n n?u chúng ???c trình bày trong m?t dàn ý có t? ch?c. Có nhi?u cách có th? giúp b?n h? th?ng t? ch?c m?t l??ng ki?n th?c m?i, chúng bao g?m nh?ng cách sau:

– L?p dàn ý hay làm tóm t?t, chú tr?ng vào quan h? gi?a các ph?n các ch??ng.

– Nhóm các ý thành t?ng nhóm, t?ng m?c m?t n?u có th?.

– S? ?? hóa: B?n hãy v? s? ?? ?? s?p x?p và liên k?t các v?n ?? v?i nhau.

Ch?ng h?n n?u b?n ?ang c? g?ng ?? hi?u ???c nguyên nhân d?n ??n Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? nh?t thì b?n có th? l?p m?t s? ?? li?t kê t?t c? các n??c chính tham chi?n theo hàng ngang ? phía trên c?a s? ??, sau ?ó li?t kê nh?ng v?n ?? và s? ki?n quan tr?ng d?c theo s? ?? ? phía bên d??i.

Ti?p ?ó trong các khung ? gi?a b?n có th? mô t? nh?ng tác ??ng c?a các s? ki?n trong cu?c chi?n ??i v?i t?ng n??c ?? b?n có th? hi?u ???c nh?ng s? phát tri?n ph?c t?p c?a l?ch s? này.

7. TÔI M?I BI?T ???C ?I?U ?Ó CH? M?T PHÚT TR??C

Xem l?i bài. Sau khi ??c xong m?t ph?n b?n nên c? g?ng nh? l?i t?t c? nh?ng gì ?ã ???c ?? c?p trong ph?n ?ó. R?i b?n hãy th? tr? l?i nh?ng câu h?i mà b?n ?ã ??t ra cho ph?n mình v?a ??c.

N?u b?n không th? nh? ???c h?t thì hãy ??c l?i nh?ng ph?n mà b?n th?y khó nh?. B?n dành càng nhi?u th?i gian ?? h?c thì th??ng sau ?ó b?n s? càng ph?i xem l?i chúng. Th?m chí v?i nh?ng ch? b?n có th? nh? ra ngay l?p t?c thì h?c thêm s? làm cho kh? n?ng ??t nhiên b?n quên toàn b? nh?ng gì ?ã h?c ít x?y ra h?n. Nói cách khác là b?n không th? h?c quá nhi?u.

Tuy nhiên cách b?n s?p x?p t? ch?c và liên h? các v?n ?? v?i nhau nh? th? nào s? quan tr?ng h?n là b?n dành bao nhiêu th?i gian cho vi?c h?c.

8. NH?NG TÔI THÍCH H?C ? TRÊN GI??NG

Hãy chú ý ??n ?i?u ki?n h?c. Vi?c ôn t?p tr??c khi thi c?a b?n s? t?t h?n khi ?i?u ki?n h?c t??ng t? ?i?u ki?n lúc thi (v? trí t? nhiên c?ng nh? tr?ng thái c? th?, tâm lí, tình c?m). N?u càng gi?ng nhau bao nhiêu thì khi làm bài thi b?n s? c?m th?y nh? l?i nh?ng gì b?n ?ã h?c ôn càng d? dàng b?y nhiêu.

9. H?C NH?I NHÉT TR??C HÔM THI S? GIÚP ??U ÓC TÔI T?NH TÁO H?N

Hãy dãn th?i gian h?c c?a mình – h?c ngay t? bây gi?. B?n nên duy trì vi?c h?c ôn m?t cách liên t?c. Hãy b?t ??u v?i vi?c h?c 1-2 gi?/ngày trong kho?ng m?t tu?n tr??c kì thi, sau ?ó hãy t?ng th?i gian h?c khi kì thi càng ??n g?n. Nh? v?y mà l??ng ki?n th?c s? ???c t?ng lên n?u th?i gian h?c c?a b?n ???c dàn ??u.

10. TÔI S? TH?C C? ?ÊM ??N KHI NÀO HI?U ???C V?N ?? NÀY THÌ THÔI

Hãy tránh tình tr?ng c? th? b? ki?t s?c. Trong khi h?c b?n hãy th??ng xuyên ngh? gi?i lao. Tr??c hôm thi b?n nên ?? ??u óc mình ???c ngh? ng?i.

Trong lúc gi?i lao và tru?c khi ?i ng? ??ng nên ngh? v? chuy?n bài v? h?c hành. B?n hãy ?? c? ??u óc l?n c? th? b?n ???c th? giãn. N?u không, gi? gi?i lao c?ng s? không làm b?n t?nh táo h?n và b?n s? th?y m?t ng? c? ?êm.

Lúc này t? ch?m sóc b?n thân b?n tr??c kì thi s? quan tr?ng h?n bao gi? h?t. B?n nên có ch? ?? ?n ng? t?t và h?c hành h?p lí.