10 kỹ năng trẻ cần có trước khi vào lớp 1

Tuy?n sinh l?p 1

TS V? Thu H??ng Khoa Giáo d?c Ti?u h?c, ?H S? ph?m t? v?n cho cha m? nh?ng chu?n b? c? th? giúp con thích nghi v?i tr??ng, l?p m?i.

—————————————————————————————————

C?p nh?t nh?ng thông tin h?u ích nh?t v? Tuy?n sinh l?p 1, giúp các b?c ph? huynh ch?n tr??ng, ch?n l?p cho con hi?u qu?.
Tr? t? l?a tu?i m?u giáo lên l?p 1 còn nhi?u b? ng?, b? ng? t? môi tr??ng ??n các thói quen sinh ho?t. Cu?c trò chuy?n v?i Ti?n s? V? Thu H??ng – Gi?ng viên khoa Giáo d?c Ti?u h?c, ?H S? ph?m s? t? v?n cho các b?c ph? huynh ?? có nh?ng chu?n b? c? th? giúp các con thích nghi v?i tr??ng, l?p m?i.
Khác bi?t gi?a m?u giáo và l?p 1 nh? th? nào, th?a chuyên gia?

Ti?u h?c và m?m non khác bi?t nhau r?t l?n. ? m?m non, các con ???c vui ch?i là chính, ???c phép tùy h?ng ?i l?i, ch?y nh?y, vui ch?i, nói n?ng. Các con không có nhi?m v? gì quan tr?ng, c?ng không b? ki?m tra hay thi c? gì. Cô giáo m?m non gi?ng m?, ch?m sóc và vui ch?i v?i các bé. B?n bè gi?ng anh ch? em trong gia ?ình, chia s? và vui ch?i.
? b?c ti?u h?c, con s? ph?i t?p trung h?c hành v?i th?i khóa bi?u nghiêm túc. Các bé ph?i ng?i yên su?t gi? h?c ?? nghe gi?ng. Các bé ph?i h?c t?p nghiêm túc v?i nhi?m v? khá n?ng n?. Th?i gian vui ch?i h?n h?p. Cô giáo ti?u h?c là giáo viên d?y d? các bé, cô s? qu?n lý và ?ánh giá các bé. Vì th?, cô s? nghiêm kh?c và xa cách h?n cô giáo m?m non. B?n bè ? ti?u h?c s? có quan h? ??ng ??ng và c?nh tranh ch? không còn là anh ch? em nh? b?n bè m?m non.
Theo ch?, nh?ng k? n?ng nào m? c?n chu?n b? cho con ?? con thích nghi t? môi tr??ng c?a m?m non lên ti?u h?c?
K? n?ng 1: T? tìm l?i thoát hi?m.? b?t k? m?t môi tr??ng nào c?ng s? ti?m ?n các nguy c?. H??ng d?n con tìm l?i thoát hi?m là vi?c nên làm s?m.
K? n?ng 2: S? d?ng nhà v? sinh công c?ng. Con s? ? tr??ng ti?u h?c trong 5 n?m li?n, vì th?, xác ??nh nhà v? sinh ? khu v?c nào là ?i?u vô cùng quan tr?ng. Con r?t c?n tìm ?úng và nhanh nhà v? sinh khi có nhu c?u s? d?ng ?úng cách, s?ch s? và v?n minh ?? không gây ?nh h??ng ??n nhà tr??ng, b?n bè, x?p hàng theo tr?t t? ?? cùng s? d?ng, không chen ngang, l?n hàng.
K? n?ng 3: ?i c?u thang ?úng cách. N?u ?i c?u thang mà chen l?n xô ??y, r?t d? có th? làm không ch? b?n thân b? ngã mà các b?n xung quanh c?ng ngã theo.
K? n?ng 4: Vi?c ?n u?ng ? tr??ng
Con c?n có k? n?ng ?n t? giác, ?n u?ng g?n gàng, l?ch s?. Tr??c khi ?n, con ph?i bi?t cách r?a tay cho ?úng cách. Sau khi ?n, con c?n ph?i bi?t t? d?n bát ?n c?a mình, lau bàn gh? và r?a tay, r?a m?t.
K? n?ng 5: R?a tay ?úng cách. Các m? ??ng l??i nhé, hãy c? g?ng d?y con quy trình r?a tay ?úng cách theo quy ??nh c?a b? Y t?. Con làm quen r?i thì vi?c r?a tay tr? nên ??n gi?n thôi.
K? n?ng 6: Vi?c ng? ? tr??ng
Con ?i h?c ti?u h?c ch?c ch?n s? ?n và ng? tr?a t?i tr??ng. Các bé nào không hòa nh?p ???c, khó ng? tr?a, s? b? m?t và chi?u h?c hành s? khó kh?n. Vì th?, các cha m? c?n t?p cho con thói quen ng? tr?a vào 1 gi? nh?t ??nh và thay ?? ng? cho phù h?p v?i th?i ti?t và ?i?u ki?n nhà tr??ng.
K? n?ng 7:  T?o thói quen v?i ??ng ph?c tr??ng
Khác v?i m?m non, ti?u h?c s? luôn s?ng cùng ??ng ph?c. ??ng ph?c c?a con s? là áo tr?ng và qu?n ho?c váy. V?i các bé gái, các cha m? c?n d?n con ?i ??ng chú ý ?? kh?i b? t?c váy. Khi ng?i khép chân ?? không b? l? ?? lót.
V?i các bé trai, các cha m? c?n ch?n áo r?ng m?t chút ?? con có th? m?c tho?i mái. Các bé c?ng c?n ???c h??ng d?n m?c ?? cho phù h?p v?i n?i quy c?a nhà tr??ng mà v?n tho?i mái d? ch?u.
K? n?ng 8: Gi? tr?t t? trong l?p. Tr? m?m non thì ???c t? do nói chuy?n tho?i mái. Nh?ng khi lên ti?u h?c, các con s? không ???c t? do nh? v?y. ?? bài gi?ng ???c ti?n hành, ch?c ch?n cô giáo s? yêu c?u các con ph?i gi? tr?t t?. V?i ng??i l?n ?i?u này quá d? dàng nh?ng v?i tr? thì không d?.
K? n?ng 9: Không chen l?n xô ??y khi x?p hàng. V?i tr? ti?u h?c, k? n?ng ?i theo hàng là khá quan tr?ng. Khi các b?n x?p hàng, các b?n ph?i t? xác ??nh ???c hàng c?a l?p mình là ? ?âu và mình ??ng ? ch? nào trong hàng.
??ng trong hàng, tr? không ???c phép nói chuy?n riêng, phá hàng, trêu ch?c b?n. K? lu?t trong hàng n?u b? phá v?, có th? c? l?p s? b? ph?t. Vì th?, r?t c?n thi?t ph?i d?y tr? không chen l?n xô ??y khi ??ng trong hàng, không nói chuy?n riêng, phá hàng, trêu ch?c b?n.
K? n?ng 10: gi? gìn ?? dùng h?c t?p
M?t “t?i” r?t ph? bi?n c?a h?c sinh l?p 1 khi?n cha m? và thày cô vô cùng phi?n lòng chính là phá ?? dùng h?c t?p. ?i?u này hoàn toàn d? hi?u vì nh?ng ?? dùng ?ó quá m?i l? v?i tr?, cách th?c s? d?ng chúng tr? ch?a rõ l?m. Tr? c?ng không hi?u rõ v? l?i ích c?a t?ng ?? dùng. S? tò mò ?ó ?ã khi?n tr? r?t thích thú khám phá và làm h?ng các ?? dùng.
H?n n?a, do ch?a quen v?i vi?c qu?n lý tài s?n riêng, tr? r?t d? làm m?t mát ?? dùng nh? sách v?, bút, t?y, bút chì…. ?? tránh lãng phí, ??ng th?i d?y tr? k? n?ng b?o v? ?? dùng h?c t?p cha m? c?n th?c hi?n theo các b??c nh? sau.
Nh?ng b??c  các m? chu?n b? ?? cho con vào l?p 1 là gì, th?a ch??
Theo tôi, có 2 ph?n vi?c r?t rõ ràng mà cha m? c?n làm ?? giúp con b??c vào l?p 1 vui v?.

Tr??c h?t v? Tâm lý: Cha m? c?n ??a con ??n tr??ng ti?u h?c tr??c ?? con làm quen v?i ngôi tr??ng, v?i các ?? dùng h?c t?p và môi tr??ng m?i. Cha m? c?ng c?n k? cho con nghe v? tr??ng l?p, nh?n m?nh nh?ng ?i?m khác bi?t gi?a ti?u h?c và m?m non ?? con có s? chu?n b? t? tr??c khi vào l?p. Cha m? c?ng c?n bi?n ngày ??u tiên ?i h?c c?a con tr? thành ngày h?i l?n ?? con háo h?c b??c ??n tr??ng. M?t món quà, m?t b?a ti?c ??n gi?n v?i con s? là ni?m vui con nh? mãi.

C?n chu?n b? cho tr? nh?ng b??c c?n thi?t ?? tr? vào l?p 1
C?n chu?n b? cho tr? nh?ng b??c c?n thi?t ?? tr? vào l?p 1
Th? hai là chu?n b? v?  ?? dùng h?c t?p: Cha m? nên cùng con l?p k? ho?ch mua s?m. Có th? ghi ra thành m?t danh sách ??y ?? và cùng con ?i tìm ?? dùng trong hi?u sách và hi?u v?n phòng ph?m. Cùng con s?p x?p ?? ??c, b?c v?, dán nhãn. Nh?ng công vi?c này s? t?o cho con ni?m háo h?c ???c ??n tr??ng. ??ng th?i nó còn giúp con nh?n th?c ???c trách nhi?m gi? s?ch ??p ?? dùng h?c t?p.
C?m ?n chuyên gia vì cu?c trò chuy?n này!
Theo Tu? Linh (Khám Phá)  EVA.VN