10 BÍ QUYẾT HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH

T?i sao t? v?ng ti?ng Anh l?i quan tr?ng?
T? v?ng h?t s?c quan tr?ng vì nó truy?n t?i quan ?i?m, t? t??ng c?a b?n. Ng? pháp k?t h?p t? l?i v?i nhau nh?ng h?u nh? ý ngh?a l?i ? trong t? ng?. B?n càng bi?t ???c nhi?u t? thì b?n s? càng giao ti?p ???c nhi?u h?n. S? h?u l??ng t? v?ng phong phú, b?n di?n ??t ???c nhi?u ?i?u h?n, còn n?u ch? gi?i nguyên ng? pháp thì v? sau ch?a ch?c ?ã ?úng.

B?n h?c t? v?ng ti?ng Anh nh? th? nào?
Chúng ta t?ng v?n t? v?ng ch? y?u b?ng cách ??c th?t nhi?u tài li?u ti?ng Anh. Là m?t h?c sinh, b?n ph?i th??ng xuyên h?c và làm bài t?p t? v?ng. D??i ?ây là m??i bí quy?t giúp b?n h?c t? v?ng nhanh nh?t.
1. ??c, ??c và ??c
Chúng ta h?c t? v?ng ph?n l?n thông qua ??c các v?n b?n. B?n càng ??c nhi?u thì v?n t? v?ng c?a b?n càng phong phú. Trong khi ??c, hãy chú ý nhi?u h?n t?i nh?ng t? mà b?n không bi?t. Tr??c tiên, c? g?ng d?a vào v?n b?n ?? ?oán ngh?a, sau ?ó thì m?i tra t? ?i?n. ??c và nghe nh?ng tài li?u ph?c t?p là m?t cách giúp b?n bi?t thêm ???c nhi?u t? m?i.
2. C?ng c? k? n?ng ??c v?n b?n
M?t nghiên c?u cho th?y r?ng ph?n l?n các t? ???c h?c trong v?n c?nh c? th?. ?? c?ng c? k? n?ng hi?u t? trong v?n b?n thì b?n nên ??c bi?t chú ý ??n cách mà ngôn ng? ???c s? d?ng.
3. Luy?n t?p th?t nhi?u và th??ng xuyên
H?c m?t t? s? ch?ng ngh?a lý gì n?u nh? b?n nhanh chóng quên nó ?i. Nghiên c?u cho th?y ra r?ng chúng ta th??ng ph?i m?t 10 ??n 20 l?n ??c ?i ??c l?i thì m?i có th? nh? ???c m?t t?. S? t?t h?n n?u b?n vi?t t? ?ó ra, có th? vi?t vào m?t t? m?c l?c ?? có th? xem l?i d? dàng. Khi vi?t t? thì b?n nên vi?t c? ??nh ngh?a và ??t câu có s? d?ng t? ?ó. Ngay khi b?n b?t ??u h?c m?t t? m?i nào ?ó thì hãy s? d?ng t? ?ó luôn.
4. Tìm ???c càng nhi?u m?i liên h? c?a t? càng t?t
?? không quên t? m?i thì khi h?c b?n nên ??c to t? ?ó nh?m kích thích vùng nh? âm thanh. Bên c?nh ?ó, b?n nên tìm thêm nhi?u t? ??ng ngh?a v?i t? ?ó mà b?n ?ã bi?t. Ví d? t? significant (quan tr?ng, ?áng k?) có m?t ngh?a gi?ng v?i t? important, momentous, sustantial,…Ngoài ra có th? li?t kê t?t c? nh?ng th? có th? khi?n b?n ngh? ??n ngh?a c?a t? SIGNIFICANT. Và cu?i cùng b?n hãy v? m?t b?c tranh ?? l?i ?n t??ng m?nh m? mô ph?ng ý ngh?a c?a t?.
5. Dùng các m?o ghi nh?
M?t ví d? thú v? v?i t? EGREGIOUS (r?t t?i t?). Ngh? ??n câu tr?ng ném vào chúng tôi (EGG REACH US)- hãy t??ng t??ng chúng ta v?a ph?m sai l?m t? ??n m?c b? ném tr?ng và m?t qu? tr?ng th?i bay vào ng??i chúng tôi (ROTTEN EGG REACHES US). B?c tranh thú v? b?ng ngôn ng? này s? giúp b?n nh? ngh?a c?a t? nhanh và lâu h?n. Ng??i h?c c?ng c?m th?y thú v?. T??ng t?, b?n hãy tìm cho mình ph??ng th?c h?c phù h?p nh?t. M?i ng??i h?c theo cách khác nhau.
6. Dùng t? ?i?n ?? tìm ngh?a nh?ng t? mà b?n không bi?t
N?u b?n có s?n ch??ng trình tra t? trên máy tính thì hãy m? s?n ra. Chúng ta có r?t nhi?u các d?ch v? h? tr? tra t? trên internet. B?n nên tìm và s? d?ng chúng ?? tra nh?ng t? mà b?n không ch?c ch?n v? ngh?a. S? d?ng t? ?i?n ??ng ngh?a khi b?n mu?n tìm t? phù h?p nh?t.
7. Ch?i nh?ng trò ch?i liên quan ??n t? ng?
Ch?i trò ch?i ?? ch? nh? Scrabble, Boggle và ô ch? (crossword puzzles). Nh?ng trò ch?i nh? th? này và nhi?u trò ch?i khác ??u có s?n trong máy tính vì th? mà b?n có th? t? ch?i ch? không c?n ph?i có ng??i ch?i cùng.B?n c?ng hãy th? dùng T? ?i?n ?i?n t? Franklin. ?ây là t? ?i?n cài nhi?u trò ch?i ?? ch?.
8. S? d?ng danh sách t? v?ng
??i v?i nh?ng h?c sinh chú tr?ng nhi?u t?i t? v?ng thì có r?t nhi?u tài li?u ?áp ?ng ???c nhu c?u. Trên Internet c?ng có nhi?u trang h?c t? v?ng h?p d?n, th?m chí m?t s? trang còn h? tr? tính n?ng g?i t? v?ng cho b?n qua email m?i ngày.

9. Th?c hi?n các bài ki?m tra t? v?ng

Ch?i các trò ch?i nh? ?ã ?? c?p ? ph?n 7 ?? ki?m tra ki?n th?c c?a b?n ??ng th?i c?ng giúp b?n h?c thêm ???c nhi?u t? m?i. Ngoài ra b?n c?ng có th? làm các bài ki?m tra trình ?? nh? SAT, GMAT, TOEIC, … M?i l?n làm ki?m tra là m?t l?n b?n bi?t ???c s? ti?n b? trong quá h?c t?p c?a mình.
10. T?o h?ng thú khi h?c t? v?ng
H?c ?? ?ánh giá s? khác bi?t tinh vi gi?a các t?. Ví d? cùng có ngh?a là “bao hàm” nh?ng hai t? “denote” và “connote” l?i không hoàn toàn gi?ng nhau v? m?t s?c thái bi?u c?m. H?c cách di?n ??t ý mu?n nói b?ng l?i và khám phá c?m giác sung s??ng khi có th? th? l? h?t c?m xúc trong t?ng câu ch?. Bi?t ?âu có khi v?n t? ng? giàu có, phong phú l?i quy?t ??nh t??ng lai c?a b?n. ? các n??c nói ti?ng Anh, n?m v?ng t? v?ng giúp chúng ta v??t qua xu?t s?c các bài ki?m tra trình ?? nh? SAT và GRE. ?ây là nh?ng ch??ng trình h?c có tính ch?t quy?t ??nh vi?c chúng ta có ???c vào ??i h?c không và n?u ?? thì s? ?? ?i?m h?c tr??ng nào. Nhìn chung ki?m tra ngôn ng? c?ng là m?t cách ?ánh giá ch?t l??ng giao ti?p. Xây d?ng v?n t? v?ng là công cu?c c? ??i c?a m?i chúng ta. Hãy nh? r?ng “M?i th? b?t ??u t? ngôn ng?”.